فنی و مهندسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1محمود نادریمهندسی عمراناستاد
2رمضانعلی ایزدی فردمهندسی عمراناستادیار
3فرزانه حامدیمهندسی عمراناستادیار
4شاهرخ قاضی مرادیمهندسی عمراناستادیار
5بنیامین محبیمهندسی عمراناستادیار
6فواد کیلانه ئیمهندسی عمراناستادیار
7محمد مهدی معمارپورمهندسی عمراناستادیار
8روح اله طاهرخانیمهندسی عمراناستادیار
9محمد سهیل قبادیمهندسی عمراناستادیار
10مجید امین افشارمهندسی عمراناستادیار
11منصور یخچالیانمهندسی عمراناستادیار
12مهدی مهدی خانیمهندسی عمراناستادیار
13محسن فضلویمهندسی عمراناستادیار
14رامین انصاریمهندسی عمراناستادیار
15سعید باغشاهیمهندسی مواداستاد
16مسعود رجبیمهندسی مواددانشیار
17احمد رزاقیان آرانیمهندسی مواددانشیار
18آرمان صدقیمهندسی مواددانشیار
19محمد تلافی نوغانیمهندسی مواداستادیار
20بهزاد جانی پورمهندسی مواداستادیار
21محمد مسعود محبیمهندسی مواداستادیار
22رضا تقی آبادیمهندسی مواداستادیار
23رضا احمدیمهندسی مواداستادیار
24مصطفی جعفرزادگانمهندسی مواداستادیار
25محمدحسین شاعریمهندسی مواداستادیار
26مرتضی ثقفی یزدیمهندسی مواداستادیار
27امیرحسین مغنیانمهندسی مواداستادیار
28مهدی حسینیمهندسی معدندانشیار
29سعیده سنماریمهندسی معدندانشیار
30محمد علی عقیقیمهندسی معدناستادیار
31غلامرضا کریمیمهندسی معدناستادیار
32بیژن ملکیمهندسی معدناستادیار
33حمید رضا همتی آهوییمهندسی معدناستادیار
34عزت اله مظفریمهندسی معدناستادیار
35رضا شکورشهابیمهندسی معدناستادیار
36رحمان احمدیمهندسی معدناستادیار
37میر رئوف هادئیمهندسی معدناستادیار
38اندیشه علی مرادیمهندسی معدناستادیار
39منصور خانکیمهندسی مکانیکدانشیار
40سید عباس سادات سکاکمهندسی مکانیکدانشیار
41مجید قدیریمهندسی مکانیکدانشیار
42فرزاد ابراهیمیمهندسی مکانیکدانشیار
43مصطفی مافیمهندسی مکانیکاستادیار
44علی رجب پورمهندسی مکانیکاستادیار
45علی فضلیمهندسی مکانیکاستادیار
46جواد احیائیمهندسی مکانیکاستادیار
47مهدی سلطانپورمهندسی مکانیکاستادیار
48اصغر زاجکانیمهندسی مکانیکاستادیار
49حمیدرضا نظیفمهندسی مکانیکاستادیار
50پرویز اسدیمهندسی مکانیکاستادیار
51علی مؤمنی موحدمهندسی مکانیکاستادیار
52حمید رضا حمیدیمهندسی کامپیوتراستادیار
53مرتضی محمدی زنجیرهمهندسی کامپیوتراستادیار
54محمد امین مهدویمهندسی کامپیوتراستادیار
55شکوه کرمانشاهانیمهندسی کامپیوتراستادیار
56علی خالقیمهندسی کامپیوتراستادیار
57امیر عباس رصافیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
58علی عبدی کردانیمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلدانشیار
59بابک میربهاءمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
60حمیدرضا بهنودمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
61حمید میرزاحسینمهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقلاستادیار
62اصغر کشت کارمهندسی برق - مخابراتاستاد
63علیرضا بیاتمهندسی برق - مخابراتاستادیار
64عباس طاهرپورمهندسی برق - مخابراتاستادیار
65ساغر جارچیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
66ندا فرجیمهندسی برق - مخابراتاستادیار
67نوشین بیگدلیمهندسی برق- کنترلدانشیار
68حسن زرآبادی پورمهندسی برق- کنترلدانشیار
69عارف شاه منصوریانمهندسی برق- کنترلاستادیار
70امیر فرهاد احیاییمهندسی برق- کنترلاستادیار
71مهدی رحمانیمهندسی برق- کنترلاستادیار
72محسن داودیمهندسی برق- کنترلاستادیار
73سیدعلی حسینیمهندسی برق- کنترلاستادیار
74کریم افشارمهندسی برق-قدرتدانشیار
75محمد سرویمهندسی برق-قدرتدانشیار
76نوید غفارزادهمهندسی برق-قدرتدانشیار
77محمدعلی تقیخانیمهندسی برق-قدرتاستادیار
78سید ابوالحسن نائینیمهندسی عمران-خاک و پیاستاد
79رضا ضیائی مویدمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
80محمود حسنلورادمهندسی عمران-خاک و پیدانشیار
81علیرضا اردکانیمهندسی عمران-خاک و پیاستادیار

مرکز آموزش زبان فارسی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ابوالقاسم غیاثی زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
2نوید اعطار شرقیآموزش زبان فارسیاستادیار
3سید اکبر جلیلیآموزش زبان فارسیمربی
4مهدی خدادادیانآموزش زبان فارسیمربی
5زهره صدیقی فرآموزش زبان فارسیمربی
6فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
7سید مهدی ابطحیآموزش زبان فارسیمربی

ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6ذکراله محمدیتاریخدانشیار
7عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
8عبد الرفیع رحیمیتاریخاستادیار
9حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
10یعقوب خزائیتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12محمد بختیاریتاریخاستادیار
13احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
14عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15سید محمد میر حسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
17نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
19فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
20مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
21سجاد اسماعیلیزبان و ادبیات عربیاستادیار
22سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
23ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
24سید علی قاسم‌زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
26محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
27رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28زینب ترابیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31مهدی فیاضزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32عبدالرزاق حسامی فرفلسفهدانشیار
33علی‌نقی باقرشاهیفلسفهدانشیار
34سید محمد حکاک قزوینیفلسفهدانشیار
35سید مسعود سیففلسفهدانشیار
36علی فتح طاهریفلسفهدانشیار
37محمد حسن حیدریفلسفهاستادیار
38شیرزاد پیک‌حرفهفلسفهاستادیار
39محمد رعایت جهرمیفلسفهاستادیار
40عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47امیررضا وکیلی فردآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناندانشیار
48محمد باقر میرزایی حصاریانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار
49لیلا گل پورآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زباناناستادیار

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5عزیزاله عزیزیریاضی محضاستادیار
6ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
7مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
8علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
9سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
10شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
11قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
12مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
13محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
14طیب کاکاوندفیزیکاستاد
15عفت یاحقیفیزیکدانشیار
16محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
17داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
18علی ریحانیفیزیکدانشیار
19احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
20الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
21هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
22بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
23سیده زهرا مرتضویفیزیکاستادیار
24سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
25مرجان جعفریفیزیکاستادیار
26سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
27رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
28میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
29محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
30محمد بیاتشیمیدانشیار
31غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
32مجید سلیمانیشیمیدانشیار
33شهریار غمامیشیمیدانشیار
34بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
35حسین ایمانیهشیمیاستادیار
36وحید محمدیشیمیاستادیار
37حسین قاسم زاده محمدیشیمیاستادیار
38مریم درگاهیشیمیاستادیار
39امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
40رحمان بیکسشیمیاستادیار
41اسماعیل امیریآماردانشیار
42افشین فلاحآماردانشیار
43رامین کاظمیآماردانشیار
44اکرم کهن‌سالآماراستادیار
45آرزو حاج رجبیآماراستادیار
46آرزو حاج رجبیآماراستادیار
47حسن حاجیآمارمربی
48پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
49عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
50محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
51مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
52علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
53زینب داودیزمین شناسیاستادیار
54زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
55افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
56شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
57داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
58سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
59الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
60زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
61محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
62سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی

