ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو موضوع پایان نامه نام و نام خانوادگی استاد راهنما
1 محمد علی شکاریان فرهنگ لغات و تعبیرات و شرح اعلام کتاب کشف المحجوب هجویری دکتر محمد شفیع صفاری
2 عفت کرباسی کاخکی تصحیح و توضیح چهار باب از مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی دکتر سلطان حمید سلطان
3 بهزاد ذاکری تأثیر قرآن و حدیث بر تحفه العراقین خاقانی دکتر محمد رضا برزگر خالقی
4 بهزاد ایمانی شرح مشکلات جلد چهارم تاریخ وصاف (100 صفحه) دکتر سید اسماعیل قافله باشی
5 محمد حسن خاکباز کتاب شناسی توصیفی خاقانی دکتر محمد رضا برزگر خالقی
6 شیرین رحمانی تصحیح شاهنامه کردی (نبرد جهاندار و زرد آهنگ دیو ) دکتر سید محمد دبیر سیاقی
7 ابوالحسن کردی نژاد نگاهی به دیوان پروین اعتصامی دکتر قاسم انصاری
8 یداله افتخاری شرح پنجاه قصیده از سنایی دکتر محمد شفیع صفاری
9 اسماعیل آریانی شرح مشکلات تاریخ وصاف دکتر سید اسماعیل قافله باشی
10 نوشا احمدی شرح مشکلات جلد دوم تاریخ وصاف دکتر محمد شفیع صفاری
11 باقر خدابنده لو پژوهش در افکار و اشعار فارسی شهریار دکتر محمد حسین محمدی
12 جلیل قاسمی شرح مشکلات تاریخ وصاف دکتر سلطان حمید سلطان
13 غلامرضا سالمیان کتابشناسی توصیفی سنایی دکتر محمد رضا برزگر خالقی
14 علیرضا محمودی بررسی تلمیح در شعر 5 شاعر معاصر (توللی – مشیری- ابتهاج – خوئی- آتشی ) دکتر محمد حسین محمدی
15 امیر حسین بهمنی شگردهای خیال در غزل کلیم کاشانی دکتر سلطان حمید سلطان
16 سید مجید صدقیان شرح پنجاه قصیده از ابتدای دیوان سنایی دکتر محمد شفیع صفاری
17 احمد محمد قاسمی تحقیق در مختصات سبکی و دستوری کتاب تاریخ سیستان دکتر محمد تقی آذر مینا
18 محمد علی صادقی برزانی مفاهیم رزمی گرشاسبنامه اسدی توسی دکتر سلطان حمید سلطان
19 یوسف گل پرور شرح و تحلیل غزلهای خاقانی (170 تا 335) دکتر محمد رضا برزگر خالقی
20 سید سعید فرشاد تبریزی شرح و تحلیل غزلهای خاقانی (اول تا 170) دکتر محمد رضا برزگر خالقی
21 عباسعلی محمد زاده افکار اشاعره در اشعار شاعران قرنهای 5و6 دکتر سید اسماعیل قافله باشی
22 غلامرضا رضایی بررسی رمان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی دکتر محمد حسین محمدی
23 حسین محمدی جزی دنیای ناصر خسرو در دیوان اشعار دکتر محمد رضا خالقی
24 علی یوسفوند بررسی و شرح غزلیات بیدل دهلوی (50 غزل سوم) دکتر محمد شفیع صفاری
25 مختار عباسی فره ایزدی در ادب فارسی دکتر تیمور قادری
26 فرض اله ولی مقدم بررسی صور خیال 3 شاعر معاصر (نیما ، سهراب و اخوان ) دکتر محمد حسین محمدی
27 کبری کریمی بررسی شعر مهاجرت افغانستان (در ایران) دکتر سلطان حمید سلطان
28 محمود حمیدی بلدان بررسی و شرح غزلیات بیدل دهلوی (50 غزل دوم) دکتر محمد تقی آذر مینا
29 مهدی آذر حزین شرح 50 قصیده و غزل از دیوان سنایی (ص 250-201) دکتر محمد تقی آذر مینا
30 کبری زارعی فرهنگ لغات و تعبیرات ناصر خسرو دکتر محمد رضا برزگر خالقی
31 زهرا سمیع قهفرخی شرح 50 قصیده و غزل از دیوان سنایی (ص 150-101) دکتر محمد تقی آذر مینا
32 کاظم اعظمی شرح 50 قصیده و غزل از دیوان سنایی (ص 200-151) دکتر صفاری
33 فریبا امیر فرهنگی مقایسه جبر و اختیار در حافظ و سعدی دکتر قافله باشی
34 سیروس عشقی فرهنگ ایرانی در شعر حافظ شیرازی دکتر قافله باشی
35 فریبا سرخوش فرهنگ موضوعی جملات حکمی ( کتاب های چهار مقاله عروضی، مرزبان نامه ) دکتر محمد رضا برزگر خالقی
36 سکینه نعمتی اخلاق در شاهنامه دکتر سمیع زاده
37 سمیرا میس ابراهیمی نقد و تحلیل آثار سیمین دانشور دکتر محمد حسین محمدی
38 موسی ورسه دنیا و تبیین آن در مثنوی دکتر صفاری
39 بتول عرفانیان شرح مشکلات (تعلیقات ) رساله قشیریه دکتر محمد رضا برزگر خالقی
40 مریم خادم ازغدی صور خیال در دیوان شهریار دکتر سلطان حمید سلطان
41 سندس صادقیان دنیای سنایی در دیوان دکتر محمد حسین محمدی
42 ایرج شهبازی بررسی طبقات اجتماعی و فرهنگی از نگاه حافظ دکتر سلطان حمید سلطان
