پنجشنبه 8 آبان 1399

پایگاه رایانه ای خوابگاهی 24 هکتاری

خدمات

  • در حال حاضر 2 پایگاه رایانه ای، مرکز خواهران با 7 کامپیوتر و مرکز برادران با 14 کامپیوتر در این مجتمع فعال می باشند و فقط خدما ت اینترنتی در این مراکز ارائه می شود.

شرایط استفاده

  • دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی امکان استفاده از این پایگاه ها را دارند.

هزینه ها

  • قیمت هرساعت استفاده از اینترنت 250 تومان می باشد.

زمانبندی

  • زمان کار پایگاه های رایانه ای تمام ایام هفنه بعد ازظهراز ساعت 4 الی 2 صبح می باشد.

آدرس پایگاه های رایانه ای

  • مجتمع خوابگاه ها خوابگاه مرکز خواهران و خوابگاه مرکز خواهران
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 15:46:48