۲۳ فروردین ۱۴۰۰
جستجو در وبگاه

فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2بنیامین محبیمهندسی عمراندانشیار
3محمد سهیل قبادیمهندسی عمراندانشیار
4رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
5فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
6شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
7فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
8محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
9روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
14دکتر مجید گلوئیمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16محمد تلافی نوغانیمهندسی مواددانشیار
17مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
18احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
19آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
20محمد مسعود محبیمهندسی مواددانشیار
21رضا تقی آبادیمهندسی مواددانشیار
22محمدحسین شاعریمهندسی مواددانشیار
23بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
24رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
25مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
28مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
29سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
37میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
38اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
39منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
40سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
41مصطفی مافیمهندسی مکانیکدانشیار
42مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
43علی رجب پورمهندسی مکانیکدانشیار
44فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
45علی فضلیمهندسی مکانیکدانشیار
46اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکدانشیار
47جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
48مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
49حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
50پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
51علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
52حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
53مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
54محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
55علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
56مهدی باحقیقتمهندسی کامپیوتراستادیار
57زهرا یعقوبیمهندسی کامپیوتراستادیار
58نستوه طاهری جوانمهندسی کامپیوتراستادیار
59امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
60علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
61بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
62حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
63حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
64اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
65علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
68محمدرضا حسن‌‌نژاد بی‌بالانمهندسی برق - مخابراتاستادیار
69مینا باغاتیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
70نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
71حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
72عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
73امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
74مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
75محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
76سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
77کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
78محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
79نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
80محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
81رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
82سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
83محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
84علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
3سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
4مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
5زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
4عبد الرفیع رحیمیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
7حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
8یعقوب خزائیتاریخاستادیار
9امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
10محمد بختیاریتاریخاستادیار
11سلمان قاسمیانتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیدانشیار
16علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیدانشیار
17فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیدانشیار
18علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
19مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
20سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
21علی اصغر شهبازیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
24سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26سید محسن حسینی موخرزبان و ادبیات فارسیدانشیار
27رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32فضل اله خدادادیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
33عبدالرزاق حسامی فرفلسفهاستاد
34علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
35سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
36سید مسعود سیففلسفهدانشیار
37علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
38محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
39شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
40محمد رعایت جهرمیفلسفهاستادیار
41عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
43رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
44فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
48حسین میهمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
49امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
50محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
51لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
6مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
7علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
8سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
9شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
13طیب کاکاوندفیزیکاستاد
14عفت یاحقیفیزیکدانشیار
15محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
16داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
17علی ریحانیفیزیکدانشیار
18سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
19سید محمدمهدی ابطحیفیزیکدانشیار
20احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
21الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
22هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
23بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
24سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
25مرجان جعفریفیزیکاستادیار
26رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
31مجید سلیمانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
34وحید محمدیشیمیاستادیار
35مریم درگاهیشیمیاستادیار
36امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
37رحمان بیکسشیمیاستادیار
38یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
39رویا کیانی انبوهیشیمیاستادیار
40اسماعیل امیریآماردانشیار
41افشین فلاحآماردانشیار
42رامین کاظمیآماردانشیار
43اکرم کهن‌سالآماراستادیار
44آرزو حاج رجبیآماراستادیار
45صدیقه زمانی مهریانآماراستادیار
46حسن حاجیآمارمربی
47پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
48عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
49محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
50مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
51علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
52زینب داودیزمین شناسیاستادیار
53زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
54افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
55شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
56داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
57سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
58الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
59زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
60محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
61سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریاستاد
2سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
3حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
4مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
5محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
6فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
7حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
8رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
9مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
10محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
11مریم آزمودهمهندسی معماریاستادیار
12مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
13جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیدانشیار
14شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16امیرمحمد معززی مهرطهرانمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
17بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
18ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
19مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
20رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
21محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
22ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
5محمد مولویعلوم قرآن و حدیثدانشیار
6ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
10محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
15روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
17سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
20هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
21حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار
22دکتر حامد جوکارمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حبیب اله رمضانی آکردیحقوقاستادیار
16هاله حسینی اکبرنژادحقوقاستادیار
17حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
18عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
19علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
20سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
21محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
22سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
23حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
24مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
25فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
26بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
27سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
28قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
29بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
30مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
31محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیدانشیار
32صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
33محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
34سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
35محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
36امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
37مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
38مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
39خدیجه ایران دوستعلوم ورزشیدانشیار
40مرتضی طاهریعلوم ورزشیدانشیار
41عباس صادقیعلوم ورزشیاستادیار
42علی همتی عفیفعلوم ورزشیاستادیار
43حسن پوررضیعلوم ورزشیاستادیار
44شقایق مدبریعلوم ورزشیاستادیار
45عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار
46موسی سعادتیجامعه شناسیاستادیار
47لیلا علویجامعه شناسیاستادیار
48مرتضی قلیچجامعه شناسیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آبدانشیار
5حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آبدانشیار
6هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آبدانشیار
7عباس کاویانیعلوم و مهندسی آبدانشیار
8امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
9بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
10اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12مسعود سلطانیعلوم و مهندسی آباستادیار
13رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
16فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
17جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
18صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیدانشیار
19سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
23محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
24بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیدانشیار
25موسی رسولیمهندسی علوم باغبانیدانشیار
26سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
27مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
28عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیاستادیار
29مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار