سه شنبه 11 آذر 1399

عضویت در مجامع بین المللی

 

اتحادیه دانشگاه های جهان (IAU)

این دانشگاه از سال 1386 تا کنون عضو این اتحادیه می باشد و دستاوردهایی از این حیث داشته است که عبارتند از: آشنایی با تحولات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ای جهان، شناسایی روندها و رویدادهای جهانی آموزش عالی، مطرح کردن نام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سطح بین المللی و استفاده از تجربه سایر دانشگاه ها به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی دانشگاه. برای کسب اطلاع بیشتر به وبگاه اتحادیه به آدرس http://www.iau-aiu.net مراجعه فرمایید.

فدراسیون دانشگاه های جهان اسلام (FUIW)

به دلیل نقش حایز اهمیت این اتحادیه، دانشگاه از سال1386 تا کنون عضویت این اتحادیه را پذیرفته و اهدافی از قبیل ارتقای وحدت جهان اسلام بر پایه همکاری های علمی و فناورانه، تعامل سازنده و فعال با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشورهای اسلامی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناورانه را دنبال نموده است. برای کسب اطلاع بیشتر به وبگاه اتحادیه به آدرس www.fuiw.org مراجعه فرمایید.

اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر (acssu)

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 1387 تا کنون عضو این اتحادیه بوده و دستاوردهای از قبیل گسترش مراودات علمی با کشورهای همسایه به منظور گسترش همبستگی های دو و چند جانبه، تبدیل مزیت های نسبی در حوزه علم و فناوری به مزیت رقابتی داشته و مسؤولیت راه اندازی وبگاه اطلاع رسانی این اتحادیه را نیز عهده دار شده است. برای مشاهده وبگاه به آدرس www.acssu.org مراجعه نمایید.

 

شنبه 30 آذر 1392 - 15:27:21
5627