جمعه 15 اسفند 1399

روسای سابق دانشگاه

دکتر محمد معروف مشاط

  عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)

آخرین رئیس مجتمع آموزش عالی دهخدا


تاریخ شروع به کار:30/9/59        تاریخ پایان کار:28/10/66

 

دکتر محمود بروجردی


تاریخ شروع به کار: 5/5/64        تاریخ پایان کار: 1/3/68

دکتر علی اکبر صالحی

دکترای مهندسی هسته ای - عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف


تاریخ شروع به کار: 1/3/68       تاریخ پایان کار: 21/1/70

 

دکتر سید غلامرضا شیرازیان

دکترای عمران


تاریخ شروع به کار: 21/1/70       تاریخ پایان کار: 11/8/71

دکتر محمد تقی خانی

دکترای بیوشیمی-عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس


تاریخ شروع یه کار: 11/8/71      تاریخ پایان کار: 20/6/73

دکتر سعید سهراب پور

دکترای مکانیک-عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف


تاریخ شروع به کار: 20/6/73       تاریخ پایان کار: 26/2/75

دکتر رسول کاظم پور

دکترای شیمی-عضو موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی


تاریخ شروع به کار: 26/2/75       تاریخ پایان کار: 22/10/76

دکتر علی اصغر ورسه ای

دکترای ریاضی-عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان 


تاریخ شروع به کار: 22/10/76       تاریخ پایان کار: 25/7/80

دکتر محسن بهشتی سرشت

دکترای تاریخ-عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)


تاریخ شروع به کار: 25/7/80       تاریخ پایان کار: 25/11/83

دکتر سید ابوالحسن نایینی

دکترای عمران-عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)


تاریخ شروع به کار: 25/11/83       تاریخ پایان کار: 22/5/85

دکتر حسن غفوری فرد

دکترای فیزیک هسته ای-عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 


تاریخ شروع به کار: 22/5/85       تاریخ پایان کار: 22/2/88

دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی

دکترای زبان و ادبیات عربی - عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)


تاریخ شروع به کار: 22/2/88      تاریخ پایان کار: 22/10/92

 

یکشنبه 29 شهریور 1394 - 18:36:23
10950