شنبه 29 شهریور 1399

امور دانشجویان استعداد درخشان

 

دفتر دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه با هدف شناسایی، حمایت و هدایت دانشجویان ممتاز دانشگاه و فراهم نمودن امکانات رفاهی و آموزشی و اعتلا و ارتقای سطح علمی آنان در سال 1386 با پیگیری رئیس و معاون محترم آموزشی دانشگاه و بر اساس آیین نامه ی وزارتی تشکیل دفاتر استعدادهای درخشان به صورت رسمی تشیکل گردید و آقای دکتر قربان زاده از مهر ماه 1386به عنوان اولین مدیر امور دانشجویان استعداد درخشان منصوب شد. پیش از تشکیل دفتر دانشجویان استعداد درخشان، وظایف آن توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه آقای امیر زرکشان و زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه انجام می گرفت.

کارشناس مسؤول: مهندس زهرا قبادی

شورای هدایت استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه های وزارتی و مصوبه شورای دانشگاه برای نظارت بر برنامه های علمی و پژوهشی جهت جذب، پرورش، هدایت و حفظ استعدادهای درخشان تشکیل شده است.

اعضای شورای هدایت استعداد های درخشان:

 پست الکترونیک: talent@pst.ikiu.ac.ir

یکشنبه 11 بهمن 1394 - 12:43:55