• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : آمار
  • درجه علمی : مربی
  • آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : haji@ikiu.ac.ir