۳۰ بهمن ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 432
  • شماره تلفن دفتر : 1126
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : senemari2004@yahoo.com;s.senemari@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی زمین شناسی 1382 1386 علوم و تحقیقات تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه توالی چینه ای منطقه جنوب دانسفهان و بررسی کانه زایی در واحدهای زمین شناسی منطقه به منظور تعیین عناصر فلزی طلا و عناصر همراه زمستان1390 زمستان1391 ---
2 نانواستراتیگرافی سازند پابده در میدان نفتی قلعه نار(شمال فروافتادگی دزفول) 1392 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 کسب عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 بایواستراتیگرافی رسوبات مارنی سازند قم بر اساس نانو پلانکتون های آهکی در ایران مرکزی نوع طرح: خارج موسسه- کارفرما: سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور 93/1/5 93/10/13 استانی ---
5 بررسی رخساره های سنگی و چینه ای محدوده سمینک و تغییرات رخساره ای و آلتراسیون در اطراف ناودیس سمینک نوع طرح: خارج موسسه-کارفرما: شرکت برلیان 94/1/13 94/6/31 استانی ---
6 کاربرد بیومارکرها در بایواستراتیگرافی مناطق نفتی(مطالعه موردی جنوب شرق شیراز) 90/12/27 92/11/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 ارزیابی چینه شناسی زیستی سازند پابده در فروافتادگی دزفول (میدان نفتی پازنان) خرداد 1393 زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) اردیبهشت 1394 شهریور 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نانو استراتیگرافی، مطالعات اکتشافی، چینه شناسی، تعیین سن بر اساس نانوفسیلها،زمین شناسی نفت آزمایشگاه ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 THE DISTRIBUTION OF CALCAREOUS NANNOFOSSILS IN THE LATE SANTONIAN-LATE MAASTRICHTIAN DEPOSITS IN THE SOUTHWEST OF IRAN (KHUZESTAN PROVINCE) 17 November 2012 Accepted: 11 January Arabian journal of Geosciences3 ---
2 نانواستراتیگرافی و مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند ایلام ، جنوب غرب ایران ،شیراز 1391 1392 فصلنامه زمین شناسی ایران ---
3 نانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب شرق شیراز 1391 1391 فصلنامه علمی-پژوهشی رخساره های رسوبی ---
4 زیست چینه نگاری سازندهای ایلام و گورپی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در سروستان 1390 1392 فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین ---
5 مطالعه زیست چینه شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در منطقه بوان شمال باختری شیراز 1390 1391زمستان فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین ---
6 Cleaning from the inside: Biodegradation of Diazinon by a soil powerful 2012 2012 elsevier ---
7 Cleaning From the Inside: Biodegradation of Organophosphate Pesticides by Pseudomonas plecoglossicida 2014 2014 Biotechnology and Health Sciences ---
8 بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه فوقانی در جنوب شرق لار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی 1392 1392-3 فصلنامه دیرینه شناسی ---
9 NANNOSTRATIGRAPHY OF GURPI FORMATION (CRETACEOUS -TERTIARY BOUNDARY), IN ZAGROS BASIN, SOUTHWESTERN IRAN 2012 2012 World Applied Sciences Journal ---
10 زیست زون بندی و فراوانی روزن بران در برش تیپ سازند ایلام 1393 تابستان فصلنامه علوم زمین ---
11 Nannofossil events and stratigraphy of the ilam formation in zagros SW iran 2014Mar Rivista Italiana di paleontologia e stratigrafia ---
12 زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در جنوب شرق لار بر مبنای نانو فسیلهای آهکی پاییز و زمستان1392 دیرینه شناسی ---
13 Evaluation of Cretaceous–Paleogene boundary based on calcareous nannofossils in section of Pol Dokhtar,Lorestan, southwestern Iran 2013 October Arabian journal of Geosciences ---
14 CALCAREOUS NANNOFOSSIL EVENTS OF NEPHROLITHUS FREQUENS ZONE TO MARKALIUS INVERSUS ZONE IN SECTION OF KAZERUN, ZAGROS, IRAN Oct 2015 International Journal of Geography and Geology ---
15 زیست چینه نگاری توالیهای سازند پابده در میدان نفتی قلعه نار بر اساس نانوفسیلهای آهکی 1394 رخساره های رسوبی ---
16 ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک – اول (چاه سورو-1) زمستان 1393 نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن ---
17 نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) 1394پائیز فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای دانش زمین ---
18 Chemical composition and Facieses of water from Vaskareh Village, Damavand: implication for industrial, agricultural and human consumptions 2015 International Journal of Geography and Geology ---
19 بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در جنوب شرق کاشان 1394زمستان پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
20 اکتشاف ژئوشیمیایی و مطالعه کانی های سنگین منطقه هیر شمال خاور قزوین آذر 1390 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی(ISC) ---
21 تخمین خصوصیات مهندسی سنگ مارن با استفاده از آزمایش پانچ 1391زمستان فصلنامه زمین شناسی کاربردی ---
22 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه بینک4 با استفاده از روش پیرولیز راک اول تابستان 1391 ژئوشیمی ---
23 کانسارزایی در جنوب غرب تهران (جنوب منطقه بوئین زهرا) و بررسی آلودگی زیست محیطی آن 1390(آذر) فصلنامه زمین شناسی محیط زیست ---
24 Diversity changes among calcareous nannofossil assemblages across the Paleocene/Eocene Boundary in the Zagros (Southwest Iran) 2014سال Journal of Tethys ---
25 Evaluation of Gurpi Formation in section of Pazanan, Fars Province, Southwestern Iran 2016 International Journal of scientific research ---
26 calcareous nannofossils from the Gurpi formation lower santonian-maastrichtian) faulted zagros range western shiraz Iran 2010 Stratigraphy and Geological Correlation- (ISI)spri ---
27 زیست چینه شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون های اهکی در شمال گچساران 1386 تابستان فصلنامه علوم زمین- علمی پژوهشی وISI ---
28 تطابق چینه شناختی زیستی نانوپلانکتون های آهکی و فرامینیفرهای پلانکتون سازند گورپی در غرب شیراز 1389 تابستان فصلنامه زمین شناسی کاربردی ---
29 بررسی تطابق نانو پلانکتون های آهکی و روزن بران پلانکتون سازند گورپی در خاور بهبهان 1389بهار فصلنامه علوم زمین- علمی پژوهشی وISI ---
30 بایواستراتیگرافی سازند گورپی در برش سپیدان (شمال باختری شیراز) بر اساس نانوفسیل های آهکی 1389 تابستان فصلنامه زمین شناسی کاربردی ---
31 ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک-اول(چاه سورو- 1395 مهندسی معدن ---
32 CHEMICAL COMPOSITION AND FACIESES OF WATER FROM VASKAREH VILLAGE DAMAVAND IMPLICATION FOR INDUSTRIAL AGRICULTURAL AND HUMAN CONSUMPTIONS ۲۰۱۵ INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY ---
33 Mineralogy and Geochemistry Studies of the Sorkheh Sediment-hosted Stratiform Copper (SSC) Deposit NW Iran 2015 Iranian Journal of Earth Science ---
34 نگرشی نوین در تعیین سن سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در شمال ایلام (غرب ایران) 1394 پژوهش های دانش زمین ---
35 CALCAREOUS NANNOFOSSILS EVENTS OF NEPHROLITHUS FREQUENS ZONE TO MARKALIUS INVERSUS ZONE IN SECTION OF KAZERUN ZAGROS (IRAN) 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY ---
36 ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک-اول(چاه سورو- 1394 مهندسی معدن ---
37 زیست چینه نگاری توالیهای سازند پابده در میدان نفتی قلعه نار بر اساس نانوفسیلهای آهکی 1394 رخساره های رسوبی ---
38 Evaluation of Gurpi Formation in section of Pazanan Fars Province Southwestern Iran ۲۰۱۶ International Journal Of Scientific Research ---
39 بایواستراتیگرافی و تغییرات سطح اب دریادر رسوبات تورونین -کامپانین در ایران مرکزی(برش بهار) بر اساس روزن داران پلانکتونیک زمستان 93 فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و فسیل شناختی ---
40 بیواستراتیگرافی گذر مزوزوئیک - سنوزوئیک بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش تنگ بوالفارس، جنوب غرب ایران تابستان 97 زمین شناسی ایران- نوع نمایه وزارت علوم - علمی پژوهشی(۲۰۰۸) ISC IF=۰/۰۳۲۰۰۰(۲۰۱۵) ---
41 بررسی گذر پابده به آسماری بر اساس زیست چینه نگاری نانوفسیل های آهکی در یال شمال شرقی تاقدیس گورپی، استان خوزستان بهار 97 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
42 کاربرد مدلسازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین بهار 97 زمین شناسی اقتصادی ---
43 Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Eocene of the Zagros Basin in Iran ۲۰۱۸ Feb NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN ---
44 چینه نگاری زیستی بخشفوقانی سازندآیتامیر برمبنای نانوفسیلهای آهکی واقعدربرشچرلی (شمال غرب کپه داغ) ۱۳۹۶ پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
45 Evaluation of the biostratigraphy of the Cretaceous-Paleogene boundary interval in the Hendijan oil field Zagros (SW Iran) 2017 JOURNAL OF NANNOPLANKTON RESEARCH ---
46 بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام 1396 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی ---
47 Geochemical Study of Gurpi Source Rock Hydrocarbon Productivity in the Mokhtari Oil Field Located in the Dezful Embayment 2017 SAUSSUREA(ikiu) ---
48 ارزیابی مرز سازندهای ایلام گورپی بر اساس مطالعه نانوفسیلهای اهکی در میدان نفتی بهر گانسر، خلیج فارس 1396 دو فصلنامه دیرینه شناسی ---
49 A fuzzy-based prognosis of ore mineralization potentials in Ramand region ۲۰۱۷ Journal of Mining and Environment ---
50 بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی در قستهای فوقانی سازند گورپی - قسمتهای تحتانی سازند پابده در برش گنو (شمال غرب ایلام) 1396 پژوهش های دانش زمین ---
51 بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کلچنار واقع در شمال غرب ایذه 1396 لوم زمین - سازمان زمین شناسی کشور ---
52 بررسی توان هیدروکربن زایی رسوبات ژوراسیک بالایی-کرتاسه ی پایینی در غرب کپه داغ 1397 اکتشاف و تولید نفت و گاز- نوع نمایه وزارت علوم - علمی ترویجی(۲۰۱۳) ---
53 ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن سنگ منشا پابده در میدان نفتی رامین واقع در فروافتادگی دزفول جنوب غرب ایران 1396 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی ---
54 نانواستراتیگرافی نهشته های منسوب به گذر سازندهای گورپی-پابده واقع در مرز بین زونهای ایذه و فروافتادگی دزفول زاگرس 1396 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی ---
55 Evaluation of Gurpi Formation in section of Pazanan Fars Province Southwestern Iran 2016 International Journal Of Scientific Research ---
56 Geochemical Study of the Gurpi Source Rock Hydrocarbon Productivity in some of Oil Fields in the Dezful Embayment by using Rock Eval 6 Pyrolysis 2018 ENGINEERING GEOLOGY ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه چینه نگاری زیستی سازند پابده بر مبنای نانو فسیل های آهکی در جنوب شرق اهواز 1393/8/1 هشتمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور اراک ---
2 بیواستراتیگرافی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در جنوب شرق فارس (خور( 1393/2/31 هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
3 بررسی پتانسیل نفت زایی سازند پابده در میدان نفتی نفت سفید 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
4 مقایسه ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه های رگ سفید و گچساران در ناحیه فروافتادگی دزفول با استفاده از روش پیرولیز راک-اول 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
5 بررسی و معرفی جاذبه‌های زمین شناختی جنوب قزوین در راستای گسترش زمین‌گردشگری منطقه 92/11/27 سی و دومین گردهمایی علوم زمین و اولین کنگره بین ال ---
6 بایواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند ایلام در برش تنگ گراب 92/11/27 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصص ---
7 نانواستراتیگرافی رسوبات پالئوژن در شمال فروافتادگی دزفول 92/11/27 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصص ---
8 نخستین گزارش ظهور پلسی پود(هیپوکاردیا البرزا( در البرز شرقی) 92/8/7 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
9 مطالعه قاعده سازند پابده بر مبنای نانو فسیلهای آهکی در فرو افتادگی دزفول، زاگرس 92/8/7 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
10 بررسی مرز سازند آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چرلی(غرب کپه داغ) 92/3/1 هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
11 زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه فوقانی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی واقع در ایران مرکزی 91/9/11 سی و یکمین گردهمایی علوم زمین ---
12 بررسی نانوپلانکتون های آهکی نهشته های کرتاسه فوقانی در شمال شرق چوپانان واقع در ایران مرکزی 91/9/11 سی و یکمین گردهمایی علوم زمین ---
13 تعیین مرز k/p بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در کوه سربالش جنوب غرب کازرون 91/2/20 ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
14 نتایج پالئوبیوژئوگرافی کربونیفر زیرین ایران در البرز مرکزی با استناد بر ماکروفسیل ها 2012 FEB سی امین گردهمایی علوم زمین ---
15 قابلیت های زئوتوریسمی البرز مرکزی جهت پیوستن به زئوپارک بین المللی با نگرشی ویزه بر شمال قزوین 90/9/23 پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ---
16 ارزیابی توان هیدروکربنزایی سنگ منشا پابده در چاه نفتی توسط تکنیک ? logR 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
17 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه اهواز با استفاده از روش پیرولیز راک-اول6 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
18 نانواستراتیگرافی در برش چم آب جنوب غرب ایلام 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
19 ارزیابی پتروفیزیکی گذر مرز پابده به آسماری در فروافتادگی دزفول 93/2/16 همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس ---
20 lahroud ophiolite in NW Iran: A geochronological study and its paleotectonic implications 91/2/27 Workshop ophiolites and related ore industrial min ---
21 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه رگ سفید با استفاده از روش پیرولیز راک- اول6 93/8/1 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره تخصصی بین الملل ---
22 ارزیابی آلودگی زیست محیطی در ایران 94/2/23 ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
23 خسارت محصولات گندم بر اثر آبیاری بی رویه از آب های زیر زمینی 94/2/23 ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
24 بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمین 90/12/01 سی امین گردهمایی علوم زمین ---
25 Estimating the total amount of organic carbon of the gurpi and pabdeh formations in well (91) of mansouri oil field using petrophysical logs… 94/09/22 International conference on oil gas and petrochemi ---
26 تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس به منظور تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ---
27 ارزیابی و مقایسه مقدار ماده آلی سنگ منش پابده در میدان نفتی پازنان و منصوری واقع در فروافتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی صنعت نفت ایران ---
28 ارزیابی میزان حداکثر درجه حرارت برای تولید هیدروکربن سنگ منش پابده در میدان نفتی گچساران واقع در فروافتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران ---
29 ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن سنگ منشا پابده در میدان نفتی دهلران واقع در فرو افتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ کنفرانس بین المللی نو آوری در علوم و تکنولوژی ---
30 تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه چارک نمکین )جنوب ایران( - به روش تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشیدر علوم مهندسی و فناوری ---
31 معرفی نانوفسیلهای آهکی و تعیین مرز ائوسن-الیگوسن در رسوبات پالئوژن واقع در میدان نفتی مارون ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
32 بررسی فرآیند کانی زایی و مطالعه مناطق امیدبخش در منطقه رامند، جنوب قزوین ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ---
33 آنالیز فرکتالی )عیار-مساحت ( مس و مولیبدن در توده های پورفیری جنوب سونگون ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ سی و چهارمین گردهمایی و دومین گنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ---
34 Estimating the total amount of organic carbon of the gurpi and pabdeh formations in well(91) of mansouri oil field using petrophysical logs ۲۰۱۵/۱۲/۱۳ International conference on oil gas and petrochemical ---
35 ارزیابی آلودگی زیست محیطی معادن در ایران ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
36 خسارت محصولات گندم بر اثر آبیاری بی رویه از آب های زیر زمینی ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست ---
37 ارزیابی و مقایسه مقدار ماده آلی سنگ منش پابده در میدان نفتی پازنان و منصوری واقع در فروافتادگی دزفول ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی صنعت نفت ایران ---
38 تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس به منظور تشخیص خطوارههای منطقه چارک-نمکین ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
39 تاثیرآمار کلاسیک- در امتیازدهی لایه های گرانی، مغناطیس، ژئورادار ۱در روش مدلسازی فازی برای اکتشاف ذخایر هیدروکربوری در منطقه نمکین ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ اولین همایش ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
40 ارزیابی خصوصیات مخزنی سازند آسماری واقع در خوزستان،شمال شرق آبادان ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
41 مقایسه روش های خوشه بندی فازی میان مرکز و جدایش جوامع سنگی در اکتشافات ناحیه ای رسوبات آبراهه ای منطقه اسالم ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته ---
42 بررسی توان هیدروکربورزایی رسوبات ژوراسیک بالایی کرتاسه پایینی در غرب کپه داغ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار ---
43 Compare type of organic matter in the formation Kazhdumi using Rock-Eval pyrolys 6 in Binak and maron wells, Dezful embayment ۲۰۱۷/۰۸/۲۳ 4th yes congress ---
44 بررسی عوامل موثر در تعیین پراشنمای کانسارها ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ---
45 تخمین ذخیره کانسار مس سونگون به کمک روشهای زمین آماری ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ---
46 تاثیر ساخت و بافت سنگهای آهکی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ---
47 ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه اهواز با استفاده از روش پیرولیز راک-اول۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت ---
48 تعیین اشکوبهای کرتاسه بالایی سازند گورپی(شمال باختری شیراز) بر اساس نانوفسیل های اهکی ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ---
49 تاثیر ساخت و بافت سنگهای آهکی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانی شناسی غیر سیلیکات 1000 جهاد دانشگاهی ---
2 از زمین شناسی نفت تا مهندسی نفت پاییز 1396 جهاد دانشگاهی قزوین ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی عمومی دانشگاه ---
2 سنگ شناسی دانشگاه ---
3 زمین شناسی مهندسی دانشگاه ---
4 کانی شناسی دانشگاه ---
5 بازدید زمین شناسی عمومی اردوی علمی ---
6 بازدید زمین و معدن اردوی علمی ---
7 کانی شناسی نوری و فرآیند دانشگاه ---
8 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ---
9 زمین شناسی ساختاری دانشگاه ---
10 آزمایشگاه کانی شناسی دانشگاه ---
11 آزمایشگاه سنگ شناسی دانشگاه ---
12 آزمایشگاه کانی شناسی نوری و فرآیند دانشگاه ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی نفت، زمین شناسی ایران ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 زمین شناسی ایران پیشرفته دانشگاه ---
3 سمینار دانشگاه ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه توالی چینه ای منطقه جنوب دانسفهان و بررسی کانه زایی در واحدهای زمین شناسی منطقه به منظور تعیین عناصر فلزی طلا و عناصر همراه 1390 زمستان 1391 زمستان استان قزوین ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه چینه شناسی زیستی سازند پابده در میدان نفتی واقع در فروافتادگی دزفول دانشگاه ---
2 مطالعه چینه شناسی زیستی سازند قم 1393 دانشگاه ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مطالعه ژئوشیمیایی سنگ های منشائ احتمالی در چاه سرخون در ناحیه تنگه هرمز دانشگاه آزاد دماوند 93/11/21 منصوریان محمد ---
2 مطالعه بایواستراتیگرافی و آنالیز عنصری در تعیین مرز سازندهای ایلام و سروک در چاه شماره ی 14 میدان نفتی آب تیمور (فرافتادگی دزفول دانشگاه آزاد دماوند 93/6/26 محمدی فاطمه ---
3 تحلیل رخساره ای و ارزیابی پتروفیزیکی گذر سازنده پابده به آسماری در فرافتادگی دزفول دانشگاه آزاد دماوند 92/11/30 گنجی کاشانی مجید ---
4 ارزیابی چینه نگاری زیستی و پتروفیزیکی سازنده پابده در میدان نفتی پازنان دانشگاه آزاد دماوند 92/11/30 عباسی ایمان ---
5 ارزیابی چینه نگاری زیستی و سنگی سازنده پابده در منطقه زاگرس چین خورده ( فروافتادگی دزفول) دانشگاه آزاد دماوند 92/05/30 بابائیان نرگس ---
6 نانو فسیل های آهکی واحد شیلی سازنده آیتامیر در شمال غرب کپد داغ ( برش چرلی) دانشگاه بیرجند 92/07/14 سید ناصر رئیس السادات -سعیده سنماری ---
7 تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی سازند های گورپی و پابده با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی (میدان منصوری) دانشگاه آزاد دماوند 94/06/25 مهدی پورجهانگیری پیله رود ---
8 بررسی موازنه جرم کارخانه فراوری سنگ آهن سرخه دیزج زنجان به منظور بهینه سازی فراوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 93/04/03 رحمانی اصل حسن ---
9 مطالعات آزمایشگاهی رفتار خزش بر روی نمونه های استوانه های توخالی جدار ضخیم سنگ نمک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 92/11/26 رحیمی شکوفه ---
10 مطالعه آزمایشگاهی جهت تعیین چقرمگی شکست مود اول در نمونه های استوانه ای تو خالی جدار ضخیم سنگ آهک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 92/11/26 سدیفی هوتن ---
11 کاربرد فرامینیفرهای پلانکتونیک و نانو فسیل های اهکی در بیواستراتیگرافی مناطق نفتی ( سازنده گورپی در جنوب غرب ایلام) دانشگاه آزاد دماوند 92/05/30 عظیمی معصومه ---
12 مقایسه نتایج بدست آمده از مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های منشا کژدمی و پابده در نواحی بندرعباس و فروافتادگی دزفول دانشگاه آزاد دماوند 91/11/05 جهانی محمد ---
13 زیست چینه نگاری رسوبات کرتاسه فوقانی بر مبنای نانو فسیلهای آهکی در منطقه شمار غرب چوپانان واقع در ایران مرکزی دانشگاه آزاد طبس 91/06/27 پورمقامی مهرداد ---
14 بررسی نانوپلانتکتونهای آهکی نهشته های کرتاسه فوقانی در شمال شرق چوپانان واقع در ایران مرکزی دانشگاه آزاد طبس 91/06/27 جراحی علی ---
15 بررسی پارامترهای موثر در پرعیارسازی کانسنگ سرب و روی معدن انگوران با استفاده از روش واسطه سنگین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393 بهمن اله کرمی ---
16 مطالعه ی آزمایشگاهی تغییر شکل و شکست در دیواره چاه های نفت هنگام حفاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393 تابستان سونیا آقایی نوجه ده ---
17 مطالعات لیتو ژئو شیمیایی جنوب سونگون – کیقال . دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ رومی ناهید ---
18 نانو فسیل های آهکی واحد شیلی سازنده آیتامیر در شمال غرب کپد داغ ( برش چرلی) دانشگاه آزاد ۱۳۹۲۰۷۱۴ محسن بهروزی ---
19 مطالعه بایوستراتیگرافی سازنده گورپی بر مبنای نانوفسیل های آهکی در منطقه ی بوان- شمال غرب شیراز دانشگاه آزاد ۱۳۹۰۱۰۰۱ مریم عزیزی ---
20 مطالعه بیواستراتوگرافی نانو فسیل های آهکی کرتاسه بالایی سازند گورپی شمال باختری شیراز ناحیه سپیدان دانشگاه آزاد ۱۳۹۰۱۰۰۱ الهام مهربانی ---
21 تلفیق داده های GIS و زمین شناسی با هدف بررسی تغییرات میدانی گرانی و اکتشاف حوزه های نفتی در منطقه نمکین (استان هرمزگان) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ علویان سیدمسلم ---
22 بکارگیری الگوریتم فازی در شناسایی پتانسیل های معدنی با استفاده از داده های زمین شناسی و GIS در منطقه رامند(استان قزوین) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ عباس زاده سعید ---
23 مدلسازی و تخمین ذخیره کانسار آهن چرمله سنقر به روش شبکه های عصبی مصنوعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بهجت حسین ---
24 اکتشاف لیتو ژئو شیمیایی طلا در منقه اکتشاقی آقچه کند (تاکستان) با استفاده از روش آنالیز خوشه بندی فازی میان مرکز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ شیرازی کورس ---
25 مدلسازی عددی رفتار چاه نفت در تشکیلات شیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ شهبازی سینا ---
26 کیفیت مخزنی و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۶۱۶ طرفی جواد ---
27 ارزیابی خصوصیات مخزنی سازند آسماری واقع در خوزستان، شمال شرق آبادان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۶۱۶ مقیمی پور آشیل ---
28 بررسی شکافتهای طبیعی موجود در سنگ مخزن و ارتباط شکافت چاه ها با گل حفاری در میدان نفتی مارون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۶۱۶ حیاوی محمد ---
29 مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات منسوب به کرتاسه بالایی جهت ارزیابی سنگ منشا با استفاده از روش پیرولیز راک اول ۶ در یکی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶۰۴۲۷ حسین پور مریم ---
30 مطالعه ژئوشیمیایی سازندپابده با استفاده از روش ویرولیز راک اول ۶ درفرو افتادگی دزفول دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حمامی بابک ---
31 اکتشاف ژئوشیمیایی ناحیه‌ای در منطقه اسالم با استفاده از روش آنالیز خوشه‌ای فازی میان مرکز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ محمدپور سودابه ---
32 مقایسه روش های آماری کلاسیک و فراکتالی در بررسی مطالعه پیوستگی و گسترش کانی سازی سرب و روی انگوران با استفاده از داده های ژئو الکتریک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ شریفی فر سیدمسعود ---
33 تخمین ذخیره کانسار مس معدن سونگون به کمک روش های زمین آماری. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ محسنی موسی ---
34 مطالعات آزمایشگاهی بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمکی شکست مواد Iسنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ جباری احمد ---
35 بکارگیری ژئورادار (GPR) در شناسایی تله های نفتی محدوده گنبد نمکین هرمزگان با استفاده از نرم افزار Reflexw دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ اقبال امینی ---
36 بررسی توان هیدروکربورزایی رسوبات زوراسیک بالایی - کرتاسه زیرین در غرب کپه داغ ۱۳۹۵۰۶۳۱ نجفی محمد ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کسب مدال برنز از کشور ترکیه مسابقه اختراعات ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانی شناسی، دانشجویان کارشناسی معدن ---
2 زمین شناسی اقتصادی دانشجویان دانشگاه ---