شنبه 27 دی 1399
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکده علوم انسانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دانشکده بزرگ ترین دانشکده دانشگاه محسوب می شود و در حال حاضر بیش از نیمی از ظرفیت دانشجویی دانشگاه را به خود اختصاص داده است. در این دانشکده هم اکنون 14 گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند. تعداد اعضای هیات علمی این دانشکده 72 نفر می باشد.

شنبه 29 خرداد 1395 - 15:14:26
172155