• درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران-خاک و پی
  • تاریخ تولد : 1333
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 419
  • شماره تلفن دفتر : +98 28 33901102
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : naeini@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک 1374 1379 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
2 کارشناسی ارشد- مهندسی عمران- ژئوتکنیک 1982 1984 آمریکا ---
3 کارشناسی مهندسی عمران 1978 1982 آمریکا ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی سازه های نگهبان 1386 1387 سازمان نظام مهندسی استان قزوین ---
2 دوره های تخصصی مهندسی پی 1385 1387 سازمان نظام مهندسی استان قزوین ---
3 دوره های بررسی گزارش های مطالعات ژئوتکنیک پروژه ها 1386 1389 سازمان نظام مهندسی استان قزوین ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای ماسه لای دار با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط CPT 1/2/81 1/7/81 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 بررسی مقاومت خاک ماسه لای دار در اثر روانگرایی ناشی از زلزله با انجام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی 11/2/83 11/2/85 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ---
3 تعیین پارامترهای تحکیم ، نفوذپذیری و مقاومت برشی خاکهای ماسه لای دار با استفاده از نتایج آزمایش CPT 15/11/84 26/12/85 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
4 طراحی و ساخت سلول روانگرایی 1376 1377 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
5 اثر پارامتر های آزمایشگاهی بر پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه لای دار 1376 1377 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 روانگرایی خاکها ---
2 تثبیت خاکها ---
3 مسلح کردن خاکها ---
4 رفتار خاکها تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی ---
5 بهبود خاکها ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره آموزشی مهارت های تدریس 10/6/1374 12/6/1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 دوره مدیریت استراتژیک ویژه مراکز آموزش عالی 12/2/82 14/2/82 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 دوره آموزشی تکنولوژی های نوین ساختمان 29/5/88 29/5/88 مسکن و شهرسازی استان قزوین ---
4 دوره نظارت و ارزیابی 10/10/88 10/10/88 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Effect of clay content on the small and mid to large strain shear modulus of an unsaturated sand 2018 European Journal of Environmental and Civil Engineering نمایش پیوند
2 Effect of leachate s components on undrained shear strength of clay-bentonite liners 2017 European Journal of Environmental and Civil Engineering نمایش پیوند
3 روانگرایی ماسه رس دار غیر اشباع 2017 مهندسی عمران مدرس نمایش پیوند
4 Laboratory testing and numerical modelling on bearing capacity of geotextile-reinforced granular soils 2016 International Journal of Geotechnical Enginering نمایش پیوند
5 Foundation Retrofitting of Storage Tank under Seismic Load 2016 World Academy of Science Engineering and Technology نمایش پیوند
6 Monotonic cyclic and post-cyclic behaviour of an unsaturated clayey soil 2016 International Journal of Geotechnical Enginering نمایش پیوند
7 Monotonic liquefaction resistance of silty sand reinforced with geotextile 2016 International Journal of Geotechnical Enginering نمایش پیوند
8 The Effect of Wetting-Drying Cycles and Plasticity Index on California Bearing Ratio of Lime Stabilized Clays 2015 Journal of Engineering Geology نمایش پیوند
9 تاثیر سیکل یخبندان و ذوب بر مقاومت برشی ماسه لای دار تثبیت شده با سیمان 2015 اساس نمایش پیوند
10 Numerical and Theoretical Study of Plate Load Test to Define Coefficient of Subgrade Reaction 2015 Journal of Geotechnical and Transportation Engineering نمایش پیوند
11 Numerical modeling of soil improvement for construction of tunnels using forepole presupport 2015 International Journal of Structural and Civil Engineering Researches نمایش پیوند
12 Cyclic behavior of dry silty sand reinforced with a geotextile 2014 geotextiles and geomembranes نمایش پیوند
13 Effect of Oil Contamination on the Liquefaction Behavior of Sandy Soils 2014 Intrenational Journal of Environmental Earth Science and Engineering نمایش پیوند
14 Subgrade Reaction Modulus Ks of Clayey Soils Based on Field Tests 2014 Journal of Engineering Geology نمایش پیوند
15 Effect of Domain Frequency of Soil- Tank to siesmic response 2014 Journal of Engineering Geology نمایش پیوند
16 Interfacial shear strength of silty sand-Geogrid composite 2013 proceedings of the institution of civil engineers-geotechnical engineering نمایش پیوند
17 Unconfined Compressive Strength of Clayey Soils Stabilized with Waterborne Polymer 2012 KSCE Journal of Civil Engineering نمایش پیوند
18 Laboratory studies of real and engineering shear strength parameter of clays 2012 World Academy of Science Engineering and Technology نمایش پیوند
19 Improvement of loose sandy soil deposits using micropiles 2012 KSCE Journal of Civil Engineering نمایش پیوند
20 Bearing capacity and settlement of strip footing on geosynthetic reinforced clayey slopes 2012 journal of central south university of technology نمایش پیوند
21 Effect of sult solution and plasticity index on undrained shear strength of clays 2011 World Academy of Science engineering and Technology Journal نمایش پیوند
22 Site effect microzonation and seismic hazard analysis of Kermanshah region in Iran 2010 Journal of Applied Sciences نمایش پیوند
23 Effect of Wet and Dry Conditions on Strength of Silty Sand Soils Stabilized with Epoxy Resin Polymer 2010 Journal of Applied Sciences نمایش پیوند
24 Effect of Plasticity Index and Reinforcement on the CBR Value of Soft Clay 2009 International Journal of Engineering ---
25 Strength-Flow parameters of loose silty sands from Piezocone Tests 2009 Amirkabir Journal ---
26 Effect of polymer on shear strength of silty sand 2009 Jornal Geotechnical Engineerin ---
27 Effect of waste polymer materials on shear strength of unsaturated clays 2008 Jornal Geotechnical Engineerin ---
28 The effect of geotextile and grading on the bearing ratio of granular soils 2008 Jornal Geotechnical Engineerin ---
29 Evaluation of Undrained Shear Strength of Loose Silty Sand Using CPT Results 2007 International Journal of Engineering ---
30 Effect of fine content on steady _ state strength of mixed and layered samples of sand 2004 Soil Dynamic Earthquake Engineering ---
31 Overview of The 1997 Ardebil earthquake of lran 2003 Journal of Earthquak ---
32 Effect of sample preparation on stady state line of sand 2002 International Journal of Engineering ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Bearing capacity of a strip footing on reinforced clayey soils adjacent to a slope 5/2007 8-11/5/2007 16th South-East Asian Geotechnical Conference ---
2 Effect of the inclination variation of micropile on bearing capacity of sandy soils 6/2007 25-28/6/2007 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering ---
3 The ultimate shear behavior of loose gravelly sand soils 9/2006 6-10/9/2006 10th IAEG International Congress on Engineering Geology ---
4 Improving liquefaction potential strength by using micropiles 9/2006 6-10/9/2006 10th IAEG International Congress on Engineering Geology ---
5 Evaluation of modulus of subgrade reaction (ks) in gravelly soils based on standard penetration test (SPT) 8/2006 4-6/8/2006 6th International Conference in phsical modeling in geotechnics ---
6 Residual strength and liquefaction potential of reinforced silty sand 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
7 Effect of clay Content on undrained shear Strength of loose sand 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
8 Effect of inter granular viod ratio on undrained shear Strength of loose silty sand 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th InternationaL Conference of IACMAG ---
9 Effect of hyperbolic parameters of Filter layer on Static behaviour of embankment dams 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
10 Static stress – strain behaviour of osphaltic core embancment dam constructed on alluvium 6/2005 19-24/6/2005 The 11 th International Conference of IACMAG ---
11 Behavior of Undrained Anisotropically Consolidated SiltySands Under Monotonic Loading 11/2004 3-6/11/2004 International conference on Geotechnical Engineering ICGE sharjah ---
