شنبه 29 شهریور 1399

معاونت پژوهشی و فناوری

معاون پژوهشی و فناوری: دکتر منصور خانکی

برنامه ریزی فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های دانشگاه، ایجاد زمینه های مناسب برای علاقمندان فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه به عهده این معاونت است.

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری: هاشم خلیلی

مدیریت امور پژوهشی

مدیر: دکتر عباس آسیابان ها

 • اداره فرابری داده های پژوهشی: رمضان خوئینی
 • اداره خدمات پژوهشی: طیبه حاجی شفیعی ها
 • اداره ارتباط با صنعت و پژوهش های کاربردی: طاهره یزدی

مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و امور نشر

مدیر: دکتر علیرضا طالب بیدختی

 • معاونت کتابخانه: ایران عابدی
 • اداره چاپ و انتشارات: حمید کلهر
 • بخش فهرست نویسی: فاطمه کریمی
 • بخش فراهم آوری: علی لشگری
 • بخش مرجع و نشریات: فریده محبی تبار
 • بخش امانت و مخزن: تقی طهماسبی
 • مسئول دفتر مدیریت کتابخانه مرکزی: مجید میرزایی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر: دکتر محمد امین مهدوی

 • اداره نرم افزار و وبگاه: محبوبه آقایی
 • اداره شبکه و زیرساخت: مهدی سمساریانها
 • اداره سخت افزار و پایگاه های رایانه ای: رحیم سرباز
شنبه 22 آبان 1395 - 17:30:45