ادبیات و علوم انسانی

رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1حسین آبادیانتاریخاستاد
2محسن بهرام نژادتاریخدانشیار
3محسن بهشتی سرشتتاریخدانشیار
4نصراله پورمحمدی املشیتاریخدانشیار
5باقرعلی عادلفرتاریخدانشیار
6ذکراله محمدیتاریخدانشیار
7عباس برومند اعلمتاریخدانشیار
8عبدالرفیع رحیمیتاریخاستادیار
9دکتر حجت فلاح توتکارتاریخاستادیار
10یعقوب خزاییتاریخاستادیار
11امیرحسین حاتمیتاریخاستادیار
12محمد بختیاریتاریخاستادیار
13احمد پاشازانوسزبان و ادبیات عربیدانشیار
14عبدالعلی آل بویه لنگرودیزبان و ادبیات عربیدانشیار
15دکتر سید محمد میرحسینیزبان و ادبیات عربیدانشیار
16دکتر علیرضا شیخیزبان و ادبیات عربیاستادیار
17نرگس انصاریزبان و ادبیات عربیاستادیار
18علیرضا نظریزبان و ادبیات عربیاستادیار
19فرشید ترکاشوندزبان و ادبیات عربیاستادیار
20دکتر مصطفی پارسایی پورزبان و ادبیات عربیاستادیار
21دکتر سید اسماعیل قافله باشیزبان و ادبیات فارسیدانشیار
22ناصر محسنی نیازبان و ادبیات فارسیدانشیار
23سید علی قاسم زادهزبان و ادبیات فارسیدانشیار
24حمید طاهریزبان و ادبیات فارسیدانشیار
25محمد تقی آذرمینازبان و ادبیات فارسیاستادیار
26محمد حسین سرداغیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
27رضا سمیع زادهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
28محمد شفیع صفاریزبان و ادبیات فارسیاستادیار
29زینب ترابی پلت کلهزبان و ادبیات فارسیاستادیار
30مهسا رونزبان و ادبیات فارسیاستادیار
31رضا چهرقانیزبان و ادبیات فارسیاستادیار
32عبدالرزاق حسامی فرگروه فلسفهدانشیار
33علی نقی باقرشاهیگروه فلسفهدانشیار
34سید محمد حکاک قزوینیگروه فلسفهدانشیار
35سید مسعود سیفگروه فلسفهدانشیار
36علی فتح طاهریگروه فلسفهدانشیار
37محمد حسن حیدریگروه فلسفهاستادیار
38شیرزاد پیک حرفهگروه فلسفهاستادیار
39محمد رعایت جهرمیگروه فلسفهاستادیار
40عباسعلی زارعی موینیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
41وحید صادقیمترجمی زبان انگلیسیدانشیار
42دکتر فروغ شوشتری زادهمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
43محمدباقر شعبانیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
44رجب اسفندیاریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
45روح اله مفیدیمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
46پویان طاهریمترجمی زبان انگلیسیاستادیار
47علی مالمیرمترجمی زبان انگلیسیاستادیار