جمعه 15 اسفند 1399

وظایف و اختیارات رییس دانشگاه

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ماده6 آیین نامه مدیریت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی مورخ 11/4/1370وظایف واختیارات رئیس دانشگاه رابه شرح ذیل تعیین نموده است :

 • الف) نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع مربوط
 • ب) تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه درقالب سیاست های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • ج) هدایت فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و عمرانی دانشگاه
 • د) ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امنا
 • ه) نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری دانشگاه و پی گیری اشکالات تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات مربوط
 • و) مسؤولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • ز) نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه (با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 4) روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی
 • ح) اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
 • ط) تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت علمی
 • ی) ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحد ها به شورای دانشگاه
 • ک) ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • ل) نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع مربوط
 • م) نظارت برامور انظباطی دانشگاه (هیات علمی-دانشجویان-کارمندان) چارچوب ضوابط و مقررات
چهارشنبه 2 بهمن 1392 - 14:49:44