پنجشنبه 8 آبان 1399

گروه پژوهشی آینده‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری

 

مأموریت گروه:

  • رهگیری نیرو های پیشران در عرصه آینده پژوهی
  • تحلیل تأثیر متقاطع روند های علمی و فناورانه و پیش بینی و شبیه سازی بر نهاد آن ها
  • تهیه گزارش های دور های پایش علم و فناوری
  • ترازیابی و مطالعه تطبیقی علم و فناوری با رویکرد داخلی- خارجی
  • پیش بینی تحولات اثربخش در عرصه علم و فناوری
  • کمک در تهیه نقشه دانش و فناوری
  • پژوهش در خصوص ارتقای نقش آموزش و پرورش در ترویج علم و فناوری
  • همکاری با بخش صنعت در راستای انتقال علم و فناوری به جامعه
2169