• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : آمار
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1363
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 677
  • شماره تلفن دفتر : 33901393
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hajrajabi@gmail.com

