ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1هاشم خلیلیمسئول دفتر معاونت پژوهشی15403390154033780052
2دکتر منصور خانکیمعاونت پژوهشی و فناوری15403390154033780052khanaki [at] eng . ikiu . ac . ir
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818