• دانشکده : فنی و مهندسی
  • گروه آموزشی : آمار
  • درجه علمی : مربی
  • آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • تاریخ تولد : 1336/11/23
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 692
  • شماره تلفن دفتر : 1392
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :