پنجشنبه 2 خرداد 1398

پروفایل شخصی - بیژن نظری

تاریخ تولد : 1363

صندوق پستی :

شماره اتاق : 444

شماره تلفن دفتر : 8371178

وبگاه شخصی :

رایانامه : b.nazari@ENG.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 19852


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ارائه و ارزیابی مدلی جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق ساحلی ایران 1386 اولین همایش سازگاری با کم آبی ---
2 ارزیابی مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار در استان قزوین 1391 اولین کارگاه فنی آبیاری و انرژی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
3 اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از آبهای غیرمتعارف در اراضی شالیزاری 1389 سومین همایش ملی شبکههای آبیاری و زهکشی ---
4 بررسی اثر پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری تحت فشار بر میزان مصرف انرژی این سامانه‌ها و مقایسه سامانه های آبیاری مختلف از نظر مصرف انرژی 1391 چهارمین کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
5 بهینهسازی عمق نصب زهکشهای زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیستمحیطی 1387 پنجمین کارگاه فنی زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
6 کاربرد مدل Water mod 3 درشبیه سازی روابط «آب - خاک - گیاه – اتمسفر» 1389 اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا-کرمان ---
7 ارزیابی لوله زهکشی نیمه مشبک برای بهبود کیفیت زهابهای کشاورزی 1387 دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
8 مطالعه بارش ماهانه استان مازندران و مقایسه روشهای زمین آماری به کمک GIS 1386 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ---
9 مکان یابی مخازن آبی به کمک روش HS-AHP و GIS (مطالعه موردی استان لرستان) 1385 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
10 Environmental effects of polluted water use in rice fields (Case study: Iran) 2012 International Conference on Ecosystems and Biological Sciences (ICEBS 2012) ---
11 Application of Geostatistical methods to estimate groundwater level fluctuations 2012 International Conference on Ecosystems and Biological Sciences (ICEBS 2012) ---
12 Comparison of DRAINMOD and artificial neural network for predicting water table depth and drain discharge in a subsurface drainage system 2010 XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR) ---
13 GIS and the Hydro-Spatial AHP Methodology for Siting Water Harvesting Reservoirs in Lorestan (Iran) 2008 "Water Resource Systems Management under Extreme Conditions" ---