ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1دکترمهرزاد ابدالیمعاونت توسعه، منابع انسانی و پشتیبانی15733390157333780086abdali [at] soc . ikiu . ac . ir
2علیرضا درویش ولدیمسئول دفتر معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی15733390157333780086
3علیرضا درویش ولدیمتصدی ثبت الکترونیک دبیرخانه مرکزی157333901573
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818