• درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران-خاک و پی
  • تاریخ تولد : 1333
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 419
  • شماره تلفن دفتر : +98 28 33901102
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : naeini@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک 1374 1379 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
2 کارشناسی ارشد- مهندسی عمران- ژئوتکنیک 1982 1984 آمریکا ---
3 کارشناسی مهندسی عمران 1978 1982 آمریکا ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی سازه های نگهبان 1386 1387 سازمان نظام مهندسی استان قزوین ---
2 دوره های تخصصی مهندسی پی 1385 1387 سازمان نظام مهندسی استان قزوین ---
3 دوره های بررسی گزارش های مطالعات ژئوتکنیک پروژه ها 1386 1389 سازمان نظام مهندسی استان قزوین ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای ماسه لای دار با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط CPT 1/2/81 1/7/81 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 بررسی مقاومت خاک ماسه لای دار در اثر روانگرایی ناشی از زلزله با انجام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی 11/2/83 11/2/85 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ---
3 تعیین پارامترهای تحکیم ، نفوذپذیری و مقاومت برشی خاکهای ماسه لای دار با استفاده از نتایج آزمایش CPT 15/11/84 26/12/85 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
4 طراحی و ساخت سلول روانگرایی 1376 1377 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
5 اثر پارامتر های آزمایشگاهی بر پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه لای دار 1376 1377 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 روانگرایی خاکها ---
2 تثبیت خاکها ---
3 مسلح کردن خاکها ---
4 رفتار خاکها تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی ---
5 بهبود خاکها ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره آموزشی مهارت های تدریس 10/6/1374 12/6/1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 دوره مدیریت استراتژیک ویژه مراکز آموزش عالی 12/2/82 14/2/82 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 دوره آموزشی تکنولوژی های نوین ساختمان 29/5/88 29/5/88 مسکن و شهرسازی استان قزوین ---
4 دوره نظارت و ارزیابی 10/10/88 10/10/88 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Evaluation of Undrained Shear Strength of Loose Silty Sand Using CPT Results Jun 2007 International Journal of Engineering ---
2 Effect of sample preparation on stady state line of sand July 2002 International Journal of Engineering ---
3 Effect of Plasticity Index and Reinforcement on the CBR Value of Soft Clay Jun 2009 International Journal of Engineering ---
4 Strength-Flow parameters of loose silty sands from Piezocone Tests Fall 2009 Amirkabir Journal ---
5 Overview of The 1997 Ardebil earthquake of lran April 2003 Journal of Earthquak ---
6 Effect of waste polymer materials on shear strength of unsaturated clays Oct 2008 Jornal Geotechnical Engineerin ---
7 The effect of geotextile and grading on the bearing ratio of granular soils Oct 2008 Jornal Geotechnical Engineerin ---
8 Effect of fine content on steady _ state strength of mixed and layered samples of sand Nov 2004 Soil Dynamic Earthquake Engineering ---
9 Effect of polymer on shear strength of silty sand 2009 Jornal Geotechnical Engineerin ---
10 Site effect microzonation and seismic hazard analysis of Kermanshah region in iran 2010 Applied Sciences Jornal ---
11 Effect of wet and dry conditions on strength of silty sand soils stabilized with epoxy resin polymer 2010 Applied Sciences Jornal ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Evaluation of liquefaction potential of loose silty sand Based on CPT Results 11/2002 22-23/11/2002 پنجاه و پنجمین کنفرانس ژئوتکنیک کانادا ---
2 Undrined shear Strength of silty sand soils Using Piezocone Test Results 11/2002 22-23/11/2002 پنجاه و پنجمین کنفرانس ژئوتکنیک کانادا ---
3 Influence of confining pressure , frequency , and shear Strongh on damping ratio of ofsilty sand . 9/1999 9-12/9/1999 نهمین کنفرانس بین‌المللی خاک و دینامیک ومهندسی ژئوتکنیک استانبول ---
4 The influence of silt content on liquefaction strength of sand 9/2001 27-31/9/2001 پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی خاک و مکانیک ومهندسی ژئوتکنیک استانبول ---
5 Effect of fines content on steady _state line of mixed layered samples of sand 11/2001 7-10/11/2001 دهمین کنفرانس بین‌المللی دینامیک خاک و مهندسی زلزله ---
6 Correlation between inter-granular void ratio and cone tip resistsnce of loose Silty Sand 9/2003 25-28/9/2003 سیزدهمین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک اروپایی ---
7 Effect of Overburden Pressure on cone tip resistance in loose silty sand using piezocone test results 5/2004 19-22/5/2004 International conference on Geotechnical Engineering ---
8 Behavior of anisotropically consolidated silty sands under monotonic loading 11/2004 3-6/11/2004 International conference on Geotechnical Engineering ICGE sharjah ---
9 Undrained Shear Strength and liquefaction potential of loose Silty Sand treated whit microfine cement 9/2003 25-28/9/2003 سیزدهمین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک اروپایی ---
10 Young modulus Effect on cut off wall Design in earthfill dam with inhomogenous alluvium 5/2004 19-22/5/2004 International conference on Geotechnical Engineering ---
11 Effect of confining pressure on Residual Strength of loose silty sand 5/2004 19-22/5/2004 International conference on Geotechnical Engineering ---
12 Effect of inter granular viod ratio on undrained shear Strength of loose silty sand 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th InternationaL Conference of IACMAG ---
13 Effect of hyperbolic parameters of Filter layer on Static behaviour of embankment dams 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
14 The ultimate shear behavior of loose gravelly sand soils 9/2006 6-10/9/2006 10th IAEG International Congress on Engineering Geology ---
15 Static stress – strain behaviour of osphaltic core embancment dam constructed on alluvium 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
16 Effect of clay Content on undrained shear Strength of loose sand 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
17 Improving liquefaction potential strength by using micropiles 9/2006 6-10/9/2006 10th IAEG International Congress on Engineering Geology ---
18 Residual strength and liquefaction potential of reinforced silty sand 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
19 Evaluation of modulus of subgrade reaction (ks) in gravelly soils based on standard penetration test (SPT) 8/2006 4-6/8/2006 6th International Conference in phsical modeling in geotechnics ---
20 Bearing capacity of a strip footing on reinforced clayey soils adjacent to a slope 5/2007 8-11/5/2007 16th South-East Asian Geotechnical Conference ---
21 Effect of the inclination variation of micropile on bearing capacity of sandy soils 6/2007 25-28/6/2007 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering ---
22 Effect of PI and reinforcement on the CBR value of soft clay 10/2007 26-28/10/2007 14th African Regional Conference for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering ---
23 Lateral bearing capacity of piles in cohesive soils based on soils’ failour strength control 11/2007 27-29/11/2007 International Conference on Numerical Computation in Geotechnical Engineering ---
24 تعیین ظرفیت باربری شمع های کوبیده شده در خاکهای غیر چسبنده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 2/1388 21/2/1388 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
25 Investigations on shear strength of silty sand reinforced with 3D inclusions 6/2010 2-4/6/2010 XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering ---
26 Evaluation of Epoxy Resin Polymer as Stabilizer for Loose Silty Sand Soil 6/2010 2-4/6/2010 XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering ---
27 بهبود پارامترهای مقاومتی ماسه لای دار با استفاده از رزین اپوکسی 8/1388 5-7/8/1388 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها ---
28 The Influence of polymer inclusion and plasticity index on the unconfined compression strength of clays 5/2009 28-30/5/2009 International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical 2end ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب دینامیک خاک 1379 3000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک خاک 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی اما خمینی (ره) ---
2 آزمایشگاه مکانیک خاک 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مکانیک خاک 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
4 آزمایشگاه مکانیک خاک 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
