چهارشنبه 3 بهمن 1397

پروفایل شخصی - حمید رضا همتی آهویی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : hemmati at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی معدن

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 24496


بازدید نقشه برداری معدنی مطابق برنامه، یکشنبه  11/3/1393 برگزار می شود:


اتوبوس راس ساعت 7 صبح  از جلوی خوابگاه مرکزی حرکت می کند. لطفا به سایر دانشجویان


مربوطه اطلاع دهید.