۲۸ شهریور ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

علوم پایه

رجنام گروهمرتبه علمی
1علی آبکارریاضی محضاستاد
2عبدالرحمن رازانیریاضی محضاستاد
3شیرویه پیروی چشناسرریاضی محضدانشیار
4رضا میرزائیریاضی محضدانشیار
5ابراهیم وطن دوستریاضی محضاستادیار
6مرتضی اویسی‌هاریاضی محضاستادیار
7علی بهتوئیریاضی محضاستادیار
8سجاد محمود رباطیریاضی محضاستادیار
9شاهرود اعظمیریاضی محضاستادیار
10قدرت‌اله فصیحی رامندیریاضی محضاستادیار
11مهدی انبارلوییریاضی محضمربی
12محمدرضا خانلریفیزیکاستاد
13طیب کاکاوندفیزیکاستاد
14عفت یاحقیفیزیکدانشیار
15محمد رضا بذرافکنفیزیکدانشیار
16داود پورمحمّدفیزیکدانشیار
17علی ریحانیفیزیکدانشیار
18سیده زهرا مرتضویفیزیکدانشیار
19احمد مهرآمیزفیزیکاستادیار
20الهه نحوی فردفیزیکاستادیار
21هاشم حامدی وفافیزیکاستادیار
22بابک محمد حسینیفیزیکاستادیار
23سمیه احمدی سلطانسراییفیزیکاستادیار
24مرجان جعفریفیزیکاستادیار
25سید محمدمهدی ابطحیفیزیکاستادیار
26رضا شکوری صمدفیزیکاستادیار
27میر محمد علوی نیکجهشیمیاستاد
28محمدرضا خان محمدی خرمیشیمیاستاد
29محمد بیاتشیمیدانشیار
30غلامرضا رضائی بهبهانیشیمیدانشیار
31مجید سلیمانیشیمیدانشیار
32شهریار غمامیشیمیدانشیار
33بهمن واشقانی فرهانیشیمیدانشیار
34حسین قاسم زاده محمدیشیمیدانشیار
35وحید محمدیشیمیاستادیار
36مریم درگاهیشیمیاستادیار
37امیر باقری گرمارودیشیمیاستادیار
38رحمان بیکسشیمیاستادیار
39یونس ولدبیگیشیمیاستادیار
40اسماعیل امیریآماردانشیار
41افشین فلاحآماردانشیار
42رامین کاظمیآماردانشیار
43اکرم کهن‌سالآماراستادیار
44آرزو حاج رجبیآماراستادیار
45حسن حاجیآمارمربی
46پرویز آرمانیزمین شناسیدانشیار
47عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
48محسن نصرآبادیزمین شناسیدانشیار
49مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
50علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
51زینب داودیزمین شناسیاستادیار
52زهرا بنیادیزمین شناسیاستادیار
53افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار
54شهریار صادقیزمین شناسیاستادیار
55داود رستمی ورنوسفادرانیریاضی کاربردیاستاد
56سعید عباس‌بندیریاضی کاربردیاستاد
57الیاس شیوانیانریاضی کاربردیدانشیار
58زهرا باریک‌بینریاضی کاربردیاستادیار
59محمد رضا انصاریریاضی کاربردیاستادیار
60سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضی کاربردیمربی