گروه مهندسی معماری

 جامعه برای زیست و تکاپوی خود به فضای مناسب اسکان و ارتباط نیاز دارد . شکل بخشی به این فضاها موضوع کار مهندسی معماری است. متخصصان این رشته باید دارای معلومات کافی در عرصه های علوم مربوط به مواد و مصالح ساختمانی بوده و با تکیه برمسائل اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی توانایی های لازم هنری در ترکیب هرچه موزون تر عناصر متشکله فضا به کار گیرند البته این توانایی ها در وجود افراد مستعد قابل رشد است.

Academic members in مهندسی معماری


  • چهارشنبه 13 بهمن 1395
  • چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 17:44:57