شنبه 29 شهریور 1399

مدیریت خدمات آموزشی

این مدیریت به انجام خدمات آموزشی ثبت نام دانشجویان جدید الورود ـ فارغ التحصیلی ـ امور اداری و خدمات رایانه ای مورد نیاز دانشکده ها می پردازد. همچنین نظارت برحسن انجام امور آموزشی دانشکده ها به عهده این مدیریت است.

مدیر خدمات آموزشی دانشگاه: دکتر عباس کاویانی

معاون مدیر خدمات آموزشی: دکتر محمد رعایت جهرمی

مسئول دفتر مدیر خدمات آموزشی: محمدرضا کریمیان مجد

 بایگانی آموزش کل: کامران کریمی پاشاکی

دبیرخانه آموزش کل: محمد پورکاظمی

چهارشنبه 30 دی 1394 - 14:38:14