۲ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

اهمیت و ضرورت همایش آمایش علم و فناوری

تغییرات سریع و گستردۀ محیطی، نظام­های سنّتی برنامه ریزی و مدیریت را با چالشهای فراوانی مواجه ساخته است. برنامه ریزی مبتنی بر آمایش به عنوان راهی برای غلبه بر این چالشها و بیرون کشیدن فرصت ها از دل تهدیدها شناخته می شود. از این رو آمایش سرزمین به دلیل انعطاف پذیری در برابر بدیل­های متغیّر آینده، با استقبال روز افزونی از طرف دولت ها و سازمان ها روبرو شده است. امروزه یکی از شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات آمایش می باشد. آمایش نوعی برنامه ریزی بلند مدت است که هدف آن سازماندهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی به منظور تحقق آینده ای مطلوب است. این رویکرد، زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت، و ارائه چیدمان منطقی و مناسب فعالیت ها در عرصه سرزمین را فراهم می کند.

در این میان با توجه به نقش و تاثیر علم و فناوری در شکل دادن و ساختن آینده، و با توجه به شتاب و سرعت تغییرات در این حوزه، آمایش علم و فناوری به صورت برجسته مورد توجه قرار گرفته است. آمایش علم و فناوری دارای ماهیت میان رشته ای است و در آن از مفاهیم رشته های علمی مختلف از جمله رشته های آمایش سرزمین، مدیریت راهبردی، آینده پژوهی، برنامه ریزی آموزش عالی، سیاستگذاری، سیاستگذاری علم و فناوری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت پژوهشی استفاده می گردد. آمایش علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کلان پژوهشی، فرایند ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با تکیه بر شناخت قابلیت ها و نیازهای حال و آینده منطقه ای معین است که به منظور برنامه ریزی و یافتن خطوط راهنما  برای افزایش توانمندی و پایداری توان منطقه ای در حیطه های خاصی از پژوهش های علمی و فناوری صورت می گیرد. برای توسعه علم و فناوری، هرگونه برنامه‌ریزی باید در چارچوب سند آمایش علم و فناوری و  براساس نیاز و توانایی‌های منطقه ای انجام گیرد. بنابراین برنامه ریزی و هدایت فعالیت های پژوهشی برای توسعه علم و فناوری، منوط به نتایج مطالعات آمایشی شده است.

اهداف همایش آمایش علم و فناوری

مطالعات آمایش علم و فناوری، وابسته به نقشۀ کلان توسعه علم و فناوری کشور و اسناد بالادستی آمایش سرزمین است و در چارچوب آن صورت می گیرد. از این رو دستاوردهای آمایش علم و فناوری پشتیبان سیاست‌های توسعۀ علم و فناوری است. این مطالعات و دانش حاصل از آنها، به دو دستۀ نظری و عملی تقسیم شده‌اند: در عرصه موضوعات نظری، خلاء‌های فلسفی، روش‌شناختی، و مفهوم‌پردازانه آمایش علم و فناوری مورد توجه قرار می گیرد، و در عرصه عملی، به تجربیات عملی و دانش تجربی در این عرضه پرداخته می شود.

همایش آمایش علم و فناوری در پی گردآوری و ارایه نتایج مطالعات و دانش نظری و عملی مناسب برای آمایش علم و فناوری در ایران است. هدف از برگزاری این همایش آن است که با گردآوردن اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه آمایش علم و فناوری، در کنار هم زمینه لازم را برای گفتگو و مبادله دانش و تجربیات موجود در این باره فراهم سازد. از سوی دیگر تلاش می شود با رقم زدن این رویداد علمی و پژوهشی، با ارائه مباحث و دیدگاه های مختلف درباره چیستی، چرایی، و چگونگی آمایش علم و فناوری و بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای آن، امکان شناخت بهتر و بیشتر برای نهادها، سازمان ها و ذینفعان این حوزه فراهم گردد تا با شناخت بهتر و بیشتری در تدوین و اجرای سند آمایش علم و فناوری اقدام گردد. نظر به این که تدوین و تهیه سند آمایش علم و فناوری با هدف دستیابی به رشد و پیشرفت منطقه ای در راستای رشد و پیشرفت کشور، در دستور کار استان ها قرار دارد، برگزاری این همایش و گردآوری و جمع بندی نظرات مختلف درباره آمایش علم و فناوری، می تواند در فرآیند تهیه و تدوین اسناد آمایش علم و فناوری، و در راهبردپردازی، سیاستگذاری، و برنامه ریزی در سطوح ملی و متنطقه ای موثر باشد و به تلاشها برای آینده نگاری جهت رسیدن به آینده مطلوب جهت، و نیرو و شتاب بیشتری ببخشد.

