فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1اصغر کشتکارمهندسی برقاستاد
2کریم افشارمهندسی برقدانشیار
3نوشین بیگدلیمهندسی برقدانشیار
4حسن زرآبادی پورمهندسی برقدانشیار
5محمد سرویمهندسی برقدانشیار
6علیرضا بیاتمهندسی برقاستادیار
7عباس طاهرپورمهندسی برقاستادیار
8محمدعلی تقی خانیمهندسی برقاستادیار
9عارف شاه منصوریانمهندسی برقاستادیار
10نوید غفارزادهمهندسی برقاستادیار
11امیرفرهاد احیاییمهندسی برقاستادیار
12مهدی رحمانیمهندسی برقاستادیار
13ساغر جارچیمهندسی برقاستادیار
14محسن داودیمهندسی برقاستادیار
15ندا فرجی یامچلومهندسی برقاستادیار
16محمود نادریمهندسی عمراناستاد
17امیر عباس رصافی مانیزانیمهندسی عمراندانشیار
18رضا ضیائی مویدمهندسی عمراندانشیار
19سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمراندانشیار
20رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
21فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
22شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
23بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
24محمود حسنلورادمهندسی عمراناستادیار
25فؤاد کیلانه ایمهندسی عمراناستادیار
26علیرضا اردکانیمهندسی عمراناستادیار
27محمدمهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
28روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
29علی عبدی کردانیمهندسی عمراناستادیار
30محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
31مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
32منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
33بابک میربهاءمهندسی عمراناستادیار
34مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
35محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
36حمیدرضا بهنودمهندسی عمراناستادیار
37سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
38مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
39احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
40آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
41محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
42بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
43محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
44محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
45رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
46رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
47مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
48محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
49مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
50علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
51پیمان دانشکار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
52عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
53علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
54حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
55امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
56هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
57عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
58بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
59اصغر عزیزیان قطارعلوم و مهندسی آباستادیار
60محمد بی جن خانعلوم و مهندسی آباستادیار
61مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
62محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
63غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
64بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
65حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
66عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
67رضا شکور شهابیمهندسی معدناستادیار
68سعیده سنماریمهندسی معدناستادیار
69رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
70میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
71منصور خانکیمهندسی مکانیکاستادیار
72سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکاستادیار
73مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
74مجید قدیریمهندسی مکانیکاستادیار
75علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
76فرزاد ابراهیمی فرشادمهندسی مکانیکاستادیار
77علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
78جواد احیاییمهندسی مکانیکاستادیار
79مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
80اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
81حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
82حمیدرضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
83محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
84شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
85علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
86مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوترمربی

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1محمد باقر میرزائی حصاریانآموزش زبان فارسیاستادیار
2امیر رضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
3ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
4نوید اعطارشرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
5لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
6سیداکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
7مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5ذکراله محمدیتاریخدانشیار
6عبدالرفیع رحیمیتاریخاستادیار
7باقرعلی عادلفرتاریخاستادیار
8عباس برومند اعلمتاریخاستادیار
9یعقوب خزاییتاریخاستادیار
10امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
11احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
12عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
13نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
14علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
15فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
16محمدرضا برزگرخالقیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
17ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
18سید علی قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
19حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
20محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
21محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
22رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
23محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
24زینب ترابی پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
25مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
27علی نقی باقرشاهیگروه فلسفهدانشیار
28سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
29علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
30محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
31شیرزاد پیک حرفهگروه فلسفهاستادیار
32محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
33عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
34وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
35اعظم کریمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
36محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
37رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
38روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
39پویان طاهریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
40علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1علی آبکارریاضیاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضیاستاد
3داود رستمی ورنوسفادرانیریاضیاستاد
4سعید عباس بندیریاضیاستاد
5شیرویه پیروی چشناسرریاضیدانشیار
6دکتر رضا میرزائیریاضیدانشیار
7محمد جباریریاضیاستادیار
8عزیزاله عزیزیریاضیاستادیار
9ابراهیم وطن دوستریاضیاستادیار
10الیاس شیوانیانریاضیاستادیار
11زهرا باریک بینریاضیاستادیار
12مرتضی اویسی هاریاضیاستادیار
13محمدرضا انصاریریاضیاستادیار
14علی بهتوییریاضیاستادیار
15سجاد محمود رباطیریاضیاستادیار
16شاهرود اعظمیریاضیاستادیار
17مهدی انبارلوییریاضیمربی
18عفت یاحقیفیزیکدانشیار
19محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
20داود پورمحمدفیزیکدانشیار
21محمد رضا خانلریفیزیکدانشیار
22علی ریحانیفیزیکدانشیار
23دکتر طیب کاکاوندفیزیکدانشیار
24احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
25الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
26هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
27بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
28سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
29سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
30مرجان جعفریفیزیکاستادیار
31سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
32میرمحمد علوی نیکجهشیمیاستاد
33محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
34محمد بیاتشیمیدانشیار
35غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
36مجید سلیمانیشیمیدانشیار
37شهریار غمامیشیمیدانشیار
38بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
39حسین ایمانیهشیمیاستادیار
40دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
41حسین قاسم زادهشیمیاستادیار
42مریم درگاهیشیمیاستادیار
43امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
44اسماعیل امیریآماردانشیار
45رامین کاظمیآماردانشیار
46افشین فلاحآماراستادیار
47اکرم کهنسالآماراستادیار
48آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
49حسن حاجیآمارمربی
50عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
51پرویز غضنفریزمین شناسیاستادیار
52مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
53علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
54محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
55زینب داودیزمین شناسیاستادیار
56رضا نوزعیمزمین شناسیاستادیار
57زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
58افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسن ذوالفقارزادهمهندسی معماریدانشیار
2مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
3یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
4سید رحمان اقبالیمهندسی معماریاستادیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
7رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
8محمدمهدی سنماریمهندسی معماریمربی
9فریبرز کریمیمهندسی معماریمربی
10مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
11شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
12جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
13بهرام امین زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
14ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
15مجید زارعیمهندسی شهرسازیاستادیار
16رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیاستادیار
17محمد صابر باقریانمهندسی شهرسازیمربی

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1ولی اله برزگر کلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3ایرج امیر خیز گلجانیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
4داوود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
8مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
9هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
10محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
11روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
12اسداله لطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشیار
13حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
14عبدالکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
15علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
16هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3محمدحسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
7محمد علی باباییحقوقدانشیار
8سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
9محسن عینیحقوقدانشیار
10مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
11مصطفی سروی مقدمحقوقاستادیار
12سید الهام الدین شریفی آل هاشمحقوقاستادیار
13حسن شمس اسفند آبادروانشناسیدانشیار
14سید علی محمد موسویروانشناسیدانشیار
15عبدالجواد احمدیروانشناسیاستادیار
16محمدرضا جلالیروانشناسیاستادیار
17سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
18حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
19مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
20فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
21بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
22حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
23سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
24محمد آذری نجف آبادیعلوم سیاسیاستادیار
25عین اله کشاورز ترکعلوم سیاسیاستادیار
26صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
27محمدمهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
28محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
29سید مجید الهی نوقانیمدیریت صنعتیاستادیار
30محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
31امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
32مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
33خدیجه ایراندوستتربیت بدنیدانشیار
34عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
35مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
36علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
37محمد رحیم عیوضیآینده پژوهیاستاد
38فرهاد درویشیآینده پژوهیدانشیار
39روح اله بیاتآینده پژوهیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1جعفر احمدیمهندسی بیوتکنولوژیاستاد
2رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
3رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
4قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
5محمد مهدی ضرابیمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
6فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
7مریم قنادنیامهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
8عباسعلی جنتی زادهمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
9سودابه مفاخریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
10بهور اصغریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
11راحله خادمیانمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
12رقیه امینیان دهکردیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
13فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
14دکتر صدیقه فابریکی اورنگمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
15سید محسن حسینیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتمربی