۱۴ فروردین ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 853
  • شماره تلفن دفتر : 33901653
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : kordestani@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری- حسابداری 1378 1383 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری 1392 1398 دانشگاه بین المللی امام(ره) ---
2 کارشناسی ارشد 1382 1398 دانشگاه بین المللی امام (ره) ---
3 کارشناسی 1375 1398 دانشگاه بین المللی امام(ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی و سوداوری اتی 1375 1376 مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی ---
2 تجزیه و تحلیل سریهای زمانی سود در سطح صنعت-مدلARIMA 1382 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ---
3 بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی 1383 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
4 بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش شرکت 1385 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
5 بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی 1386 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
6 بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی 1387 تحقیقات مالی ---
7 ارزیابی شایسته سالاری در بخش دولتی: سازمان های دولتی استان قزوین 1387 مطالعات مدیریت ---
8 محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری 1387 مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ---
9 مروری بر نظریه های ساختار سرمایه 1387 حسابدار ---
10 پاسخگویی عمومی و اطلاعات حسابداری 1386 حسابرس ---
11 پاسخگویی و راهبری در شرکت های سهامی 1386 حسابرس ---
12 مدیریت سود 1381 بورس ---
13 اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی 1387 حسابرس ---
14 کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی 1388 حسابدار ---
15 حسابرسی مستمر 1388 حسابدار رسمی ---
16 چالش های نظام راهبری در اقتصادهای نوظهور 1388 دانش حسابرسی ---
17 کاربرد منطق فازی در حسابداری و تصمیم گیری های مالی 1388 حسابرس ---
18 بررسی عوامل موثر بر بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی 1388 دانش حسابرسی ---
19 پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم 1388 مجله توسعه و سرمایه ---
20 بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه 1388 پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی ---
21 آزمون تجربی فرضیه پیام رسانی سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران 1388 مجله پیشرفت های حسابداری ---
22 بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود 1388 تحقیقات حسابداری ---
23 بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی 1389 فصلنامه بورس اوراق بهادار ---
24 بررسی مزایای بکارکیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی 1389 دانش حسابرسی ---
25 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی 1389 حسابدار ---
26 معیارهای ارزیابی محافظه کاری 1389 دانش و پژوهش حسابداری ---
27 محافظه کاری در گزارشگری مالی و پیامدهای اقتصادی آن 1389 حسابرس ---
28 بررسی سودمندی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم 1390 مجله حسابداری مدیریت ---
29 تاثیر محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی 1390 مجله دانش حسابداری ---
30 بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در تبیین بازده سها 1390 مجله مطالعات حسابداری ---
31 Ability of Combination of Cash Flow Components to Predict Financial Distress 2011 , Business: Theory and Practice ---
32 رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها 1390 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
33 بررسی ارتباط خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی 1390 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
34 بررسی توانایی روش مستقیم و غیر مستقیم برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و ارزیابی سود مندی آن برای سرمایه گذاران 1390 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نمایش پیوند
35 بررسی عوامل تعیین کننده انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه 1390 فصلنامه پزوهش های تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
36 مقایسه کارآیی نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی 1390 فصلنامه بورس اوراق بهادار نمایش پیوند
37 ABILITY OF COBINATIONS OF CASH FLOW COMPONENTS TO PREDICT FINANCIAL DISTRESS 1390 BUSINESS THEORY AND PRACTICE نمایش پیوند
38 نقش اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام 1390 پزوهش های تجربی حسابداری نمایش پیوند
39 استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی 1390 چشم انداز مدیریت مالی نمایش پیوند
40 Predicting earnings management based on earnings per shareEPS) 1391 AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT نمایش پیوند
41 the relationship between earnings transparency and future excess return in business environment 1391 AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT نمایش پیوند
42 بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه ها 1391 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
43 تاثیر محافظه کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام 1391 دانش حسابرسی نمایش پیوند
44 بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکت،کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی 1391 دانش حسابرسی نمایش پیوند
45 ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار 1391 دانش حسابداری نمایش پیوند