محورهای کنفرانس

 1. رهیافت آینده نگاری به آمایش علم و فناوری
  • نقش آینده نگاری در بهبود فرآیند آمایش علم و فناوری
  • کاربرد آینده نگاری در توسعه منطقه ای علم و فناوری
 2. آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های منطقه ای توسعه علم و فناوری
  • کاربرد آمایش آموزش عالی در آمایش علم و فناوری
  • آمایش علم و فناوری از منظر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
  • نقش و جایگاه تشکل های علمی در آمایش علم و فناوری
  • نقش و جایگاه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در آمایش علم و فناوری
  • رویکرد دانشگاه های نسل سوم به توسعه منطقه ای علم و فناوری
 3. مدل های مدیریت پژوهشی و مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای
  • مدل های مدیریت پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای رشد علم و فناوری
  • مدل ها و روش های نیاز سنجی پژوهشی منطقه ای
  • رویکرد استراتژیک به آمایش علم و فناوری
  • بستر های نهادی و سازمانی توسعه منطقه ای علم و فناوری
  • مدل های مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت ها و شرایط جغرافیایی و محیطی
 4. پیوند آمایش و آینده نگاری علم و فناوری
  • بهره گیری از نظریه ها و روش های آینده نگاری در آمایش علم و فناوری
  • کاربرد مدل ها و  روش های آمایشی در آینده نگاری علم و فناوری
 5. سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر فرصت ها و قابلیت های منطقه ای
  • کاربرد سیاستگذاری علم و فناوری در آمایش علم و فناوری
  • سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد توسعه منطقه ای
 6. تجربیات ملی و بین المللی آمایش علم وفناوری
  • موفقیت ها و شکست ها در آمایش علم و فناوری در عرصه ملی و بین المللی
  • چالش های آمایش علم و فناوری و ارائه راهکارها
  • بررسی و مطالعه اسناد آمایش علم و فناوری
  • الزامات و مولفه های اساسی در تدوین سند آمایش علم و فناوری در سطح ملی و منطقه ای
  • ارایه تجربیات مناطق ویژه علم و فناوری کشور ( کریدورهای علم و فناوری ) در پیوند با آمایش علم و فناوری
 7. ابعاد، بسترها،زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری
  • بسترهای اجتماعی آمایش علم و فناوری
  • زمینه های فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری
  • موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری
  • پیامدهای فرهنگی و اجتماعی توسعه منطقه ای علم و فناوری
 8. خلاقیت و نوآوری در آمایش علم و فناوری
  • جایگاه نظام نوآوری در توسعه منطقه ای علم و فناوری
  • کاربرد چرخه نوآوری در آمایش علم و فناوری
 9. نظریه ها و روش های نوین آمایشی در حوزه علم و فناوری
  • کاربرد نظریه ها، مدل ها و روش های آمایش سرزمین در حوزه علم و فناوری
  • نقش مطالعات آمایشی در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای علم و فناوری
  • مدل سازی ریاضی در آمایش علم و فناوری
  • رویکرد های برنامه ریزی منطقه ای در ارتقاء تولید علم و فناوری
  • نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علم و فناوری و آمایش سرزمین
 10. ابعاد و بستر های اقتصادی آمایش علم و فناوری
  • اقتصاد دانش بنیان و توسعه منطقه ای علم و فناوری
  • جایگاه آمایش علم و فناوری در بهبود برنامه های توسعه

برگزاری همایش

در این همایش تعداد .... مقاله .....

دریافت مستندات مرتبط

بروزرسانی : یکشنبه 6 خرداد 1397 - 10:16:28
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.