۱۷ اسفند ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

ساختار سازمانی ریاست دانشگاه

تصویر رئیس دانشگاه

ریاست

تصویر معاون آموزشی

آموزشی

تصویر معاون پژوهشی

پژوهشی

تصویر معاون دانشجویی

دانشجویی

تصویر معاون فرهنگی

فرهنگی

تصویر معاون بین الملل

بین الملل

تصویر معاون اداری و مالی

اداری مالی

عمرانی

  

رئیس دانشگاه : دکتر سید ابوالحسن نائینی

وظایف و اختیارات رییس دانشگاه:

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ماده٦ آیین نامه مدیریت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی مورخ ١١/٤/١٣٧٠وظایف واختیارات رئیس دانشگاه رابه شرح ذیل تعیین نموده است :

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع مربوط
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه درقالب سیاست های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امنا
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری دانشگاه و پی گیری اشکالات تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات مربوط
 • مسؤولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه (با رعایت تبصره های ١ و ٢ ماده ٤) روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی
 • اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
 • تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت علمی
 • ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحد ها به شورای دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع مربوط
 • نظارت برامور انظباطی دانشگاه (هیات علمی-دانشجویان-کارمندان) چارچوب ضوابط و مقررات 
بروزرسانی : شنبه 3 آبان 1399 - 10:55:07
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.