۸ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
  • تاریخ تولد : 1350
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 633
  • شماره تلفن دفتر : 33901333-0
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mszahedi@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 1369 1374 دانشگاه امام صادق (ع) ---
2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 1374 1376 دانشگاه امام صادق (ع) ---
3 دکتری فلسفه و حکمت اسلامی 1376 1382 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 معنای زندگی- دین و مدرنیته ---
2 معرفت شناسی ---
3 فلسفۀ اخلاق ---
4 فلسفۀ دین ---
5 متافیزیک ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کریپکی و گذر از اسم خاص به ذات فردی 1382 1384 فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء ---
2 آیا جهانهای ممکن واقعیت دارند؟ 1384 1384 فصلنامه علمی پژوهشی نامه حکمت ---
3 آیا اسم های عام ناظر به انواع طبیعی معنا دارند؟ 1385 1385 فصلنامه علمی پژوهشی نامه حکمت ---
4 وجود از دیدگاه ارسطو و فارابی 1384 1384 فصلنامه علمی تخصصی رهنمون ---
5 کواین و گزاره های تحلیلی 1381 1381 فصلنامه پژوهشی متین ---
6 عینیت گرایی اخلاقی در آراء قاضی عبد الجبار معتزلی و امام الحرمین جوینی 1383 1383 فصلنامه علمی تخصصی رهنمون ---
7 قلمرو دین در آراء ابن سینا و غزالی 1389 1390 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین ---
8 مدخلیت عوامل غیر معرفتی در تجربه دینی و امکان پژوهش علمی در باب آن 1390 1391 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای علم و دین ---
9 معنا و امکان فلسفه کاربردی 1391 1391 مجموعه مقالات همایش روز جهانی فلسفه ---
10 رویکرد علوم شناختی در مطالعه دین 1392 1392 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین ---
11 شک و یقین در ویتگنشتاین متاخر 1391 1393 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی ---
12 علم و دین از دیدگاه مطهری و بازرگان 1391 1392 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های علم و دین ---
13 شمول گرایی فراگیر- بررسی نظریۀ نجات ملاصدرا 1392 1393 فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشنامۀ ادیان ---
14 میان رشتگی و فلسفۀ کاربردی 1392 1393 فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای ---
15 سرشت وحی از دیدگاه مرتضی مطهری و نصر حامد ابوزید 1392 1393 فصلنامه علمی پژوهشی تاملات فلسفی ---
16 نقد پسین از شهود پیشین 1393 1393 فصلنامه علمی پژوهشی متافیزیک ---
17 The place of theology in Iranian Universities- The Challenges of Teaching Theology in Modern Iran 2009 2009 Theology and Religious Studies in Higher Education - Collected Papers ---
18 Islam and Modernity 2010 2010 The Future of Religion - Collected Papers ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Spirit and Matter, A graded reality not duality 2009- United States Science and Non-duality ---
2 The Concept of Paradis in Rumi's Thought 2009- Germany Roades to Paradise ---
3 God, Love and Self-Sacrifice in Rumi's Thought 2008- Norway Sacrifice ---
4 Islam and Modernity 2007- Canada The Future of Religion ---
5 Teaching Theology and its Modern Problems 2006- United Kingdom Theology and Religious Studies or Theology vs. Religious Studies ---
6 Philosophy; The Best way of Improving Rationality in Iranian Culture 2006- France(UNESCO) Philosophy as an Educational Practice ---
7 Mystical Anthropology as a basis for Peace Education ّّFeb. 2012 India Teacher Education for Peace and Harmony, India ---
8 Wonderment Silence and Experience of the Sacred in Rumi's Thought August 2014 Germany The Role of Emotion in Religious Experience ---
9 متافیزیک از دیدگاه مطهری و کانت 1393 1393 همایش بین المللی اندیشه های فلسفی شهید مطهری- ایران ---
10 دین و عدالت جوهری 1391 1391 همایش بین المللی اسلام و جامعه- ایران ---
11 معنا و گسترۀ فلسفۀ کاربردی 1391 1391 همایش روز جهانی فلسفه- ایران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معارف اسلامی (1) و (2) 1374 1376 دانشکدۀ فارابی- تهران ---
2 فلسفۀ غرب (1) و(2) 1379 1384 دانشگاه شاهد ---
3 کلام جدید 1385 1385 مدرسۀ عالی شهید مطهری ---
4 فلسفۀ اسلامی (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) 1384 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 زبان تخصصی (1) و (2) و (3) 1379 تا کنون دانشگاه شاهد- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 عرفان اسلامی (1) و (2) 1384 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 منطق جدید (1) و (2) 1379 1384 دانشگاه شاهد ---
8 تاریخ فلسفۀ اسلامی 1379 تا کنون دانشگاه شاهد- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 فلسفه اسلامی (3) و (4) 1387 1388 دانشگاه تهران- دانشکدۀ الهیات ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 وجود و عدم 1388 1389 دوره دکتری فلسفۀ تطبیقی - واحد علوم و تحقیقات - تهران ---
2 براهین اثبات وجود خدا 1388 1389 دورۀ دکتری فلسفۀ تطبیقی - واحد علوم و تحقیقات- تهران ---
3 تجربۀ دینی- کارشناسی ارشد فلسفۀ دین 1388 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 براهین اثبات وجود خدا 1388 1389 کارشناسی ارشد فلسفۀ دین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 علم و دین 1388 1389 کارشناسی ارشد فلسفۀ دین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 معرفت شناسی دینی 1388 1389 کارشناسی ارشد فلسفۀ دین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 فلسفۀ متعالیۀ (1) و (2) و (3) 1387 تا کنون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 زبان تخصصی (1) و (2) 1387 تا کنون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 متون تخصصی فلسفۀ علم به زبان انگلیسی 1387 1387 کارشناسی ارشد فلسفۀ علم - دانشگاه صنعتی امیر کبیر ---
10 فلسفۀ اخلاق 1381 1381 کارشناسی ارشد فلسفۀ سیاسی - پژوهشکدۀ امام خمینی (ره) - تهران ---
11 فلسفۀ غرب (1) 1388 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 منطق جدید 1391 1392 کارشناسی ارشد فلسفه علم- دانشگاه پلی تکنیک ---
13 فلسفه ملاصدرا 5 1392 1392 دکتری دانشگاه پیام نور ---
14 معرفت شناسی 1390 1390 دکتری- علوم و تحقیقات ---
15 متافیزیک ملا صدرا (1) 1392 تا کنون دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
16 معرفت شناسی ملاصدرا(1) 1392 تا کنون دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
17 فلسفۀ نفس ملا صدرا 1393 دکتری - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
18 منطق جدید 1391 1393 کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
19 منطق قدیم 1391 1393 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
20 براهین اثبات وجود خدا 1387 1389 کارشناسی ارشد فلسفه دین- دانشگاه تهران ---
21 مبانی معرفت شناختی آینده پژوهی 1393 دکتری آینده پژوهی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طراحی دورۀ کارشناسی ارشد معرفت شناسی 1387 1388 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ---
2 طراحی دورۀ کارشناسی ارشد تفکر خلاق و انتقادی 1387 1388 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ---
3 طراحی دورۀ کارشناسی ارشد اخلاق کاربردی 1387 1388 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ---
4 طراحی دورۀ کارشناسی ارشد فلسفۀ تحلیل زبانی 1387 1388 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ---
5 طراحی دورۀ کارشناسی ارشد متافیزیک 1387 1388 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 آسیب شناسی برنامۀ درسی فلسفه در ایران و ارائۀ الگوی مطلوب در این زمینه 1388 ادامه دارد وزارت علوم تحقیقات و فناوری ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تبیین نظریه اینهمانی نفس و بدن و نقد آن بر مبنای دیدگاه ملاصدرا 25/8/1388 11/7/1390 محمد مهدی زاهدی- کارشناسی ارشد ---
2 اخلاق فضیلت از دیدگاه ملا مهدی نراقی 19/12/1388 5/7/1390 هاجر رمضانخانی- کارشناسی ارشد ---
3 رابطۀ میان خدا و انسان در فلسفۀ ملا صدرا 13/2/1389 28/4/1390 حسام سالارپور- کارشناسی ارشد ---
4 وحی از دیدگاه شهید مطهری و نصر حامد ابو زید 13/10/1389 1/12/1390 مجید ابراهیمی سه گنبد- کارشناسی ارشد ---
5 مقایسه آرای فخر رازی و ملاصدرا دربارۀ اراده خدا و آزادی انسان 13/10/1389 1/12/1390 لیلا روستایی- کارشناسی ارشد ---
6 نقد آراء ریچارد داوکینز دربارۀ وجود خدا با تکیه بر آراء استاد مطهری 9/12/1389 26/4/1391 عبدالله بنی مسنی- کارشناسی ارشد ---
7 شک و یقین در آراء ویتگنشتاین و نقد و بررسی آن از منظر حکمت متعالیه 5/10/1390 29/11/1391 خدیجه اصلی بیگی-کارشناسی ارشد ---
8 بررسی عقلانیت ایمان در آراء شهید ثانی 19/4/1391 2/7/1392 طاهره شکراللهی- کارشناسی ارشد ---
9 بررسی آراء ژان پیاژه پیرامون مفاهیم انتزاعی و مقایسه نظرات علامه طباطبایی با آن 1391/11/09 1392 هاجر معلم- کارشناسی ارشد ---
10 بررسی آراء سوزان ولف درباره معنای زندگی و نقد آن با تکیه بر حکمت متعالیه 1391/11/09 8/7/93 فرشته مرادی- کارشناسی ارشد ---
11 واقعیت مادی در فیزیک کوانتوم و مقایسه آراء ملاصدرا با آن 1391/11/23 15/7/93 نرگس فاطمی- کارشناسی ارشد ---
12 کرامت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی 1391/11/23 8/7/93 سمانه زارعی- کارشناسی ارشد ---
13 بررسی آرائ لورنس بونجور درباره معرفت پیشین و مقایسه آرائ علامه طباطبایی با آن 1392/07/15 1/7/93 فاطمه محمدی- کارشناسی ارشد ---
14 بررسی آرای استاد مطهری و آیت اله محمد تقی مصباح یزدی در باره نسبت دین و حقوق بشر 1390/08/23 1391/12/15 ولی عظیم زاده- کارشناسی ارشد ---
15 نسبت علم و دین از دیگاه شهید مطهری و مهندس بازرگان 1390/05/17 1391/07/04 سید احمد ثمره هاشمی- کارشناسی ارشد ---
16 نظریۀ نجات در حکمت صدرایی 30/10/92 15/7/93 علی صداقت- کارشناسی ارشد ---
17 علوم شناختی دین و مساله هنجار گذاری با تکیه بر معرفت شناسی کواینی 27/6/1392 روح اله حق شناس- کارشناسی ارشد ---
18 ساحت های وجودی انسان از دیدگاه کی یر کگور و همانند یابی آن در آراء مولوی 11/6/1393 ذبیح اله بهرامی- دکتری ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه دین پژوهی 1377 1379 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
2 مدیر مطالعات راهبردی 1379 1380 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
3 مدیر اطلاعات و برنامه ریزی 1380 1381 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
4 مدیر کل پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی 1381 1384 مرکز تحقیقات صدا و سیما ---
5 مدیر گروه فرهنگ و اندیشۀ دینی 1384 1386 شبکۀ چهار سیما ---
6 معاون پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1386 1387 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
7 مشاور رییس و عضو شورای پژوهشی 1387 تا کنون پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
8 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 عضو کمیتۀ تخصصی گروه فلسفه و عرفان جشنوارۀ بین المللی فارابی 1387 1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
10 مدیر همکاری های علمی و بین المللی 1393 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول دانش آموختگان دورۀ کارشناسی ارشد 1376 دانشگاه امام صادق (ع) ---
2 رتبه اول دانش آموختگان دورۀ دکتری 1382 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 پایان نامۀ برگزیده دورۀ دکتری 1383 جهاد دانشگاهی ---
4 استاد برگزیده آموزشی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---