پنجشنبه 1 اسفند 1398

پروفایل شخصی - عباس آسیابانها

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 616

شماره تلفن دفتر : 1365

وبگاه شخصی :

رایانامه : asiabanha@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : زمین شناسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 43605


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تأثیر اسیدیته آب و خصوصیات کانی شناسی بر روی شاخص دوام رفتگی توفهای شمال قزوین 1391 نشریه زمین شناسی مهندسی ---
2 Globule-rich lavas in the Razjerd district, Qazvin, Iran: a unique volcanic fabric 2013 Arabian Journal of Geosciences  دریافت فایل  ---
3 Post-collisional transition from an extensional volcano-sedimentary basin to a 2012 Lithos  دریافت فایل  ---
4 بررسی منشأ و محیط تکتونیکی آتشفشانی پالئوژن زرجه بستان (شمال خاور قزوین) با استفاده از عناصر REE و HFSE 1386 فصلنامة علوم زمین.؛ شمارۀ 68 ؛ ص140 -149 ---
5 زمین شناسی قانونی: کاربرد یافته‌های زمین شناسی در علوم قانونی 1386 رشد آموزش زمین شناسی شمارۀ 4 ؛ ص 38-43 ---
6 توده نفوذی شکرناب، بخشی از ماگماتیسم ترشیری در البرز مرکزی، ایران 1384 نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم؛ جلد 5، شماره 3 ؛ ص 631-652 ---
7 معرفی و تفکیک رخدادهای دگرگونی منطقۀ دلبر، جنوبشرق بیارجمند، ایران مرکزی 1385 مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان جلد 23، شماره 1 ؛ ص 229-246 ---
8 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گابروهای غرب آوج، شمال باختر ایران 1385 فصلنامة علوم زمین.؛ شمارۀ 59 ؛ ص162 -175 ---
9 نقش آذرآواریها در گسترش ترجیحی دگرسانی گرمابی در منطقه آتشفشانی آبترش 1379 فصلنامه علوم زمین ؛ شمارة 37-38 ؛ ص 48-59 ---
10 شیمی – کانی شناسی کلینوپیروکسن در سنگهای آذرین منطقه املش، شمال ایران 1383 مجله علوم دانشگاه تهران شمارة 2؛ ص 245- ---
11 روند تحول ماگمایی در روانه های استراتوئید شمال شرق زرجه بستان، قزوین ، ایران 1384 مجله علوم دانشگاه تهران شمارة 1 ؛ ص65-87 ---
12 شواهد بافتی – کانی شناسی حاکی از وقوع اختلاط ماگمایی در گدازه های تراکی آندزیتی پالئوژن منطقه آبترش، غرب قزوین 1384 مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران؛ شمارة 2؛ ص 287-302 ---
13 Paleogene continental-arc type volcanism in North Qazvin, facies analysis and geochemistry 2009 N.Jb.Miner.Abh. 186/2, 201-214  دریافت فایل  ---
14 Geochemistry of the Zargoli granite: implications for development of the Sistan suture zone, southestern Iran 2010 Island Arc, 19, 259-276  دریافت فایل  ---
15 Post-Eocene volcanics of the Abazar district, Qazvin, Iran: Mineralogical and geochemical evidence for a complex magmatic evolution 2012 Journal of Asian Earth Sciences, 45:79-94  دریافت فایل  ---