• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1333
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 685
  • شماره تلفن دفتر : 33901385
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : jabbari_m@ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Bachelor of Science - Applied Mathmatics Southeast Missouri State University-USA ---
2 Master of Science - Applied Mathematics Southeast Missouri State University-USA ---
3 Ph.D.- Applied Mathematics Imam Khomeini International University ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A Fractional Order of Convergence Rate A Fractional Order of Convergence Rate Examples on Integral Equations 2006 International Mathematical Forum ---
2 Algorithms of Lattice collocation Methods for solving HNWSIE 2012 INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS ---
3 Computational Correlation Coefficient and Numerically Stability for Testing Independent Random Sequences in Lattice and QMC 2012 Journal of Basic and Applied Scientific Research ---
4 Solutions of Predator-Prey populations From Fractional Integral Operator Lotka-Volterra Equations 2012 Journal of Applied Environmental and Biological Sciences ---
5 Worst case error for integro-differential equations by a lattice-Nyström method 2012 Monte Carlo Methods Appl ---
6 Sigmoidal–Nyström for solving an aerofoil equation 2012 Applied Mathematics and Computation ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The modified variational iteration method for Bratu's Initial Value Problem Extended Abstracts of the 39Annual Iranian Mathematics Conference ---
2 Lattice Nystrom methods for Hammerstein integral equation - HIE Extended Abstracts of the 41th Iranian International Conference on Mathematics ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 توسعه ای جدید از ساختار قاعده های انتگرال گیری لتیس و کاربردهای آن 1390 لیلا ظاهری - کارشناسی ارشد ---
2 روش انتگرال گیری عددی لتیس برای انتگرال های نامتناهی توسط نگاشته های تصادفی 1390 سلملیان هاجر- کارشناسی ارشد ---
3 گسسته سازی زمانی معادله انتگرو - دیفرانسیل سهموی توسط تبدیل لاپلاس 1390 زهرا قاهری فر - کارشناسی ارشد ---
4 روش لیتین نیستورم برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم 1390 مهشید قدیریان - کارشناسی ارشد ---
5 گسسته سازی زمانی معادله ی انتگرو- دیفرانسیل بیضوی غیر همگن با استفاده از تبدیل لاپلاس مهدیه مولایی - کارشناسی ارشد ---
6 بررسی مدل ها و روش های عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی مهرالله مهر - کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر کل امور آموزش دانشگاه 1372 1374 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیر برنامه ریزی آموزشی و نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه 1377 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مسئول هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان 1387 - - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---