پنجشنبه 8 آبان 1399

گروه پژوهشی آینده پژوهی

 

مأموریت گروه:

  • تحلیل راهبردی روندها و رویداد های جهانی و داخلی و بستر سازی مطالعاتی بر پایه نگرش های گوناگون به توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری کشور
  • تدوین راهبرد و طراحی الگوهای گوناگون توسعه با توجه به چشم انداز ملی کشور
  • پژوهش در خصوص شناسایی مراکز ترویج آینده­پژوهی پژوهش در خصوص ارتقای سطح درک عامه از آینده پژوهی
  • مفاهیم جامعه پذیری در آینده­پژوهی
  • تولید علم در عرصه جدید آینده پژوهی
  • برگزاری همایش های ملی و بین المللی در حوزه آینده پژوهی
  • فراهم آوردن بالاترین سطح ممکن دانش عملی و کارآمد ترین شرایط برای تربیت متخصصین
2243