پنجشنبه 8 آبان 1399

اداره ارتباط با صنعت و پژوهش های کاربردی

معرفی
این اداره در سال 1372 فعالیت خود را با عنوان دفتر ارتباط با صنعت با هدف ایجاد امکان ارتباط با صنایع و ارگانهای خارج از دانشگاه جهت ایجاد تسهیلات در اجرای طرح های پژوهشی، معرفی پتانسیل های پژوهشی موجود دانشگاه و معرفی دانشجویان به صنعت، آغاز نمود.
اهم محور فعالیت های این اداره به شرح زیر می باشد:
 • پیگیری و انعقاد قراردادهای پژوهشی با ارگان های خارج از دانشگاه اعم از دستگاه های اجرایی، سازمان ها، شرکت های دولتی و غیر دولتی و ...
 • هدایت اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی و صنایع به گروه های آموزشی دانشگاه.
 • انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه و ارگان های خارج از دانشگاه.
 • پیگیری و انعقاد قراردادهای پژوهشی داخل دانشگاه (کوچک) با اعضای محترم هیئت علمی.
 • معرفی پتانسیل پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی دانشگاه به خارج از دانشگاه.
 • معرفی دانشجویان به صنعت جهت انجام کارآموزی، کارورزی، پروژه درسی، بازدید گروهی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کتابخانه ای و غیره.

مشاهده و دریافت آیین نامه ها و فرم های پژوهشی


کارکنان

رئیس گروه : طاهره یزدی

شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای پژوهشی با دستگاه هایی اجرایی و صنایع.
 • انجام امور انعقاد قراردادهای پژوهشی بین معاونت پژوهشی و فناوری و اعضای هیأت علمی (قرارداد داخلی وابسته به دستگاه های اجرایی).
 • انجام تفاهم نامه همکاری با دستگاه های اجرایی و شرکت های صنعتتی
 • انجام امور مربوط به تأسیس پژوهشکده و مراکز پژوهشی.
 • تهیه بروشور آزمایشگاه ها و تجهیزات و توانمندی های موجود در دانشگاه و به روز رسانی آن
 • تأئید معرفی دانشجویان به صنایع جهت استفاده از خدمات دانشجویی
 

کارشناس : زهرا اسماعیلی

شرح وظایف:

 • هدایت اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی به گروه های آموزشی دانشگاه.
 • هدایت پیشنهادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به دستگاه های اجرایی.
 • انجام امور مربوط به طرح های پژوهشی داخل دانشگاه (کوچک)
 • خدمات دانشجویی (معرفی دانشجویان جهت کارآموزی، کارورزی، بازدید گروهی، پروژه درسی و ... )
چهارشنبه 5 آذر 1393 - 18:20:35