ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1فرهاد اکبریرئیس اداره حفاظت فیزیکی157133901571f . akbari [at] org . ikiu . ac . ir
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818