ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1محمد سیمیاریانمسئول دفتر عمرانی14003390140033780036
2مهندس محمد مهدی سنماریمعاونت عمرانی14003390140033780036m . senemari [at] arc . ikiu . ac . ir
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818