پنجشنبه 8 آبان 1399

گروه پژوهشی اجتماعی- فرهنگی آینده پژوهی

 

مأموریت گروه:

  • پژوهش در خصوص راهکار های استفاده از وسایل ارتباط جمعی به منظور ارتقای آینده پژوهی در جامعه
  • مطالعات جوانان و زنان و آینده پژوهی
  • پژوهش درخصوص مشارکت دانشمندان در عمومی سازی آینده پژوهی
  • اخلاقیات و استاندارد های رفتاری آینده پژوهی
  • آینده پژوهی، رسانه و جامعه
  • پژوهش و آموزش در زمینه مطالعات اجتماعی آینده
  • مزیت های فرهنگی در آینده پژوهی
  • نهادینه شدن اجتماعی آینده پژوهی
2218