پنجشنبه 8 آبان 1399

پایگاه رایانه ای مرکزی 76 هکتاری

خدمات

  • تفکیک هر یک از پایگاه های رایانه به منظور ارائه بهتر خدمات در دانشکده ها
  • تعداد کامپیوترها 194 دستگاه

محل سایت ها

  • دانشکده علوم اجتماعی، 40 کامپیوتر
  • دانشکده علوم انسانی، 40 کامپیوتر
  • دانشکده فنی و مهندسی، 40 کامپیوتر
  • دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، 20 کامپیوتر
  • دانشکده علوم پایه، 53 کامپیوتر
  • دانشکده معماری و شهرسازی، 17 کامپیوتر

ارائه خدمات رایانه ای در پایگاه های مذکور توسط بخش خصوصی انجام می شود.

چهارشنبه 10 مهر 1392 - 15:45:57