معماری و شهرسازی

رجنام گروهمرتبه علمی
1سید رحمان اقبالیمهندسی معماریدانشیار
2حسن ذوالفقارزداهمهندسی معماریدانشیار
3مهدی زندیهمهندسی معماریدانشیار
4یوسف گرجی مهلبانیمهندسی معماریدانشیار
5فریبرز حاجی سید جوادیمهندسی معماریاستادیار
6محمد مهدی سنماریمهندسی معماریاستادیار
7فریبرز کریمیمهندسی معماریاستادیار
8حسین مدیمهندسی معماریاستادیار
9رضا سامهمهندسی معماریاستادیار
10مهدی فاطمیمهندسی معماریاستادیار
11محمدرضا مهربانی گلزارمهندسی معماریاستادیار
12مریم آزمودهمهندسی معماریاستادیار
13مرجان مرتضویمهندسی معماریمربی
14شهرام جمشیدیمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
15جواد شکاری نیریمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
16رضا رحیم نیامرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
17سجاد موذنمرمت و احیای بناهای تاریخیاستادیار
18بهرام امین‌زاده گوهرریزیمهندسی شهرسازیدانشیار
19ناصر براتیمهندسی شهرسازیدانشیار
20مجید زارعیمهندسی شهرسازیدانشیار
21رحیم هاشم پورمهندسی شهرسازیدانشیار
22محمدصابر باقریانمهندسی شهرسازیاستادیار
23ملیحه باباخانیمهندسی شهرسازیاستادیار

علوم و تحقیقات اسلامی

رجنام گروهمرتبه علمی
1ولی اله برزگرکلیشمیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
2محمد حسین فرجیهای قزوینیتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
3فاطمه احمدوندتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
4قدریه تاج بخشتاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیاستادیار
5ایرج گلجانی امیرخیزعلوم قرآن و حدیثاستادیار
6داود معماریعلوم قرآن و حدیثاستادیار
7پرویز آزادیعلوم قرآن و حدیثاستادیار
8محمد مولویعلوم قرآن و حدیثاستادیار
9محمد جمال‌الدین خوش‌خاضععلوم قرآن و حدیثاستادیار
10محمدرضا پیرچراغعلوم قرآن و حدیثاستادیار
11محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
12محمد صادق زاهدیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
13مجید ملایوسفیفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
14محمدجواد شمسفلسفه و حکمت اسلامیدانشیار
15هادی فنایی نعمت سرافلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
16روح اله آدینهفلسفه و حکمت اسلامیاستادیار
17مهدی نوریانفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
18سید امراله حسینیفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
19محدثه معینی‌فرفقه و مبانی حقوق اسلامیاستادیار
20عبد الکریم عابدینیمعارف اسلامیاستادیار
21علی آراستهمعارف اسلامیاستادیار
22هاشم قربانیمعارف اسلامیاستادیار
23حسین محمدیمعارف اسلامیاستادیار

