• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 708
  • شماره تلفن دفتر : 8371283
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :