پژوهش و فناوری

 معاون پژوهشی و فناوری: دکتر منصور خانکی  

برنامه ریزی فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های دانشگاه، ایجاد زمینه های مناسب برای علاقمندان فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه به عهده این معاونت می باشد.

مشاهده و دریافت آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

چهارشنبه 2 تیر 1395 - 14:07:06
108752