۱۴ فروردین ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : شیمی
  • تاریخ تولد : 1349
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 668
  • شماره تلفن دفتر : 33901368
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hoghasemzadeh@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری شیمی آلی دانشگاه صنعتی شریف ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پلیمرهای ابرجاذب هوشمند ---
2 نانوکامپوزیت ها ---
3 سیستم های دارو رسانی هوشمند ---
4 نانوشیمی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نانوکامپوزیت ها ---
2 اصلاح پلیمرهای طبیعی ---
3 پلیمرهای ابرجاذب هوشمند ---
4 رهایش دارو ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Enantio, Regio, and Chemoselective Reduction of Aromatic Alpha-Diketones by Baker’s Yeast 2003 Monatshefte نمایش پیوند
2 Preparation and swelling behavior of a novel anti-salt superabsorbent hydrogel based on kappa-carrageenan and sodium alginate grafted with PAAm 2004 e-Polymers نمایش پیوند
3 CMC-g-Poly (Sodium Acrylate)/Kaolin Superabsorbent Hydrogel Composites: Synthesis, Characterization and Swelling Behavior 2006 polymer and polymer composite نمایش پیوند
4 Carrageenan-g-Poly (Acrylamide)/Poly (Vinylsulfonic Acid, Sodium Salt) as a Novel Semi-IPN Hydrogel: Synthesis, Characterization and Swelling Behavior 2007 Polymer Engineering and Science نمایش پیوند
5 Synthesis, Characterization, and Swelling Behavior of Alginate-g-Poly(sodium acrylate)/Kaolin Superabsorbent Hydrogel Composites 2007 Journal of Applied Polymer Science نمایش پیوند
6 Fast-swelling superabsorbent hydrogels from poly (2-hydroxy ethyl acrylate-co-sodium acrylate) grafted on starch 2008 starch-stark نمایش پیوند
7 Salt- and pH-resisting Collagen-Based Highly Porous Hydrogel 2008 Polymer Journal, Japan نمایش پیوند
8 Synthesis, Characterization and Swelling Behaviors Chitosan-Sucrose as a Novel Full-Polysaccharid Superabsorbent Hydrogel 2008 Journal of Applied Polymer Science نمایش پیوند
9 Temperature sensitive superabsorbent hydrogels from poly (N-t-butyl acrylamide-co-acrylamide) grafted on sodium alginate 2008 Macromolecular Symposia نمایش پیوند
10 Swelling Properties of CMC-g-Poly (AAm-co-AMPS) Superabsorbent Hydrogel, 2009 Journal of Applied Polymer Science نمایش پیوند
11 CMC/Celite Superabsorbent composite: effect of Reaction variables on saline-absorbency under Load 2010 Iranian Polymer Journal نمایش پیوند
12 Antimicrobial alginate/PVA silver nanocomposite hydrogel, synthesis and characterization 2014 Journal of Polymer Research نمایش پیوند
13 Full-Polysaccharide superabsorbent hydrogel based on chitosan containing silver nanoparticles 2016 Chinese Journal of Polymer Science نمایش پیوند
14 Porous Carrageenan-g-polyacrylamide/bentonite superabsorbent composites: swelling and dye adsorption behavior 2016 Journal of Polymer Research نمایش پیوند
15 CMC-Chitosan Network -Nanosilver Full-Polysaccharide Biodegradable Composite 2016 Polymer Advanced Technology نمایش پیوند
16 Thermodynamic Studies of Insulin Loading into a Glucose Responsive Hydrogel Based on Chitosan polyacrylamide polyethylene Glycol 2016 Journal of the Chinese Chemical Society نمایش پیوند
17 Intelligent semi-IPN chitosan–PEG–PAAm hydrogel for closed-loop insulin delivery and kinetic modeling 2016 RSC Advances نمایش پیوند
18 Ce3+ Doped Clindamycin Nanoparticles Loaded in Gelatin Media: Study of Photoluminescence Properties and Antibacterial Effect 2017 Pharmaceutical Chemistry Journal نمایش پیوند
19 Highly efficient absorption of cationic dyes by nano composite hydrogels based on κ-carrageenan and nano silver chloride 2018 Carbohydrate Polymers نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Stereoselective Reduction of alpha-Diketones by Baker,s Yeast 1999 7th Iranian Organic Chemistry Conference, University of Tehran نمایش پیوند
2 Enantio and Regioselective Reduction of Symmetric and Unsymmetric Aromatic -Diketones by Baker,s Yeast 2000 , 8th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kashan University نمایش پیوند
3 Synthesis and characterization of superabsorbent hydrogels based on kappa carrageenan-sodium alginate mixture 2004 14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University نمایش پیوند
4 Partially Hydrolyzed (Sodium Alginate-kappa Carrageenan)-g-PAAm as a new superabsorbent and pH-Sensitive Hydrogel 2005 11th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Isfahan University نمایش پیوند
5 CMC-g-Poly (Sodium Acrylate)/Kaolin Superabsorbent Hydrogel Composites: Synthesis, Characterization and Swelling Behavior 2005 4th International Seminar on Polymer Science and Technology, Amirkabir University نمایش پیوند
6 Synthesis, Characterization and Swelling Behaviour of CMC-g-Poly (Sodium Acrylate) /Celite as a Novel Superabsorbent Hydrogel Composites 2006 12th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ahwaz, Jundi Shapour University of Medical Sciencs, نمایش پیوند
7 Study on Starch-g-Poly (AAm)/Silica Gel Superabsorbent Composite 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
8 Investigation of Water Absorbency under Load in CMC-Celite Superabsorbent Composite 2007 ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
9 CMC-g-Polyacrylamide/Silica Gel Superabsorbent Hydrogel Composites: Synthesis, Characterization and Swelling Behavior 2007 ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
10 , CMC-g-Polyacrylamide/Silica Gel Superabsorbent Hydrogel Composites: Synthesis, Characterization and Swelling Behavior 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
11 CMC-g-poly (AAm-co-AMPS) Superabsorbent Hydrogel. Synthesis, Characterization and Effect of Reaction Parameters on Swelling 2007 ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
12 Chitosan-Sucrose as a Full Polysaccharide Superabsorbent Hydrogel. Synthesis, Characterization and Swelling Behavior 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
13 Superabsorbent Hydrogel from Poly (2-Hydroxy ethyl Acrylate-co-Acrylic acid) Grafted onto Starch 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
14 Starch-g-Polyacryl Amide/Kaolin Superabsorbent Hydrogel Composites: Synthesis, Characterization and Swelling Behavior, 2007 ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
15 Gelatin-g-Poly (AMPS-co-AAm) as a Smart Biopolymer-Based Superabsorbent Hydrogel 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
16 Preparation, Characterization and Swelling Behavior of Starch-g-Poly (AAm)/Talc Superabsorbent Composite, 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
17 Thermoresponsive Superabsorbent Hydrogel from Poly (t-Butyl Acrylamide-co-Acrylamide) Grafted on Sodium Alginate 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
18 Synthesis, Characterization and Swelling Behavior of Alginate-g-Poly (Sodium Acrylate)/Kaoline Superabsorbent Hydrogel Composites 2007 ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
19 , Swelling behavior of Carrageenan-g-Poly (Acrylamide) / Poly (Vinylsulfonic Acid, Sodium Salt) as a Novel Semi-IPN Hydrogel 2007 , ISPST, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
20 Preparation and Swelling Behaviors of Porous Carrageenan-g-Polyacrylamide/Bentonite Superabsorbent Composites 2009 ISPST, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran, نمایش پیوند
21 Preparation and Swelling Behavior of a Novel Superabsorbent Hydrogel Based on Collagen and Chitosan Grafted with Poly Acrylamide 2009 , ISPST, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
22 Synthesis and Swelling Behavior of Carrageenan-g-Poly (AAm)/Talc Superabsorbent Porous Composite 2009 , ISPST, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
23 Mechanochemical Ultrasonic Degradation of Hydrogels Based on Acrylic Acid and Acrylamide in Aqueous Solutions by Viscometry 2009 , ISPST, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
24 Superabsorbent Hydrogel-Silver Nanocomposite Based on Sodium Alginate and Polyvinyl alcohol Grafted with Polyacrylamide 2010 , 17th Iranian Seminar on Organic Chemistry, Babolsar, University of Mazandaran, Iran نمایش پیوند
25 Synthesis and Characterization of Crosslinked CMC-Chitosan Full-Polysaccharide Biodegradable Films 2012 , 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Iran نمایش پیوند
26 Synthesis and Characterization of Chitosan-Agar Full-Polysaccharide Biodegradable Films by Reductive Amination 2012 , 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Iran نمایش پیوند
27 Copper Sorption of Crosslinked Chitosan Resin Modified by L-Lysine, ISPST 2012 , 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
28 , Optimization of Operating Parameters in Ultrasonic Degradation of Crosslinked Hydrogels, 2012 ISPST, 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
29 Chitosan-CMC/nanosilver composites, synthesis and properties 2013 the 16th Iranian chemistry congress, Yazd University, Iran نمایش پیوند
30 Arabic Gum-g-Poly (AMPS-co-AAm) as a Smart Temperature Sensitive Biopolymer-Based Superabsorbent Hydrogel 2013 the 16th Iranian chemistry congress, Yazd University, Iran نمایش پیوند
31 Immobilization of Cellulase using Nano-Magnetic Calcium Alginate as a support 2014 ISPST, 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran نمایش پیوند
32 New Antimicrobial Membranes based on Crosslinked-Chitosan 2014 ISPST, 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran نمایش پیوند
33 Sodium Alginate/Talc-g- Poly Sodium Acrylate Nanocomposite for Delivery of Indomethacin 2014 ISPST, 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran نمایش پیوند
34 Selective Removal of Transition Metal Ions from Waste Waters by k-Carrageenan-g-PAA Nano Magnetic Hydrogels 2015 7th Seminar of Chemistry and Environment, Baqiyatallah university of medical sciences, Tehran, Iran نمایش پیوند
35 , High Capacity Absorption of Heavy Metal Ions by Nano Magnetic Hydrogels Prepared based on Carboxymethyl Cellulose 2015 7th Seminar of Chemistry and Environment, Baqiyatallah university of medical sciences, Tehran, Iran نمایش پیوند
36 Synthesis of Nano-Magnetic Hydrogels based on Carboxymethyl Cellulose for Zn2+ Ions Absorption 2015 2nd National Congress and Workshops on Nanoscience & Nanotechnology, Kharazmi University, Karaj, Iran نمایش پیوند
37 Synthesis of Nano-Magnetic Hydrogels based on k-Carrageenan for Removal of Nickel Ions 2015 2nd National Congress and Workshops on Nanoscience & Nanotechnology, Kharazmi University, Karaj, Iran نمایش پیوند
38 Kinetic Study of Insulin Release from Chitosan-Tripolyphosphate Hydrogel as an Intelligent Insulin Nanocarrier: Artificial Pancreas 2015 , 2nd National Congress and Workshops on Nanoscience & Nanotechnology, Kharazmi University, Karaj, Iran نمایش پیوند
39 Designing of Carboxymethyl Cellulose Intelligent nanocarrier of Insulin as a closed-loop system in Drug Delivery and Kinetic Study of Insulin Release 2015 , 2nd National Congress and Workshops on Nanoscience & Nanotechnology, Kharazmi University Karaj, Iran نمایش پیوند
40 Adsorption of methyl violet by CMC-g-AA nanomagnetic hydrogels 2016 , 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
41 Study of dye adsorption by nanocomposite hydrogels based on sodium alginate and copper nanoparticles 2016 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
42 ., Adsorption Kinetic of Organic Solvents by Nanocomposite Organogels 2016 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran, نمایش پیوند
43 ., Investigation of Adsorption Kinetic of Organic Solvents by Nano-Magnetic Organogels 2016 , 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
44 Study of dye adsorption kinetics by nanomagnetic hydrogels prepared based on sodium alginate-g-AA 2016 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
45 Fast Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution by nanomagnetic hydrogels based on CMC/Celite 2016 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
46 Adsorption of crystal violet by nanocomposite hydrogels based on gelatin-g-AA containing nickel nanoparticles 2016 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
47 Removal of Methyl Violet from Aqueous Solutions by Nano Magnetic Hydrogel based on K-carrageenan/AA 2016 , 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
48 Synthesis of nanomagnetic hydrogels based on arabic gum and cobalt nanoparticles for dye adsorption 2016 1st Congress of Chemical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran نمایش پیوند
49 Delivery of Methotrexate from Calcium Alginate beads Modified with human serum Albumin 2016 , ISPST, 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
50 Synthesis of poly acrylic acid-poly ethylene oxide/β-cyclodextrin nano interpolymer complex by host-guest system 2016 , ISPST, 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
51 Kinetic studies of dye adsorption by Cds quantum dots nanocomposites hydrogels 2016 ISPST, 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
52 Removal of malachite green by nanocomposite hydrogels based on Arabic gum and cobalt phosphate from aqueous solution 2016 ISPST, 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
53 Study of dye adsorption by quantum dots nanocomposite hydrogels based on sodium alginate and acrylic acid 2016 ISPST, 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
54 Organic Solvents Adsorption by Nanocmposite Organogel Prepared via Radical Polymerization Method 2016 , ISPST, 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