43 فاطمه مردانه زاده بررسی نظام خانواده در شاهنامه دکتر سمیع زاده
44 سید حسین دلبری انسان شناسی در مثنوی دکتر قافله باشی
45 مجید نصری نصر آبادی طنز و هجو و هزل در مثنوی معنوی مولوی دکتر سمیع زاده
46 امیر نظری تأثیر قرآن بر خمسه نظامی دکتر آذر مینا
47 جلال عباسی مسائل اجتماعی در آثار جلال آل احمد دکتر آذر مینا
48 مهدی حصاری ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی در دیوان سنایی دکتر صفاری
49 بهمن افشانی آقاجانی علم معانی در غزلیات سعدی دکتر سلطان
50 سیده مریم اعظمی نسب نگاهی به دنیای اخوان ثالث با تکیه بر آثار منظوم وی دکتر محمدی
51 محمد علی نژاد چری بررسی زهد در ادبیات عرفانی فارسی تا قرن هشتم هجری دکتر خالقی
52 طاهره تیموری آموزه های اخلاقی در مخزن الاسرار و هفت پیکر نظامی دکتر سید اسماعیل قافله باشی
53 نورمحمد علی القضاه ترجمه و تعلیقه کتاب اتجاهات الشعر العربی المعاصر ( از عربی به فارسی) دکتر رضا سمیع زاده
54 حمید عابدی ها زیبایی شناسی عاشق و معشوق در مثنوی های عاشقانه نظامی دکتر سیداسماعیل قافله باشی
55 تیمور چورکخانه شرح و توضیح پنجاه قصیده و غزل از دیوان حکیم سنایی غزنوی دکتر صفاری
56 بدر عبدالرحمن اعلیوه تاثیر زبان عربی در تاریخ بیهقی دکتر سرداغی
57 کورسی کریم سندی شرح قصاید، ترکیبات و ترجیعات حکیم سنائی غزنوی دکتر سرداغی
58 محمود مولائی راد دنیای عطار برمبنای دیوان شیخ عطار نیشابوری دکتر محمدی
59 حسن پولادی بررسی مختصات زبانی و ادبی کتاب اخلاق ناصری دکتر آذرمینا
60 جمشید اسماعیلی شروح و توضیح غزلیات سنایی دکتر برزگر
61 نرجس مردانی فرهنگ تحلیلی جانوران ، در پنج کتاب نثر فارسی ( کلیله و دمنه، مرزبان نامه تاریخ بیهقی، گستان، قابوس نامه) دکتر محمدی
62 معصومه ملایی بررسی صور خیال در شعر هوشنگ ابتهاج دکتر سلطان
63 آیت اطیبی کرمانی بررسی علوم و فنون در حدیقه حکیم سنایی غزنوی دکتر صفاری
64 کلثوم قربانی دریافت مفهوم جان در غزلیات شمس دکتر برزگر خالقی
65 فرزاد اقبال شرح مشکلات سهراب سپهری دکتر قافله باشی
66 سید رح اله نقوی فهرست نسخه های خطی فارسی ( موزه ملی بلوچستان _ پاکستان ) دکتر سرداغی
67 آشا محمددوست شرح و تعلیق بر اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی دکتر آذرمینا
68 نقی هاشمی جاذبه و دافعه در مثنوی دکتر آذرمینا
69 روح اله رحیمی آموزه های اخلاقی در مخزن الاسرار و هفت پیکر نظامی دکتر قاسم انصاری
70 سیده زیبا بهروز ترجمه و تعلیقه کتاب اتجاهات الشعر العربی المعاصر (از عربی به فارسی) دکتر قافله باشی
71 سیدجلال موسوی زیبایی شناسی عاشق و معشوق در مثنوی های عاشقانه نظامی دکتر سلطان
72 زهرا حسنی قهزوزی شرح و توضیح پنجاه قصیده و غزل از دیوان حکیم سنایی غزنوی دکتر کسایی
73 امراله اسکندری تاثیر زبان عربی در تاریخ بیهقی دکتر صفاری
74 فائزه پایریزی شرح قصاید، ترکیبات و ترجیعات حکیم سنایی غزنوی دکتر کسایی
75 حسن بیگدلی دنیای عطار برمبنای دیوان شیخ عطار نیشابوری دکتر سمیع زاده
76 نعیمه رمضان علاقه بند بررسی مختصات زبانی و ادبی کتاب اخلاق ناصری دکتر سمیع زاده
77 نرجس مقیمی شروح و توضیح غزلیات سنایی دکتر محمدی
78 معصومه نظری فرهنگ تحلیلی جانوران، در پنج کتاب نثر فارسی ( کلیله و دمنه، مرزبان نامه تاریخ بیهقی، گستان ، قابوس نامه) دکتر صفاری
79 علی رضا عباس مقدم بررسی صور خیال در شعر هوشنگ ابتهاج دکتر آذرمینا
80 لیلا البرزنیا بررسی علوم و فنون در حدیقه حکیم سنایی غزنوی دکتر کسایی
81 پریسا بردوئی دریافت مفهوم جان در غزلیات شمس دکتر سمیع زاده
82 فاطمه لایق فر شرح مشکلات سهراب سپهری دکتر سرداغی
83 علی بصیری پور فهرست نسخه های خطی فارسی (موزه ملی بلوچ) دکتر محمدرضا برزگر خالقی
84 ناهید شهبازی شرح و تعلیق بر اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی دکتر سیداسماعیل قافله باشی
بروزرسانی : سه شنبه 19 بهمن 1395 - 14:53:02
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.