12 Young modulus Effect on cut off wall Design in earthfill dam with inhomogenous alluvium 5/2004 19-22/5/2004 International conference on Geotechnical Engineering ---
13 Effect of confining pressure on Residual Strength of loose silty sand 5/2004 19-22/5/2004 International conference on Geotechnical Engineering ---
14 Effect of Overburden Pressure on cone tip resistance in loose silty sand using piezocone test results 5/2004 19-22/5/2004 International conference on Geotechnical Engineering ---
15 Correlation between inter-granular void ratio and cone tip resistsnce of loose Silty Sand 9/2003 25-28/9/2003 سیزدهمین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک اروپایی ---
16 Undrained Shear Strength and liquefaction potential of loose Silty Sand treated whit microfine cement 9/2003 25-28/9/2003 سیزدهمین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک اروپایی ---
17 Undrined shear Strength of silty sand soils Using Piezocone Test Results 11/2002 22-23/11/2002 پنجاه و پنجمین کنفرانس ژئوتکنیک کانادا ---
18 Evaluation of liquefaction potential of loose silty sand Based on CPT Results 11/2002 22-23/11/2002 پنجاه و پنجمین کنفرانس ژئوتکنیک کانادا ---
19 Effect of fines content on steady _state line of mixed layered samples of sand 11/2001 7-10/11/2001 دهمین کنفرانس بین‌المللی دینامیک خاک و مهندسی زلزله ---
20 The influence of silt content on liquefaction strength of sand 9/2001 27-31/9/2001 پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی خاک و مکانیک ومهندسی ژئوتکنیک استانبول ---
21 Influence of confining pressure , frequency , and shear Strongh on damping ratio of ofsilty sand . 9/1999 9-12/9/1999 نهمین کنفرانس بین‌المللی خاک و دینامیک ومهندسی ژئوتکنیک استانبول ---
22 بررسی لرزه ای تاثیر سازه های سطحی و تونل بر پاسخ ساختگاه زمین در محیط های شهری 2018 کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری نمایش پیوند
23 Determination of Small Shear Modulus of Clayey Sand Using Bender Element Test 2018 20th International Conference on Geotechnics and Geotechnical Engineering نمایش پیوند
24 Settlement prediction for Tehran subway line-3 via FLAC3D and ANFIS 2017 19th international conference on geomechanical analysis and geomechanical tests نمایش پیوند
25 بررسی ظرفیت باربری پی نواری سطحی بر خاک های دانه ای مسلح شده در مجاورت گودبرداری 2017 دستاوردهای نوین در عمران،معماری،محیط زیست و مدیریت شهری نمایش پیوند
26 بررسی عددی پارامترهای مژثر بر ظرفیت باربری شمع های مارپیچ تحت بارهای فشاری 2016 4th international congress on civil engineering architecture and urban development نمایش پیوند
27 Liquefaction potential of unsaturated and saturated Firoozkooh sand 2016 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک نمایش پیوند
28 تاثیر حضور ستونهای ماسه ای بر پارامترهای مقاومت برشی خاک رسی تحت بارگذاری برشی 2016 3th int. Conf. on Architecture Structure and Civil Engineering نمایش پیوند
29 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION AND SCALE EFFECT ON SHEAR STRENGTH BEHAVIOR OF CLAYS REINFORCED WITH RUBBER FIBER 2016 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری نمایش پیوند
30 Prediction of Subgrade Reaction Modulus of Clayey Soils by regression analysis a case study from Qazvin Iran 2016 دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری نمایش پیوند
31 Strength Behavior of a silty soil reinforced with randomly included plastic waste bottle s chips 2016 دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری نمایش پیوند
32 بررسی رفتار برشی خاک رسی مسلح شده با ستون های سنگی 2016 دومین کنفرانس بین المللی عمرانو توسعه اقتصاد شهری نمایش پیوند
33 The Effect of Reinforcement on Stability of Slopes 2015 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning نمایش پیوند
34 بررسی پارامترهای مقاومتی ماسخ مسلح شده با فایبر 2014 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران نمایش پیوند
35 بررسی کاربرد ژئوتکستایل در تسلیح خاک رس به کمک مدل سازی در نرم افزار آباکوس 2014 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران نمایش پیوند
36 بررسی عددی اثر حضور میکروپایل در کاهش پتانسیل روانگرایی ماسه اشباع 2014 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران نمایش پیوند
37 بررسی تاثیر ستون سنگی در افزایش کارآیی فونداسیون مخازن نفتی تحت بار لرزه ای 2014 دومین کنفرانس ذخیره سازی و مخازن نفت و گاز نمایش پیوند
38 Effect of injection pressure due to micropile installation on relative density of sand 2014 IWCEA-2014 نمایش پیوند
39 Effect of geotextile on liquefaction behavior of sand in cyclic triaxial test 2014 IWCEA-2014 نمایش پیوند
40 Evaluation of Bearing Capacity of Vertically Loaded Strip Piled-Raft Embedded in Soft Clay 2014 International Conference of Material Science and Engineering نمایش پیوند
41 Numerical Modeling of the Seismic Behavior of Pile Group in Soil Slopes 2012 Third International Conference on NEW DEVELOPMENT in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering نمایش پیوند
42 Shear Strength Behavior of Sand Stabilized with Cement 2012 third international conference on new developments in soil mechnics and geotechnical engineering نمایش پیوند
43 The influences of a liquid storage tanks and soil characteristics 2012 third international conference on new developments in soil mechanics and geotechnical engineering نمایش پیوند
44 Numerical analysis of seismic behavior of rockfill dams with asphaltic concrete core 2012 1st International Conference of Dams Hydropower نمایش پیوند
45 The Bearing Ratio of Granular Soils Reinforced with Geotextile 2012 VIII International Conference on Environmental and Civil Engineering نمایش پیوند
46 Settlement prediction of landfill in IRAN 2012 VIII International Conference on Environmental and Civil Engineering ICECE 2012 نمایش پیوند
47 Survey the effective parameters on buried HDPE pipelines behavior subjected on normal faults 2011 7th Ukrainian Conference on soil mechanics Geotechnics and Foundation Engineering نمایش پیوند
48 Mechanism Controlling the Undrained Strength Behavior of Landfill Liner Clay 2011 IS - SEOUL 2011 نمایش پیوند
49 The effect of lime admixture and plasticity index on the bearing capacity of clayey soils 2011 ICESE 2011 نمایش پیوند
50 Effect os salt solution and plasticity index on undrained shear strength of clays 2011 ICESE 2011 نمایش پیوند
51 Evaluation of Epoxy Resin Polymer as Stabilizer for Loose Silty Sand Soil 6/2010 2010 XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering ---
52 Investigations on shear strength of silty sand reinforced with 3D inclusions 6/2010 2010 XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering ---
53 بهبود پارامترهای مقاومتی ماسه لای دار با استفاده از رزین اپوکسی 2009 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها نمایش پیوند
54 The Influence of polymer inclusion and plasticity index on the unconfined compression strength of clays 5/2009 2009 International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical 2end ---
55 Effect of waste polymer materials on shear strength of unsaturated clays 2009 Second International Conference on New Developements in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering نمایش پیوند
56 تعیین ظرفیت باربری شمع های کوبیده شده در خاکهای غیر چسبنده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 2/1388 2009 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
57 Effect of PI and reinforcement on the CBR value of soft clay 10/2007 2008 14th African Regional Conference for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering ---
58 Lateral bearing capacity of piles in cohesive soils based on soils’ failour strength control 11/2007 2008 International Conference on Numerical Computation in Geotechnical Engineering ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب دینامیک خاک 1379 3000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک خاک 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی اما خمینی (ره) ---
2 آزمایشگاه مکانیک خاک 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مکانیک خاک 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
4 آزمایشگاه مکانیک خاک 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
5 مهندسی پی 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
6 مهندسی پی 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 مکانیک خاک 2 1380 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 استاتیک 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 مقاومت مصالح 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 استاتیک 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
11 مقاومت مصالح 1365 1369 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه امام حسین (ع) ---
12 ایستائی 1 1365 1371 دانشکده معماری-دانشگاه تهران ---
13 ایستائی 2 1365 1371 دانشکده معماری-دانشگاه تهران ---
14 ایستائی 1 1369 کنون دانشکده معماری-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
15 ایستائی 2 1369 کنون دانشکده معماری-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
16 کارآموزی 1369 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک خاک پیشرفته 1383 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مهندسی پی پیشرفته 1383 کنون گروه مهندسی عمران-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تعیین پارامترهای تحکیم ، نفوذپذیری و مقاومت برشی خاکهای ماسه لای دار با استفاده از نتایج آزمایش CPT 15/11/84 26/12/85 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
2 طراحی و ساخت سلول روانگرایی 1377 1378 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 بررسی مقاومت خاک ماسه لای دار در اثر روانگرایی ناشی از زلزله با انجام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی 11/2/83 11/2/85 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 بررسی مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای ماسه لای دار با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط CPT 1/2/81 1/7/81 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 اثر پارامتر های آزمایشگاهی بر پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه لای دار 1376 1377 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی اثرات تغییرات شیب و طول میکروپایل ها بر ظرفیت باربری خاک های ماسه ای به کمک آنالیز عددی 1383 1384 نادر فتح العلومی-کارشناسی ارشد ---
2 اثر ظرفیت باربری پی های نواری بر روی خاک رسی مسلح شده در مجاورت شیروانی ها 1385 1386 بهروز خادم رابع-کارشناسی ارشد ---
3 متدلوژی کلی جهت مخاطره پذیری لرزه ای با توجه به اثر آبرفت و ساختگاه ها 1386 1387 ابوالفضل زرینچه---کارشناسی ارشد ---
4 تاثیر ژئوتکستایل و دانه بندی بر ظرفیت باربری خاکهای دانه ای 1387 میثم میرزاخانلری-کارشناسی ارشد ---
5 تاثیر پلیمر بر مقاومت برشی ماسه لای دار سست 1386 1387 احمد مهدوی-کارشناسی ارشد ---
6 تاثیر مواد زائی پلیمری در افزایش مقاومت برشی خاکهای رسی 1387 سید مجتبی سجادی-کارشناسی ارشد ---
7 تاثیر پلیمر و ایندکس خمیری بر پارامتر های مقاومتی خاک رس 1388 بهمن نادری نیا-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 تاثیر پلیمر بر پارامترهای مقاومتی ماسه لای دار با استفاده از دستگاه سه محوری 1388 مسعود قربانعلی زاده-کارشناسی ارشد ---
9 بررسی مقاومت برشی خاک های ماسه ای لای دار مسلح شده با مسلح کننده های سه بعدی 1388 محسن خلج-کارشناسی ارشد ---
10 تاثیر سیکل های تر و خشک و ایندکس خمیری CBR خاک های رسی تثبیت شده با آهک 1389 سید علی نجم الساداتی-کارشناسی ارشد ---
11 بررسی تاثیر نمک های موجود در شیرابه بر پارامتر های برشی خاکهای رسی 1389 محمدعلی جهانفر-کارشناسی ارشد ---
12 بررسی عددی پارامترهای موثر بر عملکرد خطوط لوله ای مدفون تحت اثر زلزله 1390 الهام محمودی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 تحلیل عددی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه 1390 سهیل مهرجوی نوا/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 تحلیل عددی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی های خاکی و مقایسه آن با نتایج آزمایش های مدل سازی فیزیکی 1390 مهدی حمید پور زارع/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی خاکهای رسی نیمه اشباع 1390 پیمان نوری/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
16 بررسی مدول بستر خاک و آنالیز عددی آزمایش pIT 1391 مهران رضایی نوری/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
17 آنالیز عددی مقاوم سازی پی مخازن نفتی و مقایسه با مدل فیزیکی 1391 محمد حسین زاده سرشکی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
18 تاثیر سیکل یخبندان و ذوب بر مقاومت برشی خاک های ماسه لای دار تثبیت شده با سیمان 1391 حبیب اله ملک اورزمانی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
19 بررسی پارامترهای مقاومتی ماسه لای دار مسلح شده با ژئو تکستایل 1392 نعیم غلامپور/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 پتانسیل روانگرائی خاک های ماسه ای لای دار آلوده شده با نفت خام 1392 محمد مهدی شجاع الدین/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 رفتارسیکلیک ماسه های تحکیم یافته همسان و غیر همسان مسلح شده با ژئوتکستایل 1392 زکیه افتخاری/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 بررسی عددی تاثیر مسلح سازی در پایداری شیروانی ها 1392 راحله رضایی کاشکی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 تحلیل عددی پتانسیل روانگرایی خاک های ماسه ای با استفاده از میکروپایل و مقایسه با مطالعه موردی 1393 احسان طاهر آبادی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
24 تاثیر تراکم نسبی بر پارامترهای مقاومتی ماسه های مسلح شده با فایبر 1393 مهری شریفی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
25 پتانسیل روانگرایی خاک های ماسه ای لایه دار مسلح شده باژئوتکستایل تحت بارگذاری استا تیکی 1393 مریم مفتاحی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
26 بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی روی خاک های دانه ای مسلح شده در مجاورت گود برداری 1394 حسین احمد/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
27 تاثیر حضور ستون های ماسه ای بر پارامترهای مقاومت برشی خاک رسی تحت بار جانبی 1395 مهرداد مسگرها/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
28 تاثیر پلاستیسیته بر رفتار دینامیکی خاک ماسه ای رس دار غیر اشباع . 1395 امیر اقبالی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
29 تاثیر دانه بندی ماسه در عمق نفوذ سیلیکا کلوئیدی به روش الکتروکینتیک و بررسی مقاومت خاک پس از تزریق 1395 بهجت داراب/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
30 بررسی عددی تاثیر تراکم خاک ماسه‌ای بر رفتار شمع مارپیچ 1395 مهرناز غلامی سلطانمرادی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
31 بررسی انتشار آلاینده های هیدروکربنی در خاک رسی و پارامترهای مقاومتی آنها 1395 علیرضا کشاورز/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
32 بررسی قابلیت روانگرایی ماسه کربناته در مقایسه با ماسه کوارتزی 1396 حامد شفاف/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
33 تاثیر روش نمونه سازی در خط حالت پایدار خاک های ماسه ای لای دار 1396 فاطمه ابراهیمی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
34 تاثیر شاخص خمیری و تسلیح خاک در عدد CBR خاکهای رسی نرم 1385 1386 محمد رضا یوسف زاده شبستری-کارسناسی ارشد ---
35 تاثیر ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای با ریزدانه رسی 1396 سعید تلم خانی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
36 اثر تثبیت با نانو سیلیس بر رفتار ماسه لای دار و پارامتر حالت فرشته ذوالفقاری میرکلایی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
37 تاثیر نانو سیلیس بر پارامترهای مقاومتی ماسه ی لای دار آلوده به نفت پگاه شهابی وند/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
38 رفتار دینامیکی خاک رسی غیر اشباع آلوده به نفت خام 1396 سید محمدرضا حسینی/دکتری نمایش پیوند
39 بررسی تاثیر حذف آلاینده‌های نفتی بر پارامترهای استاتیکی و دینامیکی خاک ماسه‌ لای‌دار غیراشباع نعیم غلامپور/دکتری نمایش پیوند
40 تاثیر حضور لای بر رفتار استاتیکی و دینامیکی شن ماسه دار حمیدرضا رحمانی/دکتری نمایش پیوند
41 رفتار دینامیکی ماسه رس دار غیر اشباع 1396 رضا صادق زادگان/دکتری نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1392 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 مشاورعالی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1385 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی 1387 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1383 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 معاون عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1372-1377 1374-1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 ریاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1375 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی 1369 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1371 1372 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 ریاست دانشکده عمران دانشگاه امام حسین(ع) 1365 1369 دانشگاه امام حسین(ع) ---
10 رئیس آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1370 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین 1380 1384 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر بر تر 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 پژوهشگر بر تر 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آزمایشگاه مکانیک خاک 1380 کنون درس آزمایشگاه مکانیک خاک ---
2 مکانیک خاک 1381 کنون درس مکانیک خاک ---
3 مکانیک خاک پیشرفته 1385 کنون درس مکانیک خاک پیشرفته--ارشد ---