ریاست دانشگاه

Responsive Image

دکتر سید علی قاسم زاده

درجه علمی : استاد
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
تاریخ تولد :
نشانی :
شماره اتاق : ٩١٠
شماره تلفن دفتر : ٠٢٨٣٣٩٠١٥٩٠
وبگاه شخصی :
رایانامه : s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.ir

عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره اولین دوره انجمن علمی ویراستاری ایران

عضو هیات مدیره انجمن علمی نقد ادبی ایران

عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

عضو انجمن عرفان اسلامی

عضو انجمن نقد ادبی ایران

عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره اولین دوره انجمن علمی ویراستاری ایران

عضو هیات مدیره انجمن علمی نقد ادبی ایران

عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

عضو انجمن عرفان اسلامی

عضو انجمن نقد ادبی ایران

عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره اولین دوره انجمن علمی ویراستاری ایران

عضو هیات مدیره انجمن علمی نقد ادبی ایران

عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

عضو انجمن عرفان اسلامی

عضو انجمن نقد ادبی ایران

عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی 

Responsive Image

امیر علی‌اکبر‌بیک

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.