شنبه 27 دی 1399
دانشکده علوم اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکدة علوم اجتماعی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دانشکده هم اکنون 6 گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند.

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 - 21:02:04
99415