55 ., Nano-magnetic Organogel Based on Styrene and Dodecyl Methacrylate, for Adsorption of Organic Solvents 2016 , ISPST, 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran نمایش پیوند
56 Study of interaction of Human serum albumin with Doxorubicin (Anti-cancer Drug) by docking simulation 2016 , 4th international Conference on Engineering and applied science, Georgia نمایش پیوند
57 Nano-composite hydrogels based on chitosan and oxalic acid as a wound dressing for skin ulcers 2017 The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, September 2-4, Tehran, Iran نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی آلی (تالیف) 1392 فاطمی ---
2 شیمی آلی پیشرفته (واکنشها و سنتز) (ترجمه) 1392 نوآوران شریف ---
3 شیمی عمومی 1387 سایه گستر ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی آلی ---
2 شیمی عمومی ---
3 سنتز ترکیبات آلی ---
4 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی ترکیبات هتروسیکل ---
2 روشهای سنتز آلی ---
3 نانوشیمی ---
4 شیمی آلی پیشرفته ---
5 شیمی فیزیک آلی ---
6 حد واسطهای فعال ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تهیه و بررسی خواص نانوچندسازه‌های جدید زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر برپایه (کربوکسی متیل سلولز-کیتوسان) نانو نقره 1392 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سنتز و بررسی رفتار تورمی هیدروژلهای ابر جاذب چندسازه بر پایه کاپاکاراگینان، تالک و تکپار آکریل آمید 1388 دانشگاه پیام نور مهناز میرصادقی نمایش پیوند
2 سنتز هیدروژلهای ابر جاذب بر پایه سدیم آلژینات و پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات نقره در حضور تکپار آکریل آمید 1389 دانشگاه آزاد اسلامی فرشته قناعت نمایش پیوند
3 سنتز هیدروژلهای نانو کامپوزیت بر پایه سدیم آلژینات، آکریلیک اسید و تالک به عنوان یک بستر رهایش دارو 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) حمیده رشوند نمایش پیوند
4 سنتز هیدروژل ابر جاذب بر پایه نشاسته، آکریلیک اسید و سیکلودکسترین به عنوان یک سامانه نانوحامل برای رهایش دارو 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عطیه کشاورز قاسمی نمایش پیوند
5 مطالعه تئوری مشتقات سیکلو پروپن فعالشده توسط فلزات واسطه در سنتز ترکیبات آلی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نصیر احمد رجبی نمایش پیوند
6 بررسی نظری و ساختاری مشتقات فلوئوروس ایمیدازول 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زینب کمالی نمایش پیوند
7 سنتز و اصلاح هیدروژل‌های نانومغناطیسی بر پایه کاراگینان برای جذب فلزات سنگین 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ساحل شیدرنگ نمایش پیوند
8 سنتز و اصلاح هیدروژل‌های نانو مغناطیسی بر پایه‌ کربوکسی‌متیل‌سلولز و آکریلیک اسید برای جذب فلزات 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راضیه تاجیک نمایش پیوند
9 سنتزهیدروژل‌های نانوچندسازه‌ای برپایه ژلاتین به منظور بررسی جذب رنگ 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهدیه تقی پور نمایش پیوند
10 سنتز هیدروژل‌های نانو چندسازه‌ شامل نانو ذرات کبالت برپایه صمغ عربی به‌منظور بررسی جذب رنگ 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه مهدوی نمایش پیوند
11 بررسی ویژگی‌های شیمی فیزیکی جذب حلال‌های آلی توسط ژل‌های آلی نانو چند‌سازه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهاره یاراحمدی نمایش پیوند
12 بررسی سینتیک جذب حلالهای آلی توسط ژلهای آلی نانومغناطیس 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) غزاله عیوضی نمایش پیوند
13 مطالعه شیمی-فیزیکی هیدروژلهای نانوچندسازه شامل نقاط کوانتمی بر پایه سدیم آلژینات 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علی صفری نمایش پیوند
14 سینتیک جذب رنگ توسط هیدروژل‌های نانوچندسازه‌ای شامل نقاط کوانتومی بر پایه کاپاکاراگینان 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عظیم ترکمن نمایش پیوند
15 سینتیک رهایش داروی دوکسوروبیسین توسط هیدروژل های نانومغناطیسی بر پایه سدیم الژینات 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نازنین مایلی نمایش پیوند
16 سنتز هیدروژل‌های نانومغناطیسی برپایه کربوکسی متیل سلولز به‌منظور بررسی جذب رنگ 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهره جمشیدبیگی نمایش پیوند
17 مطالعه ترمودینامیکی و‌ فتوکاتالیزی جذب رنگ توسط هیدروژل نانو چند سازه شامل نقاط کوانتومی روی-سلنید بر پایه نشاسته 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گلنوش عبدالهی نمایش پیوند
18 سنتز و بررسی خواص هیدروژل‌های نانوچندسازه برپایه کیتوسان و بوراکس 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) الهه السادات میر خوشحال کوچکی نمایش پیوند
19 بررسی جذب رنگ توسط هیدروژل‌های نانو چندسازه بر پایه کاپاکاراگینان و تالک 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فردین کاظم زاده نمایش پیوند
20 سنتز هیدروژل‌های نانوچندسازه شامل نانوذرات مس بر پایه سدیم آلژینات به‌‌منظور بررسی قابلیت جذب رنگ 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) طناز مظفری نمایش پیوند