سه شنبه 11 آذر 1399

مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی : دکتر رضا میرزایی

Email: Intl.office@pst.ikiu.ac.ir
 
Tel: +98 28 33 78 65 79
 
Fax: +98 28 33 78 00 43

کارشناس : خدیجه بهنامی پور

شنبه 22 خرداد 1395 - 14:47:37