جمعه 15 اسفند 1399

گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه

گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بر اساس آیین‌نامه تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1/7/77 وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شده است. و به عنوان دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فعالیت می نماید. دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در ابتدا با عنوان"دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی آموزشی" زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تأسیس و با مأموریت ارزیابی از نحوه تدریس اعضای هیأت علمی و نظارت و ارزیابی برکمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی شروع به کار نمود. و در سال 1390 با تصویب هیأت امنای دانشگاه در ساختار جدید با عنوان "گروه نظارت و ارزیابی " زیر نظر مستقیم رییس دانشگاه در حیطه فعالیت های وسیع تری توسعه یافته است.

یکشنبه 6 تیر 1395 - 15:12:20
5649