پنجشنبه 8 آبان 1399

اداره فرابری داده های پژوهشی

معرفی

اداره فرابرای داده های پژوهشی، یکی از زیر مجموعه های مدیریت امور پژوهشی است که به انجام امور زیر می پردازد:

 • ارائه اطلاعات و آمار فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه
 • راهبر بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان
 • اجرای آیین‌نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)
 • اجرای آئین نامه تشویق آثار پژوهشی
 • محاسبه امتیازهای اعضای هیأت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی
 • اجرای آیین‌نامه پژوهشگران برگزیده
 • مدیریت ایمیل پژوهشی (Research at ikiu dot ac dot ir )
 • پشتیبانی بخش مدیریت پژوهشی وب سایت دانشگاه
 • همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین

مشاهده و دریافت آیین نامه ها و فرم های پژوهشی


کارکنان

رئیس: رمضان خوئینی

شرح وظایف:

 • ارائه اطلاعات و آمار فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

 • جمع‌آوری و ارائه گزارش‌های کلان و سالانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1- گزارش ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه، 2- گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی دانشگاه، 3- گزارش ارزیابی خرد علم و فناوری و آموزش عالی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، 4- گزارش ارزیابی شاخص های اختصاصی دانشگاه، 5- گزارش ارزیابی عملکرد دانشگاه)
 • جمع‌آوری و یکپارچه نمودن گزارش عملکرد واحدهای مختلف معاونت پژوهشی و فناوری
 • ارائه سایر آمارهای پژوهشی به واحدهای داخل و خارج از دانشگاه
 • راهبر بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان

 • بررسی و ارائه گزارش خطاهای سیستمی و داده‌ای به شرکت نوپرداز اصفهان
 • تعریف فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌های مورد نیاز در سامانه
 • برگزاری دوره‌های آشنایی با سامانه برای کاربران
 • نظارت بر عملکرد کاربران ذینفع و رفع خطاهای احتمالی
 • راهنمایی کاربران ذی نفع (اعضای هیأت علمی، کاربران کمیته منتخب، کارشناسان مربوطه)
 • اصلاح فعالیت‌های سال‌های گذشته اعضای هیأت علمی
 • بهبود سامانه از طریق پیشنهاد
 • اجرای آیین‌نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)

 • محاسبه امتیازها و تعیین اعتبار اعضای هیأت علمی
 • بررسی درخواست‌های اعضای هیأت علمی و کارسازی جهت استفاده از اعتبار
 • همکاری در اجرای آئین نامه تشویق آثار پژوهشی

 • محاسبه امتیازهای اعضای هیأت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی

 • اجرای آیین‌نامه پژوهشگران برگزیده

 • پژوهشگر برگزیده معرفی به وزارت علوم
 • پژوهشگر برگزیده معرفی به استان
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه
 • پشتیبانی بخش مدیریت پژوهشی وب سایت دانشگاه

 • جمع‌آوری اطلاعات ادارات مدیریت پژوهشی و تنظیم آن ها جهت به روز رسانی وب سایت دانشگاه
 • درج همایش ها و سمینارهای منطقه ای، ملی و بین المللی و اولویت های پژوهشی در وب سایت دانشگاه
 • همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین

 • مسؤولیت برگزاری نمایشگاه دستاورهای پژوهشی استان قزوین
 • تهیه، اجرا، پشتیبانی و نظارت بر وب سایت هفته پژوهش استان قزوین
 • همکاری مؤثر در سایر کمیته‌های ستاد برگزاری هفته پژوهش

کارشناس: حامد مرادی

 • اجرای آئین نامه تشویق آثار پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان دانشگاه

 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های نمایه شده در لیست ISI
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های دارای اعتبار علمی پژوهشی
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های دارای اعتبار علمی ترویجی
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی کتاب‌های تالیف شده
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی اختراعات، اکتشافات و آثار هنری ارزنده
 • وظایف فرعی

 • همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین
 • همکاری در راهبری بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان
 • همکاری با بخش ارتباط با صنعت

کارشناس: امیر علی اکبربیک

 • راهبری بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان

 • نظارت بر عملکرد کاربران ذینفع و رفع خطاهای احتمالی
 • راهنمایی کاربران ذی نفع (اعضای هیأت علمی، کاربران کمیته منتخب، کارشناسان مربوطه)
 • اجرای آیین‌نامه پژوهشگران برگزیده

 • اجرای آیین‌نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)

 • محاسبه امتیازها و تعیین اعتبار اعضای هیأت علمی
 • بررسی درخواست‌های اعضای هیأت علمی و کارسازی جهت استفاده از اعتبار
چهارشنبه 5 آذر 1393 - 19:02:39