الأربعاء 14 ذو القعدة 1440

وصلات

رج عنوان پیوند آدرس اینترنتی
1شرکت تعاونی پژوهش درعلوم تکنولوژی www.pajoohesh.org
2شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان www.istt.org
3دفتر مطالعات آب ومحیط زیست -دانشگاه صنعتی شریف sina.sharif.edu
4دفتر پژوهش های فرهنگی www.iranculturestudies.com
5بنیاد پژوهشی وهوش مصنوعی سپنتا www.srrf.net
6سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف www.tdins.org
7سامانه گردهمایی ها و همایش های ایران www.iscconferences.ir
8مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران www.irtci.com
9مرکز تحقیقات مخابرات ایران www.itrc.ac.ir
10مرکز مطالعات فرهنگی وعلوم انسانی www.ihcs.ac.ir
11مرکزمطالعات وتحقیقات هنری www.iran-art-research.com
12موسسه آموزشی پژوهشی توسعه و نوسازی صنایع معدنی www.itrws.com
13موسسه تحقیقات آب www.wri.ac.ir
14موسسه توسعه دانش وپژوهش ایران www.jobiran.com
15موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران geophysics.ut.ac.ir
16موسسه مطالعات بین المللی انرژی www.iies.org
17موسسه مطالعات تحقیقات بین المللی تهران www.tisri.org
18موسسه پژوهش وبرنامه ریزی اموزش عالی www.irphe.ir
19پارک علم و فناوری خراسان www.kstp.ir
20پارک علم و فناوری گیلان www.gstp.ir
21پارک فناوری پردیس www.techpark.ir
22پژوهشگاه حوزه و دانشگاه www.rihu.ac.ir
23پژوهشگاه نیرو www.nri.ac.ir
24پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات www.ric.ir
25پژوهشکده تعلیم وتربیت rie.ir
26پژوهشکده مطالعات کاربردی www.risstudies.org