علوم اجتماعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1حمید حقیقتحسابداریدانشیار
2روح اله بیاتحسابداریدانشیار
3محمد حسین قائمیحسابداریدانشیار
4غلامرضا کردستانیحسابداریدانشیار
5حمید عزیزمحمدلوحسابداریاستادیار
6عباسعلی دریائیحسابداریاستادیار
7سید مصطفی علویحسابداریاستادیار
8مهرزاد ابدالیحقوقدانشیار
9محمد علی بابائیحقوقدانشیار
10سید محمد هادی ساعیحقوقدانشیار
11محسن عینیحقوقدانشیار
12مسعود البرزی ورکیحقوقاستادیار
13سید الهام الدین شریفیحقوقاستادیار
14سید امیرحسام موسویحقوقاستادیار
15حسن شمس اسفندآبادروانشناسیدانشیار
16عبدالجواد احمدیروانشناسیدانشیار
17علیرضا کاکاوندروانشناسیدانشیار
18سیدعلی محمد موسویروانشناسیدانشیار
19محمد رضا جلالیروانشناسیاستادیار
20سمیه کشاورزروانشناسیاستادیار
21حاکم قاسمیعلوم سیاسیدانشیار
22مجید بزرگمهریعلوم سیاسیدانشیار
23فرهاد درویشی سه تلانیعلوم سیاسیدانشیار
24بهرام نوازنیعلوم سیاسیدانشیار
25سیدعباس هاشمیعلوم سیاسیاستادیار
26قربانعلی قربان زاده سوارعلوم سیاسیاستادیار
27بهنام سرخیلعلوم سیاسیاستادیار
28مهدی زیبائیعلوم سیاسیاستادیار
29صفر فضلیمدیریت صنعتیدانشیار
30محمد مهدی مظفریمدیریت صنعتیاستادیار
31محسن الوندیمدیریت صنعتیاستادیار
32سید مجید الهیمدیریت صنعتیاستادیار
33محمد انیسهمدیریت صنعتیاستادیار
34امیر یوسفلیمدیریت صنعتیاستادیار
35مهدی نصراللهیمدیریت صنعتیاستادیار
36مرتضی انوشهءمدیریت صنعتیاستادیار
37خدیجه ایران دوستتربیت بدنیدانشیار
38مرتضی طاهریتربیت بدنیدانشیار
39عباس صادقیتربیت بدنیاستادیار
40علی همتی عفیفتربیت بدنیاستادیار
41حسن پوررضیتربیت بدنیاستادیار
42عین اله کشاورز ترکآینده پژوهیاستادیار

پژوهشکده آینده پژوهی

رجنام گروهمرتبه علمی

کشاورزی و منابع طبیعی

رجنام گروهمرتبه علمی
1علیرضا شکوهی لنگرودیعلوم و مهندسی آباستاد
2پیمان دانش کار آراستهعلوم و مهندسی آبدانشیار
3عباس ستوده نیاعلوم و مهندسی آبدانشیار
4علی مهدوی مزدهعلوم و مهندسی آباستادیار
5حامد مازندرانی زادهعلوم و مهندسی آباستادیار
6امیر صمدیعلوم و مهندسی آباستادیار
7هادی رمضانی اعتدالیعلوم و مهندسی آباستادیار
8عباس کاویانیعلوم و مهندسی آباستادیار
9بیژن نظریعلوم و مهندسی آباستادیار
10اصغر عزیزیانعلوم و مهندسی آباستادیار
11محمد بی‌جن‌خانعلوم و مهندسی آباستادیار
12رحیم حدادمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
13رامین حسینیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
14قاسمعلی گروسیمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیدانشیار
15فاطمه دهقان نیریمهندسی بیوتکنولوژی کشاورزیاستادیار
16جعفر احمدیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستاد
17سید محسن حسینیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
18راحله خادمیانمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
19رقیه امینیان دهکردیمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
20فرهاد حبیب زاده طبریمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
21صدیقه فابریکی اورنگمهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهیاستادیار
22محمد مهدی ضرابیمهندسی علوم باغبانیاستادیار
23سودابه مفاخریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
24بهور اصغریمهندسی علوم باغبانیاستادیار
25مریم قنادنیامهندسی علوم باغبانیاستادیار
26عباسعلی جنتی زادهمهندسی علوم باغبانیاستادیار
27مرتضی سلیمانی اقدممهندسی علوم باغبانیاستادیار