46 تاثیر کارایی هزینه ها بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و عملکرد اتی 1391 مطالعات تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
47 مقایسه ی توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود حسابداری 1391 پژوهش های تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
48 شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت ها 1391 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
49 تاثیر محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام 1391 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
50 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1391 پژوهش حسابداری نمایش پیوند
51 Evaluation and ranking the companies of auto and spare parts industry accepted in Tehran Stock Exchange using FAHP and VIKOR 1392 International Research Journal of Applied and Basic Sciences نمایش پیوند
52 بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در کنترل و نظارت بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران 1392 حسابداری مالی نمایش پیوند
53 پیش بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 1392 مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز نمایش پیوند
54 ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی 1392 تحقیقات مالی نمایش پیوند
55 ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک 1392 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
56 بررسی واکنش کمتر از حد انتظار بازار به اخبار سود حسابداری مدل مرزی تصادفی 1392 راهبرد مدیریت مالی نمایش پیوند
57 رقابت بین سرمایه گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی 1392 مدیریت دارایی و تامین مالی نمایش پیوند
58 بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تامین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری حسابداری 1392 مطالعات تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
59 مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی(درصدی 1392 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
60 بررسی رابطه بین کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی 1392 تحقیقات حسابداری نمایش پیوند
61 بررسی تاثیر سودآوری نسبی شرکت ها بر حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت 1392 دانش حسابداری نمایش پیوند
62 شفافیت اطلاعاتی، نظام راهبری و عملکرد اقتصادی شرکت ها 1392 دانش و پژوهش حسابداری نمایش پیوند
63 در جستجوی چارچوبی برای الگو سازی در بخش عمومی 1393 حسابرس نمایش پیوند
64 نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت بخش عمومی 1393 حسابرسان داخلی نمایش پیوند
65 ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده التمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت ها 1393 دانش سرمایه گذاری نمایش پیوند
66 نقش چارچوب ارزیابی متوازن در بهبود توانایی مدیران در شناسایی اطلاعات برون سازمانی مربوط به راهبرد سازمان 1393 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
67 بررسی ویزگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته 1393 پژوهش حسابداری نمایش پیوند
68 ارزیابی توان پیش بینی مدل های ورشکستگی(مقایسه مدل های اولیه و تعدیل شده 1393 دانش حسابرسی نمایش پیوند
69 بررسی اثر ویژگی های گزارشگری مالی بر کاهش توانایی پیش بینی مدل های ورشکستگی 1393 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
70 طراحی چارجوب ارزیابی متوازن بر اساس رویکرد ترکیبی نمودار علت و معلولی،مدل سازی تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای 1393 مدیریت صنعتی نمایش پیوند
71 بررسی تاثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت 1393 مدیریت دارایی و تامین مالی نمایش پیوند
72 شناسایی رویکردهای کارا و فرصت طلبانه مدیریت سود در سطوح کیفیت سود 1393 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
73 بررسی رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با نرخ موثر مالیاتی شرکت ها 1393 پژوهشنامه مالیات نمایش پیوند
74 رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی 1393 حسابداری دولتی نمایش پیوند
75 تحول های بودجه بندی و حسابداری بخش عمومی 1394 حسابرس نمایش پیوند
76 A Study of the Relationship between Product Market Competition and Earnings Management 1394 Procedia Economics and Finance نمایش پیوند
77 توانایی اقلام تعهدی و درصدی در شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده 1394 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
78 تاثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیر منتظره 1394 مجله بررسی های حسابداری نمایش پیوند
79 رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه 1394 پژو هش های تجربی حسابداری نمایش پیوند
80 ارزیابی عملکرد مدل های اندازه گیری صرف ریسک مدل نظریه کیو در برابر مدل سه عاملی فاما و فرنچ 1394 دانش سرمایه گذاری نمایش پیوند
81 اقلام تعهدی درصدی در برابر اقلام تعهدی سنتی 1394 فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری (انجمن علمی حسابداری) نمایش پیوند
82 بررسی تاثیر شدت نظارت بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 1394 دانش حسابداری نمایش پیوند
83 پیش بینی دستکاری سود توسعه یک مدل 1395 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
84 تاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه قدرت بازار محصول با بازدهی و آگاهی دهندگی قیمت سهام 1395 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
85 بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه کارانه با ریسک سقوط قیمت سهام 1395 دانش حسابداری مالی نمایش پیوند
