شنبه 4 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد سروی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 1755

وبگاه شخصی :

رایانامه : sarvi at eng dot ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی برق

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 54617


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ردیابی نقطه توان ماکزیمم سیستم پیل سوختی پلیمری با الگوریتم های SIWPSO و CFAPSO،PSO "، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، 24 -22 آبان ماه 1391، تهران ---
2 بهبود کارایی حالت گذرا و ماندگار سیستم انتقال HVDC بر مبنای کنترل کننده جریان PI به کمک الگوریتم های مختلف PSO، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، 24 -22 آبان ماه 1391، تهران ---
3 جایابی بهینه خازن در شبکه توزیع نامتعادل با احتساب هارمونیکهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، دانشگاه کاشان، 7 تا 9 شهریور 91 ---
4 ردیابی نقطه یتوان ماکزیمم با روش های مختلف PSO، دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، 21 -22 تیر ماه 1391 ---
5 محمد مهدی کاظمی نسب، مسعود صفری شال، محمد سروی،MPPT به روش فازی برای یک سیستم هیدروژن خورشیدی با در نظر گرفتن ملاحظات سوخت و راندمان پیل سوختی"، دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، 21 -22 تیر ماه 1391، ACEC2012-1274. ---
6 Three Phase Voltage Sag Compensation using DVR and an Fast Algorithm, 14th Electric Power Distribution Conference ---
7 Analysis and Simulation of Z-Source Indirect Matrix Converter, 3nd National Electrical Engineering Conference, February 2012 – Najafabad Branch of IAU. ---
8 A New Fuzzy Control Method for Maximum Power Point Tracking of PEMFC’s System, 2nd Conference on Hydrogn and Fuel Cell 2012, HFFC-1194. ---
9 Maximum Power Point Tracking of Proton Exchange Membrane Fuel Cell’s System using the Fuzzy- Particle Swarm Optimization Algorithm, 2nd Conference on Hydrogn and Fuel Cell 2012, HFFC-1207. ---
10 “Voltage and Current Based MPPT of Fuel Cells under Variable Temperature Conditions”, International UPEC 2010, 31st Aug. – 3rd Sep. 2010, Cardiff, Wales, UK, ---
11 “A Neural Network Method for Estimation of Battery Available Capacity”, International UPEC 2010, 31st Aug. – 3rd Sep. 2010, Cardiff, Wales, UK, ---
12 “Optimization of Specific Harmonics in Multilevel Converters by GA & PSO”, International UPEC 2010, 31st Aug. – 3rd Sep. 2010, Cardiff, Wales, UK, ---
13 “A New PID-Fuzzy Controller for DC/DC Converters”, International UPEC 2008, 1-4 Sep. 2008, Padova, Italy ---
14 “A Neural Network Model for Ni-Cd Batteries”, International UPEC 2008, 1-4 Sep. 2008, Padova, Italy ---
15 “Voltage and Current Based MPPT of Solar Arrays under Variable Insolation and Temperature Conditions”, International UPEC 2008, 1-4 Sep. 2008, Padova, Italy ---
16 “Modeling of Satellite Electric Power System using Neural Networks and Hybrid Modular Modeling”, the 14th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tehran, Iran, ICEE 2006, pp. 142-149 ---
17 “Application of Neural Networks for Modeling of Solar Array under Variable Insolation and Temperature Conditions”, the 18th International Power System Conference, Tehran, Iran, PSC 2003, pp.7-16. ---
18 “Application of Fuzzy Theory and Local Variations Algorithm for Optimal Placement of Capacitor Banks in Distored Distribution Feeders”, AUPEC 2002, Australia. ---
19 “An Optimal Fuzzy MPP Tracker Enhancing Battery Charging Performance of Photovoltaic Systems”, International Association of Science and Technology for Development, IASTED 2003, California, USA ---
20 “Design, Simulation and Construction of an Optimal Fuzzy-Based Charger for Photovoltaic Applications”, the 11th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2003, pp. 543-552. ---
21 “Design, Simulation and Construction of a New Fuzzy-Based Maximum Power Point Tracker for Photovoltaic Applications”, Australasian University Power System Engineering Conference, AUPEC 2002, ---
22 “Analysis and Simulation of Nickel-Hydrogen Batteries”, The First National Battery Conference, Tehran, Iran, Nov.2001, pp.295-302. ---
23 “A Nonlinear Electrical Model for Ni-Cd Batteries”, the 1oth Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2002, pp.722-729. ---
24 , “Impact of Temperature and Insolation Variations on Fuzzy MPP Tracking of Solar Panels”, 17th International Power System Conference, Tehran, Iran, PSC 2002, 28-30 Oct. 2002, pp. 35-45. ---