5 مهندسی پی 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
6 مهندسی پی 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 مکانیک خاک 2 1380 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 استاتیک 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 مقاومت مصالح 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 استاتیک 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
11 مقاومت مصالح 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
12 ایستائی 1 1365 1371 دانشکده معماری-دانشگاه تهران ---
13 ایستائی 2 1365 1371 دانشکده معماری-دانشگاه تهران ---
14 ایستائی 1 1369 کنون دانشکده معماری-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
15 ایستائی 2 1369 کنون دانشکده معماری-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
16 کارآموزی 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک خاک پیشرفته 1383 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مهندسی پی پیشرفته 1383 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تعیین پارامترهای تحکیم ، نفوذپذیری و مقاومت برشی خاکهای ماسه لای دار با استفاده از نتایج آزمایش CPT 15/11/84 26/12/85 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
2 طراحی و ساخت سلول روانگرایی 1377 1378 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 بررسی مقاومت خاک ماسه لای دار در اثر روانگرایی ناشی از زلزله با انجام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی 11/2/83 11/2/85 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 بررسی مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای ماسه لای دار با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط CPT 1/2/81 1/7/81 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 اثر پارامتر های آزمایشگاهی بر پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه لای دار 1376 1377 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی اثرات تغییرات شیب و طول میکروپایل ها بر ظرفیت باربری خاک های ماسه ای به کمک آنالیز عددی 1383 1384 نادر فتح العلومی---کارشناسی ارشد ---
2 اثر ظرفیت باربری پی های نواری بر روی خاک رسی مسلح شده در مجاورت شیروانی ها 1385 1386 بهروز خادم رابع--------------کارشناسی ارشد ---
3 تاثیر شاخص خمیری و تسلیح خاک در عدد CBR خاکهای رسی نرم 1385 1386 محمد رضا یوسف زاده شبستری-----کارسناسی ارشد ---
4 تاثیر مواد زائی پلیمری در افزایش مقاومت برشی خاکهای رسی 1386 1387 سید مجتبی سجادی---کارشناسی ارشد ---
5 تاثیر پلیمر بر مقاومت برشی ماسه لای دار سست 1386 1387 احمد مهدوی--کارشناسی ارشد ---
6 تاثیر ژئوتکستایل و دانه بندی بر ظرفیت باربری خاکهای دانه ای 1386 1387 میثم میرزاخانلری---کارشناسی ارشد ---
7 متدلوژی کلی جهت مخاطره پذیری لرزه ای با توجه به اثر آبرفت و ساختگاه ها 1386 1387 ابوالفضل زرینچه---کارشناسی ارشد ---
8 تاثیر پلیمر بر پارامترهای مقاومتی ماسه لای دار با استفاده از دستگاه سه محوری 1387 1388 مسعود قربانعلی زاده--کارشناسی ارشد ---
9 بررسی مقاومت برشی خاک های ماسه ای لای دار مسلح شده با مسلح کننده های سه بعدی 1387 1388 محسن خلج--کارشناسی ارشد ---
10 تاثیر سیکل های تر و خشک و ایندکس خمیری CBR خاک های رسی تثبیت شده با آهک 1388 1389 سید علی نجم الساداتی--کارشناسی ارشد ---
11 بررسی تاثیر نمک های موجود در شیرابه بر پارامتر های برشی خاکهای رسی 1388 1389 محمدعلی جهانفر---کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاورعالی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1385 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی 1387 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1383 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 معاون عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1372-1377 1374-1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 ریاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1375 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی 1369 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1371 1372 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 ریاست دانشکده عمران دانشگاه امام حسین(ع) 1365 1369 دانشگاه امام حسین(ع) ---
9 رئیس آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1370 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین 1380 1384 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر بر تر 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 پژوهشگر بر تر 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آزمایشگاه مکانیک خاک 1380 کنون درس آزمایشگاه مکانیک خاک ---
2 مکانیک خاک 1381 کنون درس مکانیک خاک ---
3 مکانیک خاک پیشرفته 1385 کنون درس مکانیک خاک پیشرفته--ارشد ---