86 انگیزه های مدیریت و عدم تقارن هزینه های دستمزد 1395 تحقیقات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
87 بررسی ارتباط رتبه ی مدیریت مبتنی بر ارزش با عملکرد مالی شرکت 1395 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
88 شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی 1395 دانش حسابرسی نمایش پیوند
89 تغییر کیفیت سود شرکت ها در طول زمان تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه های حسابداری 1396 چشم انداز مدیریت مالی نمایش پیوند
90 تاثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود 1396 راهبرد مدیریت مالی نمایش پیوند
91 مقایسه دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و تاثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود 1396 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
92 تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت 1396 دانش حسابداری نمایش پیوند
93 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد داده کاوی 1396 پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
94 بررسی تاثیر نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت ها 1396 پژوهش ‌های تجربی حسابداری نمایش پیوند
95 بررسی تاثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری 1397 حسابداری دولتی (دانشگاه پیام نور) نمایش پیوند
96 تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها 1397 پیشرفت های حسابداری نمایش پیوند
97 بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی 1397 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
98 بالا بودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تاثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه گذاری شرکت 1397 چشم انداز مدیریت مالی نمایش پیوند
99 رقابت در بازار محصول، عدم تقارن در رفتار هزینه ها و انتظار مدیر از فروش آتی: تحلیل در سطح کل فضای کسب و کار 1397 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت نمایش پیوند
100 بررسی رابطه بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری 1397 تحقیقات مالی نمایش پیوند
101 واکاوی عمکرد سازمانی: رویکرد مالی و ساختاری 1397 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی نمایش پیوند
102 تبیین رفتاری تصمیم گیری های مدیریت در حوزه سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود: آزمون فرضیه پاداش بر اساس رویکرد آزمایشگاهی 1397 بررسی های حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
103 مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای بحرانزده و شرکتهای سالم 1397 پژوهش ‌های تجربی حسابداری نمایش پیوند
104 تاثیر عوامل سمت عرضه بر اشاعه نوآوری های حسابداری مدیریت 1397 حسابداری مدیریت نمایش پیوند
105 The Role of Organizational Structure in Designing Performance Measurement Systems 1398 Environmental Energy and Economic Research نمایش پیوند
106 پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین 1398 مدیریت دولتی دانشگاه تهران نمایش پیوند
107 تاثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی 1398 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی نمایش پیوند
108 کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها 1393 مطالعات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند
109 بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده 1396 مطالعات حسابداری و حسابرسی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری میانه 1375 1394 ---
2 حسابداری صنعتی 1375 1394 ---
3 مدیریت مالی 1378 1394 ---
4 حسابداری دولتی 1380 1390 ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابداری دولتی پیشرفته 1382 1394 ---
2 حسابداری مدیریت 1382 1394 ---
3 تئوری حسابداری 1390 1393 دانشگاه آزاد اسلامی ---
4 گزارشگری مالی بخش عمومی 1392 1393 نمایش پیوند
5 حسابداری مدیریت پیشرفته 1393 1393 نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی رابطه بین اجزار نقدی و تعهدی سود حسابداری 1384 حمید رود نشین- کارشناسی ارشد ---
2 بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی 1385 ضیاء الدین مجدی- کارشناسی ارشد ---
3 بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیارمحافظه کاری در گزارشگری مالی 1386 حبیب امیر بیگی- کارشناسی ارشد ---
4 رسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده آتی سهام 1387 مظاهر نجفی عمران- کارشناسی ارشد ---
5 نقش ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود 1387 مجتبی باقری- کارشناسی ارشد ---
6 تاثیر ارایه مجدد صورت های مالی بر استراتزی گزارشگری مالی شرکت ها 1388 محمود نصیری- کارشناسی ارشد ---
7 بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در تبیین بازده سهام 1388 محمد اکبری- کارشناسی ارشد ---
8 )." بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام 1388 میرهادی سید اورادی - کارشناسی ارشد ---
9 پیش بینی نابسامانی مالی شرکت ها بر اساس ترکیب جریان های نقدی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1388 مهرداد بختیاری- کارشناسی ارشد ---
10 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی 1388 احمد لطفی- کارشناسی ارشد ---
11 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی 1389 سید مصطفی علوی- کارشناسی ارشد ---
12 بررسی رابطه بین کیفیت سود و پرداخت سود نقدی 1389 محمد حیدری - کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حسابداری ---
2 مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ---
3 مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه ---
4 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ---