الأربعاء 14 ذو القعدة 1440

وصلات

رج عنوان پیوند آدرس اینترنتی
1دانشگاه شهید مدنی آذربایجان www.azaruniv.ac.ir
2دانشگاه علم وصنعت ایران www.iust.ac.ir
3دانشگاه شهر کرد www.sku.ac.ir
4دانشگاه شهید باهنر کرمان www.uk.ac.ir
5دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir
6دانشگاه شهید چمران اهواز (جندی شاپور) www.scu.ac.ir
7دانشگاه شیراز www.shirazu.ac.ir
8دانشگاه دامغان www.du.ac.ir
9دانشگاه بوعلی سینا www.basu.ac.ir
10دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) www.ikiu.ac.ir
11دانشگاه بین المللی چابهار www.iuc.ac.ir
12دانشگاه اراک www.araku.ac.ir
13دانشگاه ارومیه www.urmia.ac.ir
14دانشگاه اصفهان www.ui.ac.ir
15دانشگاه امام صادق (ع) www.isu.ac.ir
16دانشگاه امور اقتصادی www.ues.ac.ir
17دانشگاه الزهرا (س) www.alzahra.ac.ir
18دانشگاه ایلام www.ilam.ac.ir
19دانشگاه خوارزمی www.khu.ac.ir
20دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد قم www.qomuast.ac.ir
21دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج www.iausdj.ac.ir
22دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان www.gau.ac.ir
23دانشگاه علوم وفنون مازندران www.ustmb.ac.ir
24دانشگاه زنجان www.znu.ac.ir
25دانشگاه سمنان www.semnan.ac.ir
26دانشگاه تبریز www.tabrizu.ac.ir
27دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir
28دانشگاه تربیت معلم سبزوار www.sttu.ac.ir
29دانشگاه تهران www.ut.ac.ir
30دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور www.pwut.ac.ir
31دانشگاه صنعت نفت www.put.ac.ir
32دانشگاه صنعتی شریف www.sharif.ac.ir
33دانشگاه صنعتی اصفهان www.iut.ac.ir
34دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) www.aut.ac.ir
35دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی www.kntu.ac.ir
36دانشگاه صنعتی مالک اشتر www.mut.ac.ir
37دانشگاه صنعنی سهند www.sut.ac.ir
38دانشگاه گیلان www.guilan.ac.ir
39دانشگاه مازندران www.umz.ac.ir
40دانشگاه مفید www.mofidu.ac.ir
41دانشگاه لرستان www.lu.ac.ir
42دانشگاه کاشان www.kashanu.ac.ir
43دانشگاه کیش www.kish.ac.ir
44دانشگاه هنر اسلامی تبریز www.tabriziau.ac.ir
45دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir
46دانشگاه یزد www.yazduni.ac.ir
47دانشگاه فردوسی مشهد www.um.ac.ir
48دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه www.sir.ac.ir
49دانشکده علوم حدیث vu.qhu.ac.ir
50جامعة المصطفی العالمیة www.miu.ac.ir
51مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا www.bzte.ac.ir
52مرکز کار آفرینی دانشگاه صنعتی شریف www.karafarini.sharif.edu
53کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی aiau.ir