ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1دکترمهرزاد ابدالیمعاونت توسعه، منابع انسانی و پشتیبانی15733390157333780086abdali [at] soc . ikiu . ac . ir
2سعید جوتابانمسئول دفتر معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی15733390157333780086
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818