پنجشنبه 1 اسفند 1398

پروفایل شخصی - عباس آسیابانها

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 616

شماره تلفن دفتر : 1365

وبگاه شخصی :

رایانامه : asiabanha@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : زمین شناسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 43604


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 • بررسی رخساره‌ها و محیط فوران ولکانی کلاستیکها و سنگهای آتشفشانی و ساب ولکانیک منطقۀ شمال قزوین 1386 یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ مشهد ---
2 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقۀ زرشک – سلطان قیس ؛ شمال قزوین 1385 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ تهران ---
3 • نقش تفریق در ایجاد تنوع سنگ شناسی تودة نفوذی شکرناب (شمال شرق قزوین، ایران 1383 هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
4 • برخی از اختصاصات پتروگرافی و ژئوشیمیایی گابروهای غرب آوج 1383 بیست و سومین گردهمایی علوم زمین - تهران ---
5 • بررسی برخی از اختصاصات پترولوژیکی توده نفوذی شکرناب، شمال شرق قزوین 1382 بیست و دومین گردهمایی علوم زمین - تهران ---
6 • بارزسازی و طبقه بندی سنگهای خروجی منطقه طالقان با بهره برداری از پردازش تصاویر ماهواره ای 1382 هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
7 • پترولوژی سنگهای آتشفشانی پالئوژن در شمال شرق قزوین 1382 (هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ؛ اصفهان ---
8 • Petrochemistry and tectonic significance of subduction related stratoid volcanic rocks in the northeast Qazvin, North of Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
9 • Major and trace element geochemistry of rhyolitic rocks from Vandar volcanic dome, NE Qazvin: evidence for a Tertiary continental active margin in the North of Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
10 • A Paleogene two-stage volcanism in the Alborz zone, Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
11 • Analysis of volcanic facies in Tarom-Sofla District, W-Qazvin, Iran 2006 International Conference of Continental volcanism ---
12 • Geochemical characteristics of clinopyroxenes in the volcanic rocks of Amlash area, North Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
13 • Petrogenesis of Tertiary andesites in the north west of Qazvin, Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
14 • Geochemistry and tectonic setting of Shekarnab plutonic rocks, NEQazvin, Iran 2004 32nd International Congress of Geology- Italy ---
15 • Immiscibility during volcanic eruption: A case study on bomb-rich andesitic lavas in Qazvin, N-Iran 2009 ---