فارسی |  English |  العربیه پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393

روسای سابق دانشگاه

دکتر محمد معروف مشاط

  عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)

آخرین رئیس مجتمع آموزش عالی دهخدا


معارفه :30/9/59 تودیع :28/10/66

 

دکتر محمود بروجردی


معارفه: 5/5/64

دکتر علی اکبر صالحی

دکترای مهندسی هسته ای - عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف


معارفه: 1367      تودیع: 1/4/68

 

دکتر سید غلامرضا شیرازیان

دکترای عمران


معارفه: 21/1/70       تودیع: 11/8/71

دکتر محمد تقی خانی

دکترای بیوشیمی-عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس


معارفه: 11/8/71       تودیع: 20/6/73

دکتر سعید سهراب پور

دکترای مکانیک-عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف


معارفه: 20/6/73       تودیع: 26/2/75

دکتر رسول کاظم پور

دکترای شیمی-عضو موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی


معارفه: 26/2/75       تودیع: 22/10/76

دکتر علی اصغر ورسه ای

دکترای ریاضی-عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان 


معارفه: 22/10/76       تودیع: 25/7/80

دکتر محسن بهشتی سرشت

دکترای تاریخ-عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)


معارفه: 25/7/80       تودیع: 25/11/83

دکتر سید ابوالحسن نایینی

دکترای عمران-عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)


معارفه: 25/11/83       تودیع: 22/5/85

دکتر حسن غفوری فرد

دکترای فیزیک هسته ای-عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 


معارفه: 22/5/85       تودیع: 22/2/88

دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی

دکترای زبان و ادبیات عربی - عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)


معارفه: 22/2/88      تودیع: 27/11/92

 

سه شنبه 27 اسفند 1392 - 13:24:15
3656