فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1اصغر کشتکارمهندسی برقاستاد
2کریم افشارمهندسی برقدانشیار
3نوشین بیگدلیمهندسی برقدانشیار
4حسن زرآبادی پورمهندسی برقدانشیار
5محمد سرویمهندسی برقدانشیار
6علیرضا بیاتمهندسی برقاستادیار
7عباس طاهرپورمهندسی برقاستادیار
8محمدعلی تقی خانیمهندسی برقاستادیار
9عارف شاه منصوریانمهندسی برقاستادیار
10نوید غفارزادهمهندسی برقاستادیار
11امیرفرهاد احیاییمهندسی برقاستادیار
12مهدی رحمانیمهندسی برقاستادیار
13ساغر جارچیمهندسی برقاستادیار
14محسن داودیمهندسی برقاستادیار
15ندا فرجی یامچلومهندسی برقاستادیار
16محمود نادریمهندسی عمراناستاد
17امیر عباس رصافی مانیزانیمهندسی عمراندانشیار
18رضا ضیائی مویدمهندسی عمراندانشیار
19سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمراندانشیار
20رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
21فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
22شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
23بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
24محمود حسنلورادمهندسی عمراناستادیار
25فؤاد کیلانه ایمهندسی عمراناستادیار
26علیرضا اردکانیمهندسی عمراناستادیار
27محمدمهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
28روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
29علی عبدی کردانیمهندسی عمراناستادیار
30محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
31مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
32منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
33بابک میربهاءمهندسی عمراناستادیار
34مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
35محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
36حمیدرضا بهنودمهندسی عمراناستادیار
37سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
38مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
39احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
40آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
41محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
42بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
43محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
44محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
45رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
46رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
47مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
48محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
49مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
50علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
51پیمان دانشکار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
52عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
53علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
54حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
55امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
56هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
57عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
58بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
59اصغر عزیزیان قطارعلوم و مهندسی آباستادیار
60محمد بی جن خانعلوم و مهندسی آباستادیار
61مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
62سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
63محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
64غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
65بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
66حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
67عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
68رضا شکور شهابیمهندسی معدناستادیار
69رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
70میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
71اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
72منصور خانکیمهندسی مکانیکاستادیار
73سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکاستادیار
74مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
75مجید قدیریمهندسی مکانیکاستادیار
76علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
77فرزاد ابراهیمی فرشادمهندسی مکانیکاستادیار
78علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
79جواد احیاییمهندسی مکانیکاستادیار
80مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
81اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
82حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
83حمیدرضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
84مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
85محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
86شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
87علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1محمد باقر میرزائی حصاریانآموزش زبان فارسیاستادیار
2امیر رضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
3ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
4نوید اعطارشرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
5لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
6سیداکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
7مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
8زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
9فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5ذکراله محمدیتاریخدانشیار
6عبدالرفیع رحیمیتاریخاستادیار
7باقرعلی عادلفرتاریخاستادیار
8دکتر حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
9عباس برومند اعلمتاریخاستادیار
10یعقوب خزاییتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
13عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
14دکتر سید محمد میرحسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15دکتر علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
16نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
17علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
19محمدرضا برزگرخالقیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
20دکتر سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
21ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
22سید علی قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
25محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
26رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابی پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
31علی نقی باقرشاهیگروه فلسفهدانشیار
32سید محمد حکاک قزوینیگروه فلسفهدانشیار
33سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
34علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
35محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
36شیرزاد پیک حرفهگروه فلسفهاستادیار
37محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
38عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
39وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
40اعظم کریمیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
41محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
42رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44پویان طاهریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4دکتر رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوییریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12عفت یاحقیفیزیکدانشیار
13محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
14داود پورمحمدفیزیکدانشیار
15محمد رضا خانلریفیزیکدانشیار
16علی ریحانیفیزیکدانشیار
17دکتر طیب کاکاوندفیزیکدانشیار
18احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
19الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
20هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
21بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
22سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
23سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
24مرجان جعفریفیزیکاستادیار
25سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
26میرمحمد علوی نیکجهشیمیاستاد
27محمد رضا خانمحمدی خرمیشیمیاستاد
28محمد بیاتشیمیدانشیار
29غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
30مجید سلیمانیشیمیدانشیار
31شهریار غمامیشیمیدانشیار
32بهمن واشقانی فراهانیشیمیدانشیار
33حسین ایمانیهشیمیاستادیار
34دکتر وحید محمدیشیمیاستادیار
35حسین قاسم زادهشیمیاستادیار
36مریم درگاهیشیمیاستادیار
37امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
38اسماعیل امیریآماردانشیار
39رامین کاظمیآماردانشیار
40افشین فلاحآماراستادیار
41اکرم کهنسالآماراستادیار
42آرزو حاجی رجبیآماراستادیار
43حسن حاجیآمارمربی
44عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
45پرویز غضنفریزمین شناسیاستادیار
46مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
47علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
48محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
49زینب داودیزمین شناسیاستادیار
50زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
51افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
52داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
53سعید عباس بندیریاضی کاربردیاستاد
54محمد جباریریاضی کاربردیاستادیار
55الیاس شیوانیانریاضی کاربردیاستادیار
56زهرا باریک بینریاضی کاربردیاستادیار
57محمدرضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
58سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسن ذوالفقارزادهمهندسی معماریدانشیار
2مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
3یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
4سید رحمان اقبالیمهندسی معماریاستادیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
7رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
8محمدمهدی سنماریمهندسی معماریمربی
9فریبرز کریمیمهندسی معماریمربی
10مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
11شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
12جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
13بهرام امین زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
14ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
15مجید زارعیمهندسی شهرسازیاستادیار
16رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیاستادیار
17محمد صابر باقریانمهندسی شهرسازیمربی

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1ولی اله برزگر کلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3ایرج امیر خیز گلجانیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
4داوود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
5پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
8مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
9هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
10محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
11روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
12اسداله لطفیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشیار
13حسین نمازی فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
14عبدالکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
15علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
16هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2جواد رضازادهحسابداریدانشیار
3محمدحسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
7محمد علی باباییحقوقدانشیار
8سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
9محسن عینیحقوقدانشیار
10مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
11مصطفی سروی مقدمحقوقاستادیار
12سید الهام الدین شریفی آل هاشمحقوقاستادیار
13حسن شمس اسفند آبادروانشناسیدانشیار
14سید علی محمد موسویروانشناسیدانشیار
15عبدالجواد احمدیروانشناسیاستادیار
16محمدرضا جلالیروانشناسیاستادیار
17سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
18حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
19مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
20فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
21بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
22حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
23سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
24دکتر قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
25محمد آذری نجف آبادیعلوم سیاسیاستادیار
26عین اله کشاورز ترکعلوم سیاسیاستادیار
27صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
28محمدمهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
29محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
30سید مجید الهی نوقانیمدیریت صنعتیاستادیار
31محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
32امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
33مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
34خدیجه ایراندوستتربیت بدنیدانشیار
35عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
36مرتضی طاهریتربیت بدنیاستادیار
37علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
38محمد رحیم عیوضیآینده پژوهیاستاد
39فرهاد درویشیآینده پژوهیدانشیار
40روح اله بیاتآینده پژوهیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1جعفر احمدیمهندسی بیوتکنولوژیاستاد
2رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
3رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
4قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژیدانشیار
5محمد مهدی ضرابیمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
6فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
7مریم قنادنیامهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
8عباسعلی جنتی زادهمهندسی بیوتکنولوژیاستادیار
9سودابه مفاخریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
10بهور اصغریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
11راحله خادمیانمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
12رقیه امینیان دهکردیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
13فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
14دکتر صدیقه فابریکی اورنگمهندسی تولید و اصلاح نباتاتاستادیار
15سید محسن حسینیمهندسی تولید و اصلاح نباتاتمربی