• دانشکده : معماری و شهرسازی
  • گروه آموزشی : مهندسی معماری
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : s.r.eghbali@ikiu.ac.ir